Content Section
Tiedotteet

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

""
Published date

Finnvera-konserni, pörssitiedote 15.2.2024 

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 

Finnveran kotimaan ja viennin rahoitus korkealla tasolla – tappiovarauksia voitiin osittain purkaa, konsernin tulos 433 miljoonaa euroa

Finnvera-konserni, yhteenveto vuodesta 2023 (vs. 2022) 

 • Tulos 433 Me (55) – Erityisesti varustamosektorin ja Venäjä-vastuiden tappiovarauksia pystyttiin osittain purkamaan vuoden 2023 aikana. Viennin rahoituksen tappiovarausten muutos oli vuoden aikana yhteensä -377 miljoonaa euroa. Tappiovarausten purkamisen vaikutuksesta tulos oli poikkeuksellisen hyvä. 
 • Tulokset segmenteittäin: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminta 55 Me (-54) ja suuryritykset-liiketoiminta 351 Me (78). Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n vaikutus konsernitulokseen 27 Me (32). 
 • Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kotimaan toiminnan tulos 30 Me (-25) ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulos 377 Me (56). 
 • Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 26,2 Mrd. e (26,6) pienenivät 2 %. 
 • Tase 14,3 Mrd. e (12,6) kasvoi 13 %. 
 • Taseen ulkopuoliset sitoumukset 16,4 Mrd. e (16,6) pienenivät 1 %. 
 • Vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat eli konsernin tappiollisten tulosten kattamiseksi käytettävissä olevat puskurivarat, yhteensä 1,9 Mrd. e (1,4) kasvoivat 31 %. 
 • Taseen odotettavissa olevat luottotappiot 1,2 Mrd. e (1,5) pienenivät 21 %. 
 • Omavaraisuus parani 2,1 %-yksikköä 9,3 %:iin (7,2). 
 • Kulu-tuotto-suhde parani 1,4 %-yksikköä 19,4 %:iin (20,7).
 • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi heikkeni 8 pistettä 64:ään (72).

   

   

Finnvera-konserni, vuosi 2023 (vs. 2022)

Tilikauden tulos 

433 Me 

(55), muutos 681 %

Taseen loppusumma 

14,3 Mrd. e 

(12,6), muutos 13 %

Kokonaisvastuut, emoyhtiön 

kotimaan toiminta sekä vienti-

takuu- ja erityistakaustoiminta 

26,2 Mrd. e 

(26,6), muutos -2 %

Vapaa oma pääoma ja 

valtiontakuurahaston  

varat 

1,9 Mrd. e 

(1,4), muutos 31 %

Kulu-tuotto-suhde  

19,4 % 

(20,7), muutos −1,4 %-yks.

Omavaraisuus 

9,3 % 

(7,2), muutos 2,1 %-yks.

NPS-indeksi 

(net promoter score) 

64 

(72), muutos -8 pistettä

Taseen odotettavissa 

olevat luottotappiot 

1,2 Mrd. e 

(1,5), muutos -21 %

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit: 

”Vuosi 2023 oli haastava sekä kansainvälisesti että Suomen taloudessa. Korkotaso ja inflaatio olivat korkealla, ja geopoliittisesti tilanne oli kireä. Finnveran rahoitustoiminnassa vuosi oli kuitenkin yllättävänkin vilkas. 

Finnvera myönsi kotimaan lainoja ja takauksia 1,8 miljardia euroa (1,0). Rahoitus kohdentui strategian mukaisesti 92-prosenttisesti aloittaville, kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille sekä investointeihin, omistajanvaihdoksiin, vienti- ja toimitushankkeisiin sekä pk-takaushankkeisiin. Finnveran asiakkaana olevien pienten aloittavien yritysten määrä laski selvästi. Kotimaan rahoituksessa oli mukana huomattavasti edellisvuotta enemmän suuryritysten käyttöpääomarahoitusta. Kesäkuussa käyttöön otettuja ilmasto- ja digilainoja myönnettiin yhteensä 36 miljoonaa euroa. InvestEU-takausta hyödyntävät ilmasto- ja digilainat kehitettiin yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa. Ensimmäiset suorat, alle 20 miljoonan euron vientiluotot on myönnetty. Tämän mahdollisti helmikuussa voimaan tullut lakimuutos, jonka myötä Finnvera voi myöntää luoton suoraan, ellei pankki osallistu vientikaupan rahoitukseen. 

