Content Section
Pressmeddelanden

SMF-företagen upplever att finansieringsvillkoren blivit strängare

Företagens behov av finansiering för driftskapital är ännu större än tidigare. Behovet av driftskapital har ökat med fyra procentenheter jämfört med vårens enkät. Investeringarna har lagts på is i synnerhet i handelsbranschen. Endast 10 procent av branschens små och medelstora företag som har planer på att ansöka om finansiering uppger nämligen att finansieringen skulle användas för investeringar.  Positiva tecken kan däremot skönjas i finansieringsplanerna i industrin. Finansiering för expansionsinvesteringar och utvecklingsprojekt söks oftare än tidigare. Detta framgick av höstens SMF-företagsbarometer.

De kraftigt tillväxtorienterade företagens intresse för extern finansiering har ökat något. Över hälften av dessa företag har för avsikt att ansöka om extern finansiering under de följande 12 månaderna. Jämfört med föregående enkät var ökningen sex procentenheter.

- I Finland uppger fortfarande få företag som planerar att ansöka om finansiering att de behöver finansiering för internationalisering. Vi är bekymrade över detta, eftersom finansiering är en faktor med vilken företagen konkurrerar om beställningar på den internationella exportmarknaden. Internationaliseringen av SMF-företag verkar till exempel i Sverige och Danmark vara livligare än hos oss. Vårt program Finansiering av exporthandel ger SMF-företag information om dessa finansieringsmöjligheter, säger verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Självfinansiering krävs mer än tidigare

Enligt enkäten har tillgången på finansiering som helhet betraktad inte försvårats.  Ändå anser över 40 procent av de finansierade företag som besvarade barometern att finansiärernas kreditpolitik har stramats åt och att situationen på finansieringsmarknaden har inverkat på finansieringsvillkoren antingen synnerligen mycket eller ganska mycket. Förutom att säkerhetsanspråken blivit strängare och lånemarginalen stigit krävs även en större självfinansieringsandel av företag som ansöker om finansiering. Nästan vart tredje företag, oberoende av bransch, nämnde att kraven som gäller självfinansieringsandelen har blivit strängare.

- Enligt både Finnveras erfarenhet och barometern har det inte skett någon väsentlig förändring i tillgången på bankfinansiering trots att villkoren blivit strängare. För företag vars ekonomiska situation är sämre har det dock blivit svårare att få finansiering och kravet på självfinansieringsandelen har framhävts. Arrangemang som gäller betalningstider är mycket vanliga, konstaterar Heikkilä.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern hösten 2013 grundar sig på svaren från över 5 300 SMF-företag.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
kommunikationschef Kaisa Sailas, tfn 029 460 2422