Content Section
Pressmeddelanden

Stöd för utvecklingen av affärsverksamhet i Ryssland via Finnvera

Trots den svaga ekonomiska tillväxten i Ryssland har finländska företag aktivt ansökt om projektunderstöd från arbets- och näringsministeriet. Understödet som söks via Finnvera beviljades cirka trettio företag 2013.

Det ständigt växande antalet ansökningar om projektunderstöd är ett bevis för ett ökat intresse bland finländska företag. I fjol fick 30 företag understöd och under den tid som understödsprogrammet existerat, dvs. från och med 2003, har sammanlagt mer än 200 företag beviljats understöd. Målet med det understöd som arbets- och näringsministeriet beviljar är att stöda små och medelstora företags internationaliseringsprojekt i Ryssland. Finnvera är sakkunnig i projektet och understödet söks via Finnvera. I den sista tilläggsbudgeten 2013 beviljade riksdagen ett anslag som kan användas för att finansiera 30–40 nya projekt under 2014.

"Projektunderstödet har visat sig vara en välfungerande understödsform", säger chefen för Finnveras representation i S:t Petersburg, Timo Pietiläinen. "Av de företag som under de två senaste åren fått understöd har ungefär hälften redan kunnat inleda produktionsverksamheten eller grunda ett representationskontor i Ryssland", fortsätter han.

Finländska små och medelstora företag kan ansöka om understöd för preliminära etableringsprojektutredningar som gäller Ryssland, till exempel analyser av marknads- och konkurrensläget, eller för egentliga projektutredningar och för att utarbeta en affärsverksamhetsplan. Understöd kan också beviljas för kostnader för anlitande av sakkunniga eller för att utbilda rysk personal när affärsverksamheten inleds. Understödsbeloppet kan utgöra högst hälften av totalkostnaderna för projektet.

"Målet för dessa projekt ska vara att inleda produktions- eller serviceverksamhet i Ryssland, dvs. understödet kan inte användas enbart för att främja export", berättar Pietiläinen.

Mer information:
Head of Representative Office Timo Pietiläinen, Finnvera Abp, tfn +7 921 0969 304
Finansieringschef Jari Mehto, Finnvera Abp, tfn +358 29 460 2536

Läs mer: http://finnvera.fi/swe/Export-och-internationalisering/Tillvaext-fraan-den-internationella-marknaden/Affaersverksamhet-utomlands/Statsunderstoed-foer-SMF-foeretags-internationaliseringsprojekt-i-Ryssland