Vientitakuita ja erityistakauksia Finnvera myönsi 5,4 miljardia euroa (5,9) ja vientiluottoja 0,5 miljardia euroa (0,9). Vuonna 2023 suurimmat rahoitushankkeet tehtiin telesektorilla. Viennin rahoitus kohdistuu tyypillisesti kalliiden pääomatavaroiden vientikauppaan, ja rahoituksen vuosittaiseen volyymiin vaikuttaa aina yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen. Finnveran vastuiden kannalta merkittävä risteilyalustoimiala on toipumassa pandemian aiheuttamista vaikeuksista, ja alan näkymät vuodelle 2024 ovat hyvät. Suurimpien risteilyvarustamoiden asiakasmäärät ja kannattavuus ovat palautuneet vuoden 2019 tasolle. 

Finnvera-konsernin tulos 2023 oli voitollinen 433 miljoonaa euroa (55). Tulokseen vaikuttivat erityisesti muutokset tappiovarausten määrissä. Risteilyvarustamoihin liittyviä, ensimmäisenä koronapandemiavuonna tehtyjä tappiovarauksia voitiin osittain purkaa. Myös Venäjään liittyvät vastuut alenivat takaisinmaksujen seurauksena. Finnveran Venäjä-vastuut olivat vuoden 2023 lopussa 97 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2022 lopussa olivat 422 miljoonaa euroa ja vielä vuoden 2021 lopussa noin miljardi euroa. Viennin rahoituksen tappiovarausten purkamisen seurauksena tulos oli poikkeuksellisen hyvä. 

Finnveralle asetetun tavoitteen mukaisesti yhtiön on pitkällä tähtäimellä katettava toimintansa kulut rahoitustoiminnasta saatavilla tuotoilla. Tämä kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut. 

Finnveralla on rahoitusvaltuuksiensa myötä hyvät mahdollisuudet vauhdittaa yritysten kasvuhankkeita, investointeja ja vientiä haastavassakin talousympäristössä. Olemme tyytyväisiä, että Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu erittäin tärkeä Finnveraa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus, joka mahdollistaa viennin rahoituksen kilpailukyvyn varmistamisen myös jatkossa. Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän ulkopuolisen arvioinnin mukaan Finnvera on suomalaisten pk-yritysten rahoituskentässä erittäin merkittävä toimija, joka hoitaa perustehtävänsä ammattimaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Arviossa annettiin suosituksia esimerkiksi kohdennetun riskinoton lisäämisestä pk-rahoituksessa ja vahvemmasta roolista puhtaan siirtymän rahoituksessa, ja näiden toteuttamista lähdemme suunnittelemaan. 

Strategiamme mukaisesti olemme luoneet Finnveralle ilmastotavoitteen, ja kannustamme rahoituksemme keinoin yrityksiä investoimaan ja olemaan osa ilmastohaasteiden ratkaisua.” 

Finnvera-konserni 
Myönnetty rahoitus 2023 (vs. 2022) 

 • Kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 1,8 Mrd. e (1,0), muutos 81 %. 
 • Vientitakuut ja erityistakaukset sisältäen pk- ja midcap-vientitakaukset: 5,4 Mrd. e (5,9), muutos -9 %. 
 • Vientiluotot: 0,5 Mrd. e (0,9), muutos -42 %. 
  • Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu. 
  • Vientitakuiden ja -luottojen määrän vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen. 

