Content Section
Pressmeddelanden

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–juni 2014

q2-taulukko-suomi.png

En betydande ökning i exportgaranti- och exportkreditfullmakterna

Under rapportperioden Q2/2014 ökade Finnveras fullmakter för exportfinansiering betydligt. Maximibeloppet för finansiering av exportgarantier steg från 4,5 miljarder till 17,0 miljarder euro och maximibeloppet för finansiering av exportkrediter från 4,0 miljarder till 7,0 miljarder euro. Finnvera har nu ännu bättre möjligheter än tidigare att komplettera den privata finansmarknaden vid finansieringsarrangemang både för små och medelstora företag och för exportaffärer som kräver långfristig finansiering. Finnvera fick också rätt att teckna SMF-företagens masskuldebrevslån, vilket stärker Finnveras verksamhetsmöjligheter.

Under rapportperioden sjönk efterfrågan på Finnveras finansiering något jämfört med årets första kvartal. Under början av året fungerade finansmarknaden i Finland relativt väl. De största hindren för att ett företag ska få finansiering var olönsam verksamhet och otillräckligt eget kapital.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

I januari–juni steg eurobeloppet av låne- och borgensofferterna till små och medelstora företag med tio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Största delen av offerterna gällde fortfarande driftskapital. Däremot var offerterna som gällde exportfinansiering en tredjedel mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Finnverakoncernens resultat i januari–juni uppvisade en vinst på 34 miljoner euro. Resultatet var 10 miljoner sämre än resultatet från motsvarande period föregående år (44). De största orsakerna till det försvagade resultatet var ökningen i nedskrivningarna på moderbolaget Finnvera Abp:s fordringar och borgens- och garantiförlusterna samt förlusterna för poster inom kapitalinvesteringsverksamheten som redovisas till verkligt värde. På motsvarande sätt minskades resultatförsvagningen av att provisionsintäkterna var större än under motsvarande period föregående år och förvaltningskostnaderna mindre.

Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat uppgick till 40 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro sämre än resultatet från motsvarande period föregående år (46). Resultatet för moderbolagets exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick till 31 miljoner euro (39) och resultatet för kredit- och borgensverksamheten inom SMF-finansieringen till 4 miljoner euro (8).

Koncernens nyckeltal 30.6.2014

  • Soliditet 16,5 % (17,9)
  • Kapitaltäckning 18,5 % (16,5)
  • Förhållandet kostnader–intäkter 25,8 % (29,5)

Finansieringsutsikter

Efterfrågan på SMF-finansiering torde i likhet med början av året förbli måttlig även i slutet av året. Detta beror både på de fortsättningsvis osäkra ekonomiska utsikterna och på att investeringarna är på en lägre nivå än normalt. Små och medelstora företag behöver finansiering för driftskapital och för omläggning av tidigare krediter.

Situationen i Ryssland väcker osäkerhet beträffande finansieringen av export och handel. Sanktioner samt hotet om ytterligare sanktioner och Rysslands motåtgärder försvårar bankernas verksamhet. I praktiken tvingas även bankerna i EU-området beakta Förenta Staternas nuvarande och prognostiserade sanktioner, eftersom de har koncessioner i Förenta Staterna och en omfattande betalningsrörelse i dollar. I Ryssland har det blivit svårare för företag att få finansiering. Situationen har också påverkat efterfrågan på Finnveras garanti med kort betalningstid som nu är mindre både till antalet och eurobeloppet än under motsvarande period föregående år. Garantierna som sökts för kapitalvaruexport i januari–juni motsvarade endast ungefär hälften av eurobeloppen föregående år även om de nya beställningarna i den finländska industrin har ökat under årets första månader. Finnvera förväntar sig att efterfrågan på exportgarantier ökar under det andra halvåret. Exportgarantiansvarsstocken innehåller några riskobjekt vars krediter eventuellt måste omläggas eller vars förlustrisk har höjts under våren.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Ändringarna i exportgarantilagen som gjordes i juni ökade maximibeloppen för Finnveras finansiering av exportgarantier och exportkrediter. När Finlands export igen börjar öka har vi goda förutsättningar att vid bankens sida delta i finansieringsarrangemangen för finländska exportföretags utländska köpare. Vi skaffar de nödvändiga medlen för finansiering av exportkrediter och SMF-företag på kapitalmarknaden. I april emitterade vi framgångsrikt det inom vår kapitalanskaffning hittills största masskuldebrevslånet på 500 miljoner euro.

Vi kan fortfarande vara med och täcka den politiska och kommersiella risken i finländska exportörers projekt som är inriktade på Ryssland. Vi följer de sanktioner som godkänts i EU och bedömer fall för fall våra möjligheter att delta i projekt utgående från våra normala kriterier.

Ett av våra mål är att identifiera tillväxtföretag och sporra dessa till internationell tillväxt. För att påskynda detta inledde vi tillsammans med Tekes och Finpro programmet Team Finland LetsGrow. Programmets finansierings- och rådgivningstjänster hjälper företag att förverkliga sina planer som är inriktade på internationalisering. Med hjälp av programmet LetsGrow kan Finnvera för första gången erbjuda finansiering utan säkerhet som kan utnyttjas i stor utsträckning.”

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458

Delårsrapport 1.1.-30.6.2014 (PDF)