Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Utnämningar på Finnvera

25.10.2011

Den 4 oktober 2011 fattade Finnveras förvaltningsråd ett beslut om ändringar i organisationen. Den 20 oktober 2011 gjorde Finnveras styrelse följande utnämningar utifrån beslutet.

Enheterna Inhemsk regional finansiering och Tillväxt- och internationaliseringsfinansiering slås ihop. Den nya enheten ansvarar för de affärsområden som anknyter till SMF-finansieringen samt för beredningen av kreditbeslut inom dessa affärsområden. Finnveras styrelse har utnämnt vicehäradshövding, LL.M Annamarja Paloheimo (47) till affärsområdesdirektör med ansvar för den nya enheten SMF- och internationaliseringsfinansiering. Paloheimo har varit affärsområdesdirektör på Finnvera sedan 2006 med ansvar för Tillväxt- och internationaliseringsfinansieringen.

Vice verkställande direktör Veijo Ojala, som ansvarar för den inhemska finansieringen, uppnår pensionsålder och går i pension med början från januari. Vice verkställande direktör Topi Vesteri fortsätter som verkställande direktörens första ställföreträdare med ansvar för exportfinansieringen.

Finnveras styrelse har utnämnt EM Merja Välimäki (49) till revisionschef för enheten Revision och utvärdering. Enheten ansvarar för internrevisionen och för utvärdering och utveckling av kvalitetssystemet. Välimäki har varit chef för internrevisionen på Finnvera sedan 2007.

Affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo rapporterar till verkställande direktör Pauli Heikkilä och revisionsdirektör Merja Välimäki till bolagets styrelse.

Organisationsändringarna och de därtill hörande utnämningarna träder i kraft i början av år 2012.

Ytterligare information: Verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information