Vastuukanta 31.12.2023 (vs. 31.12.2022) 

 • Kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 3,0 Mrd. e (2,7), muutos 11 %. 
 • Vientitakuut ja erityistakaukset sisältäen pk- ja midcap-vientitakaukset: 23,2 Mrd. e (23,9), muutos -3 %. 
  • Nostetut vastuut 14,0 Mrd. e (14,1), muutos -1 %, tästä suuryritysten alus- ja telakkasektorin vastuut 7,3 Mrd. e (6,6). 
  • Nostamattomat vastuut 4,5 Mrd. e (7,9) ja sitovat tarjoukset 4,7 Mrd. e (1,9) eli yhteensä 9,2 Mrd. e (9,8), muutos -5 %. Tästä suuryritysten alus- ja telakkasektorin vastuut yhteensä 4,6 Mrd. e (6,1). 
 • Nostetut vientiluotot: 7,3 Mrd. e (7,5), muutos -2 %. 
Finnvera-konserni 
Tuloskehitys
Q4/2023
Me
Q4/2022
Me
Muutos
%
1-9/2023
Me
2023
Me
2022
Me
Muutos
%
Korkokate331979 %821156968 %
Palkkiotuotot ja -kulut, netto4049-18 %137177204-13 %
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot-5-10-46 %-4-9-648 %
Liiketoiminnan muut tuotot0-41-000-32 %
Toimintakulut-14-14-2 %-36-50-491 %
Liiketoiminnan muut kulut ja poistot-1-16 %-4-5-6-10 %
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa olevien luottotappioiden muutos yhteensä, netto20974181 %1210-148-
Liiketulos26276247 %17743964591 %
Tilikauden tulos26175250 %17243355681 %

Taloudellinen kehitys 

Finnvera-konsernin vuoden 2023 tulos oli 433 miljoonaa euroa (55). Tuloksesta 261 miljoonaa euroa kertyi loka–joulukuussa ja 172 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa. Tulokseen vaikuttivat olennaisesti muutokset odotettavissa olevien tappioiden eli tappiovarausten määrissä. Erityisesti varustamosektorin tappiovarauksia pystyttiin vuoden 2023 aikana osittain purkamaan, ja Venäjä-vastuiden tappiovaraukset alenivat. Viennin rahoituksen tappiovarausten muutos oli vuoden aikana yhteensä -377 miljoonaa euroa, minkä seurauksena emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan sekä konsernin tulokset olivat poikkeuksellisen hyvät. 

Konsernin toteutuneet luottotappiot olivat katsauskaudella 128 miljoonaa euroa (39). Odotettavissa olevat tappiot pienenivät 320 miljoonaa euroa, kun ne kasvoivat edellisvuonna 137 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 maksettiin yksi iso yksittäinen vientitakuukorvaus, jolla ei kuitenkaan ollut tulosvaikutusta aikaisemmin tehtyjen tappiovarausten vuoksi. Tappioita kattavat valtion tappiokorvaukset olivat 18 miljoonaa euroa (29). Toteutuneet tappiot ja odotettavissa olevien tappioiden muutos oli katsauskaudella yhteensä 210 miljoonaa euroa positiivinen, kun edellisvuonna vaikutus oli 148 miljoonaa euroa negatiivinen. 

Emoyhtiön kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan puskurivarat mahdollisten tulevien tappiollisten tulosten kattamiseksi olivat vuoden lopussa katsauskauden tuloksen jälkeen yhteensä 1 676 miljoonaa euroa (1 261). Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiön myöntämä vientitakuu. Puskurivarat muodostuivat vuoden lopussa seuraavasti: kotimaan toiminnan rahasto 405 miljoonaa euroa (375) sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto ja tappiollista tulosta kattavan valtiontakuurahaston varat yhteensä 1 272 miljoonaa euroa (886). Valtiontakuurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka varoihin sisältyvät Finnveran edeltäjäorganisaatioiden toiminnasta kertyneet varat ja joka kattaa valtiontakuurahastolain mukaisesti vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiollista tulosta, jos yhtiön taseen rahaston varat eivät riitä. 

Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n vapaa oma pääoma oli vuoden lopussa 198 miljoonaa euroa (171). 

