Content Section
Tiedotteet

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2014

q2-taulukko-suomi.png

Merkittävä lisäys vientitakuu ja -luottovaltuuksiin

Finnvera sai katsauskaudella Q2/2014 merkittävästi lisää valtuuksia viennin rahoitukseen. Vientitakuiden enimmäismäärä nousi 4,5 miljardia 17,0 miljardiin euroon ja vientiluottojen rahoittamisen enimmäismäärä 4,0 miljardia 7,0 miljardiin euroon. Finnveralla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet täydentää yksityisiä rahoitusmarkkinoita sekä pk-yritysten että pitkäaikaista rahoitusta vaativien vientikauppojen rahoitusjärjestelyissä. Finnvera sai myös mahdollisuuden merkitä pk-yritysten joukkovelkakirjalainoja, mikä vahvistaa Finnveran toimintamahdollisuuksia.
Katsauskaudella Finnveran rahoituksen kysyntä laski hieman vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Rahoitusmarkkinat toimivat Suomessa alkuvuonna kohtuullisesti. Suurimpia rahoituksen järjestymisen esteitä yrityksille olivat toiminnan tappiollisuus sekä oman pääoman riittämättömyys.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

Tammi–kesäkuussa pk-yrityksille annettujen laina- ja takaustarjousten euromäärä nousi 10 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Tarjouksista valtaosa liittyi edelleen käyttöpääomaan. Sen sijaan viennin rahoitukseen annettujen tarjousten määrä oli kolmanneksen edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.
Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun tulos oli 34 miljoonaa euroa voitollinen. Tulos oli 10 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta heikompi (44). Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat merkittävimmin emoyhtiö Finnvera Oyj:n saamisten arvonalentumisten ja takaus- ja takuutappioiden kasvu sekä tappiot pääomasijoitustoiminnan käypään arvoon arvostettavista eristä. Tulosheikennystä vastaavasti pienensivät edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat palkkiotuotot sekä hallintokulujen lasku.
Emoyhtiö Finnvera Oyj:n tulos oli 40 miljoonaa euroa eli 7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta heikompi (46). Emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulos oli 31 miljoonaa euroa (39) ja pk-yritysrahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 4 miljoonaa euroa (8).

Konsernin tunnusluvut 30.6.2014

  • Omavaraisuus 16,5 % (17,9)
  • Vakavaraisuus 18,5 % (16,5)
  • Kulu-tuotto-suhde 25,8 % (29,5)

Rahoituksen näkymät

Pk-rahoituskysyntä pysynee loppuvuonna alkuvuoden tapaan maltillisena. Tämä johtuu sekä epävarmoina jatkuvista talousnäkymistä että normaalia alemmalla tasolla olevista investoinneista. Pk-yritykset tarvitsevat rahoitusta käyttöpääomaan ja aiempien luottojen uudelleenjärjestelyihin.

Venäjän tilanne aiheuttaa epävarmuutta viennin ja kaupan rahoituksessa. Sanktiot sekä lisäsanktioiden ja Venäjän vastatoimien uhka vaikeuttavat pankkien toimintaa. Käytännössä myös EU:n alueen pankit joutuvat huomioimaan Yhdysvaltojen olemassa olevat ja ennakoidut sanktiot, koska niillä on toimilupia Yhdysvalloissa ja mittava dollarimääräinen maksuliikenne. Venäjällä yritysten rahoituksen saanti on vaikeutunut. Tilanne on heijastunut Finnveran lyhyen maksuajan takuukysyntään, joka on sekä kappale- että euromääräisesti edellisvuoden vastaavaa jaksoa alempi. Pääomatavaravientiin tammi–kesäkuussa haetut takuut olivat euromääräisesti vain noin puolet edellisvuoden vastaavaan verrattuna, vaikka Suomen teollisuuden uudet tilaukset ovat lähteneet alkuvuonna nousuun. Finnvera odottaa vientitakuukysynnän piristyvän loppuvuonna. Vientitakuuvastuukannassa on joitakin riskin kohteita, joiden luottoja saatetaan joutua järjestelemään tai joiden kohdalla tappion vaara on kevään aikana kohonnut.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:

”Vientitakuulakiin kesäkuussa tehdyt muutokset lisäsivät Finnveran vientitakuiden ja vientiluottojen rahoituksen enimmäismääriä. Kun Suomen vienti lähtee jälleen kasvu-uralle, meillä on hyvät valmiudet olla pankin rinnalla mukana suomalaisten vientiyritysten ulkomaisten ostajien rahoitusjärjestelyissä. Hankimme tarvittavat varat vientiluottojen ja pk-yritysten rahoitukseen pääomamarkkinoilta. Laskimme huhtikuussa onnistuneesti liikkeelle tähän mennessä varainhankintamme suurimman, 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

Voimme edelleen olla kattamassa poliittista ja kaupallista riskiä suomalaisviejien Venäjälle suuntautuvissa hankkeissa. Noudatamme EU:ssa hyväksyttyjä sanktioita ja arvioimme mahdollisuutemme osallistua hankkeisiin tapauskohtaisesti normaalien kriteeriemme pohjalta.

Yksi tavoitteistamme on tunnistaa kasvuyrityksiä ja kannustaa niitä kansainväliseen kasvuun. Tätä vauhdittaaksemme aloitimme yhdessä Tekesin ja Finpron kanssa Team Finland LetsGrow
-ohjelman, jonka rahoitus- ja neuvontapalvelut auttavat yrityksiä toteuttamaan omia kansainvälistymiseen tähtääviä suunnitelmiaan. LetsGrow-ohjelman avulla Finnvera voi ensimmäistä kertaa tarjota vakuudetonta rahoitusta laajasti hyödynnettäväksi.”

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 (PDF)