Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Vesteri fortsätter som ordförande för kommittén för de statliga exportgarantiinstituten

17.11.2010

Finnveras vice verkställande direktör Topi Vesteri omvaldes till ordförande för Bernunionens kommitté för de statliga exportgarantiinstituten. Bernunionen är en internationell organisation för försäkrare av kreditrisker och politiska risker. Kommittén som Vesteri leder omfattar 33 statliga garantiinstitut med en sammanlagd ansvarsstock på över 500 miljarder amerikanska dollar.

Beatriz Reguero, som sitter i direktionen för spanska Cesce, valdes in i ledningen för kommittén för kreditförsäkrare med kort betalningstid. Direktör Joanne Palmer från EDC Kanada valdes till ordförande för kommittén för försäkrare av investeringar med politiska risker.

Australiensiska garantiinstitutet EFIC:s verkställande direktör Angus Armour omvaldes till president för organisationen och till vice president valdes Daniel Riordan från USA som är verkställande direktör för försäkringsbolaget Zurich.

Garnantiinstituten som hör till Bernunionen beviljar årligen garantier som täcker cirka 10 procent av världshandelns totalbelopp. – Garantierna beviljas vanligen för sådana risker som exportörerna eller bankerna inte vill eller kan bära själva, berättar vice verkställande direktör Topi Vesteri.

Finanskrisens efterdyningar

Under 2009 höjde krisen på finansmarknaden garantierna till rekordnivåer över hela världen. Under januari–september 2010 har efterfrågan på garantier jämnats ut, då den privata finansieringsmarknaden har börjat fungera aktivt. Antalet garantier i år torde dock överskrida nivån för 2008 och kommer sannolikt att nästan nå upp till 2009 års rekordnivå.

Antalet kreditförsäkringar för varuhandeln med kort betalningstid sjönk 2009 då de privata kreditförsäkrarna delvis drog sig bort från marknaden. På grund av krisen anhöll Finland på samma sätt som flera andra länder om tillstånd av EU att temporärt försäkra exportaffärer med kort betalningstid till de västliga industriländerna. Tillståndet gäller till slutet av det här året men Finland har anhållit om förlängd tid för beviljandet av dessa kreditförsäkringar.

De statliga exportgarantiinstituten har aktivt åtgär¬dat den rådande marknadsbristen i kreditförsäkringarna med kort betalningstid. Under krisen steg deras marknadsandel från i genomsnitt 15 procent 2005–2008 till 28 procent 2009. År 2009 betalades över 2,1 miljarder dollar i ersättningar för kreditförsäkringar med kort betalningstid och ersättningskostnaderna uppgick till 81 procent av kreditförsäkringens avgiftsintäkter.
– På grund av dessa risker är det förståeligt att de privata kreditförsäkrarna drog sig bort från marknaden, säger Topi Vesteri. – De statliga garantiinstituten har åtminstone inte ännu drabbats av kännbara förluster på grund av detta.

De statliga garantiinstitutens ersättningskostnader tredubblades i och med finansieringskrisen och uppgick till över tre miljarder dollar. Före krisen låg ersättningarna på en rekordlåg nivå, dvs. på cirka en miljard dollar 2008. Topi Vesteri berättar att garantiinstitutens garantiavgiftsintäkter ändå klart överskred ersättningskostnaderna. De största ansvarsländerna i garantiverksamheten var USA och Ryssland. – Så är även fallet i Finnveras garantiverksamhet, säger Vesteri. – Utöver Finnvera har även exportgarantiinstituten i Tyskland, Italien och Frankrike garanterat affärer med kryssningsfartyg till USA. Även i anslutning till investeringar i andra branscher i USA har stora köparkrediter täckts med exportgarantier.

Ytterligare information:Tuukka Andersen tfn 020 460 7351

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information