Content Section
Uutiset

Vastuullisuus osa asiakkaidemme menestystä - Finnvera uudistaa rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa

Yksi uudistuksen taustatekijä on halu lisätä Finnveran toiminnan avoimuutta, ennustettavuutta ja vaikuttavuutta sidosryhmäyhteistyön kautta.
Published date

Finnveran rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa koskeva politiikka uudistuu, ja rahoitettavien hankkeiden arviointia ohjaa jatkossa riskilähtöisyys, ei yksinomaan hankkeen koko tai takaisinmaksuaika. Myös ihmisoikeusriskien arviointi tulee aiempaa näkyvämmin mukaan politiikkaan. Tavoitteena on lisätä toiminnan avoimuutta ja ennustettavuutta. Uudistettu politiikka on vahvistettu Finnveran hallituksessa, ja sen mukaiset toimintaohjeet luodaan vuoden 2020 aikana.

Finnvera on sitoutunut YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja noudattaa vientitakuu- ja vientiluottotoiminnassaan OECD:n Common Approaches -suositusta muiden vientitakuulaitosten tavoin. Uutta politiikassa on riskilähtöisyys. Tällä hetkellä hankkeet jaetaan koon ja maksuajan mukaisesti, ja ympäristö- ja sosiaalisten riskien arvioinnissa keskitytään yli 10 miljoonan euron ja maksuajaltaan yli 2 vuoden hankkeisiin. Jatkossa arviointia ohjaa se, missä suurimmat ympäristö- ja sosiaaliset riskit todennäköisesti ovat. Finnveran arvion mukaan vakavimmat ympäristö- ja sosiaaliset riskit liittyvät erityisesti hankkeisiin sellaisissa maissa, joissa valtio ei varmista politiikassa esitettyjen periaatteiden toteutumista, ja tämä ohjaa riskien hallinnan resursseja. Uudistuksen myötä vaikutusten ja riskien arviointi sekä hallinta vientitakuuhankkeissa ylittää OECD:n Common Approaches -suosituksen asettaman minimitason.

Ihmisoikeusriskit tulevat näkyvämmin mukaan uudistettuun politiikkaan, ja YK:n ohjaavat periaatteet sisällytetään entistä systemaattisemmin Finnveran huolellisuusvelvoitteeseen rahoitettavien hankkeiden arvioinnissa. Shift Project on tehnyt Finnveran ihmisoikeusriskien hallinnasta analyysin, jonka tulokset on huomioitu uudistetussa politiikassa.

Sidosryhmäyhteistyön merkitys kasvaa

Osana yhteistyötä Finnvera järjesti politiikan uudistuksesta julkisen keskustelutilaisuuden, ja politiikka tuotiin keskusteltavaksi myös Finnveran asiakkaista koostuvaan neuvottelukuntaan.

− Olemme tyytyväisiä, että moni sidosryhmä osoitti mielenkiintoa meitä kohtaan, ja että kommenteissa nousi esille kiinnostus osallistua Finnveran toiminnan kehittämiseen. Esille nousseita teemoja olivat kilpailukykyinen vienninrahoitusjärjestelmä sekä ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien huomiointi rahoitushankkeissa. Jatkamme työtä ja otamme ensi vuoden kuluessa politiikan mukaisia toimintatapoja käytäntöön. Tulemme huomioimaan sidosryhmiä, sillä tavoitteena on kattava, ennakoitava, läpinäkyvä ja tehokas toimintatapa, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Uudistettu politiikka on vahvistettu Finnveran hallituksessa, ja sen mukaiset toimintaohjeet luodaan ja otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2020 aikana.

− Yksi uudistuksen taustatekijä on halu lisätä toimintamme avoimuutta ja ennustettavuutta. Toimimme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin taustalla rahoittajana ja mahdollistajana, mutta rooliamme ei välttämättä tunneta hyvin. Vientitakuulaitoksena tehtävämme on edistää vientiä, ja rahoitustoimintaamme ohjaa vastuullisuus. Vastuullisuus on myös osa asiakkaidemme menestystä. Yhteistyön kautta pyrimme ymmärtämään vaikutuksien ja riskien merkittävyyttä, sidosryhmien odotuksia ja kasvattamaan Finnveran vaikutusmahdollisuuksia rahoitushankkeissa, jotta riskeihin voidaan tehokkaammin puuttua.

Tutustu ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikkaan (PDF) .