Rahoituksen näkymät 

Pk-yritysten näkökulmasta epävarmuus jatkuu vielä vuonna 2024, mikä vaikuttaa Finnveran rahoituksen kysyntään ja etenkin pk-yritysten investointeihin. Toimintaympäristö pysyy monien yritysten kannattavuuden näkökulmasta vaativana. Finnvera on sitoutunut mahdollistamaan yhdessä kaupallisten rahoittajien kanssa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä ja tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja. 

Jatkamme strategiamme mukaisesti yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamista. Finnveran pk-takauksen käyttömahdollisuudet laajenivat vuoden 2024 alusta. Pk-takaus on jatkossakin vakuudeton ja sopii kotimaan investointeihin, tuotekehitykseen sekä käyttöpääomaan. Ilmasto- ja digilainoilla voimme edistää pk-yritysten puhtaan siirtymän hankkeita ja digitalisaatiota. Vauhditamme siirtymää kestävän rahoituksen kannustimilla ja tuotteilla hankkeissa, joilla on ilmaston kannalta myönteisiä piirteitä. Täydennämme viennin rahoituksen tuotevalikoimaa vekselirahoituksella kevään 2024 aikana. 

Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on kasvattaa keskikokoisten midcap-yritysten määrää Suomessa. Rahoitustoiminnassa erityisesti kasvuyritysten osalta valmistelemme yhteistyötä tulevan Tesi-konsernin kanssa. 

Odotamme vientitakuiden ja -luottojen kokonaiskysynnän pysyvän edellisvuosien tasolla. Kokonaiskysyntään vaikuttaa yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Epävarmoina aikoina viennin rahoituksen merkitys yritysten kilpailukyvylle korostuu. Jatkossa panostamme viennin edistämiseen entistä aktiivisemmin. Vuoden 2024 alusta tehtävään nimetyt vientikauppojen mahdollistajat, trade facilitatorit, pyrkivät yhdistämään ulkomaisia ostajia ja suomalaisia viejiä ja edesauttamaan kauppoja Finnveran vienninrahoituksen keinoin, tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin kanssa. 

Finnvera on mukana Suomen kansallisessa Ukraina-jälleenrakennusohjelmassa, ja Finnveran vientitakuilla on tärkeä rooli turvata suomalaisyritysten riskejä Ukrainaan suuntautuvassa viennissä. Finnvera on käynnistänyt vientitakuiden myöntämisen Ukrainaan uudelleen 1.1.2024 lähtien. Järjestely koskee erityisesti lyhyen maksuajan kaupanrahoitusta. 

Kotimaan rahoituksessa yritysten riskiluokitukset ovat heikentyneet, maksuvaikeudet lisääntyneet ja yrityssaneerausten sekä konkurssien määrät kasvaneet. Varaudumme rahoitusten uudelleenjärjestelyjen lisääntymiseen vuoden 2024 aikana. Myös ulkomaisissa, rakennusvaiheessa olevissa teollisen mittakaavan investoinneissa kustannusten ja korkojen nousu on viivästyttänyt hankkeiden toteuttamista. 

Tulosnäkymät 

Risteilyvarustamoiden liiketoimintanäkymät paranivat vuoden 2023 aikana, ja konsernin vastuut risteilytoimialasta samoin kuin Venäjä-vastuut pienenivät. Viennin rahoituksen vastuiden luottotappioriski on kuitenkin yhä korkealla, mikä saattaa aiheuttaa epävarmuutta Finnvera-konsernin vuoden 2024 tuloskehitykseen. 

Lisätiedot: 

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400 

Ulla Hagman, talousjohtaja, puh. 029 460 2458 

Finnvera julkistaa hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Finnveran ESEF-tilinpäätöstä. XHTML-tiedosto on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Lisäksi Finnvera julkistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen pdf-raporttina. 

ESEF-raportti: 743700T69OBBJO7TCA15-2023-12-31-fi (ZIP)

Finnvera-konsernin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2023 (PDF). 

Dokumentit ja vuosikertomus ovat saatavilla osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi 

Finnvera julkistaa katsaukset neljännesvuosittain.

 

Finnveran vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti 2023 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 (PDF)

Jaa sivu: