Content Section
Pressmeddelanden

Ökad efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering – lugnt inom exportfinansieringen

Finnverakoncernens delårsmeddelande 1.1–30.6.2011

Efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering var i januari–juni på en klart högre nivå (11 procent) än under motsvarande period året innan. Däremot nästan halverades efterfrågan på exportgarantier och specialborgen. Detta berodde delvis på säsongvariationerna för enskilda kapitalvaruaffärer, men också på de osäkerhetsfaktorer som gör att företagen skjuter upp sina investeringsbeslut. Finnvera gav emellertid ett ökat antal finansieringsofferter under rapportperioden både inom den inhemska finansieringen och inom exportfinansieringen. De förverkligade kredit- och borgensförlusterna inom den inhemska finansieringen uppgick till 48 miljoner euro. Bolaget redovisade inte några större förluster inom exportfinansieringen för rapportperioden. Både inom export- och specialborgensverksamheten och den inhemska finansieringen redovisades positiva resultat för rapportperioden.

Nyckeltal 1.1–30.6.2011

  • Beviljade lån och borgen:  518 miljoner euro (Q2/2010: 470 miljoner euro)
  • Beviljade exportgarantier och -borgen samt specialborgen:  2 386 miljoner euro (Q2/2010: 1 072 miljoner euro)
  • Ansvarsstocken i Finnveras inhemska finansiering: 3 111 miljoner euro (Q1/2010: 3 079 miljoner euro)
  • Ansvarsstocken i exportfinansieringen: 9 549 miljoner euro (Q1/2010: 8 927 miljoner euro)
  • Finnverakoncernens resultat: 32 miljoner euro (Q2/2010: 26 miljoner euro)
  • Finnvera Abp:s resultat: 27 miljoner euro (Q2/2010: 30 miljoner euro)
  • Finnvera Abp:s förluster, nedskrivningar och avsättningar: 42 miljoner euro (Q2/2010: 36 miljoner euro)

– Till den ökade efterfrågan på inhemsk finansiering bidrog ett större behov av finansiering av driftskapital bland små och medelstora företag och en svagt positiv investeringstillväxt. Vi erbjöd lån och borgen till ett belopp som var 10 procent högre än under motsvarande period året innan, och den erbjudna konjunkturfinansieringen nästan tredubblades. Totalt 235 företag fick konjunkturfinansiering för sammanlagt 115 miljoner euro. Den svaga investeringstillväxten som kunde skönjas förra våren avmattades under sommaren. Men om den befintliga oron på penningmarknaden fortsätter, kan efterfrågan på vår inhemska finansiering ytterligare öka, speciellt mot slutet av året ifall det blir svårt att få finansiering från den privata marknaden, bedömer Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Enligt Heikkilä har konjunkturfinansieringen varit ett fungerande verktyg under recessionen och redan nästan 1 100 företag har utnyttjat denna möjlighet.
Finnvera kan bevilja företagen konjunkturfinansiering fram till slutet av detta år.

– De ekonomiska utsikterna är för tillfället förknippade med stor osäkerhet, varför det vore mycket motiverat att fortsätta konjunkturfinansieringen även nästa år, säger Heikkilä.

Finnvera erbjöd garantier i anslutning till exportaffärer för 2,4 miljarder euro under rapportperioden. Offerternas eurobelopp var mer än det dubbla jämfört med det första halvåret året innan, medan det gavs cirka en tredjedel färre offerter än året innan. Exportprojekten gällde traditionella exportbranscher såsom telekommunikation, skogsindustri och fartygsfinansiering.

– Enligt tullens statistik avstannade Finlands exporttillväxt nästan helt i juni. Den svaga efterfrågan på vår exportfinansiering gav en föraning om detta redan under våren. Införandet av den exportfinansieringsmodell som anges i regeringsprogrammet och en ökad risktagning skulle vara ytterst viktiga åtgärder med tanke på Finlands och de finländska exportföretagens konkurrenskraft, framhåller Heikkilä.

Finnveras kundantal ökade ytterligare under rapportperioden, och antalet kunder uppgick i slutet av juni till 29 719 (29 060).

Den ekonomiska utvecklingen

Finnverakoncernens resultat för perioden januari–juni var 32 miljoner euro (26), dvs. över 6 miljoner bättre än resultatet för motsvarande period föregående år. Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat för rapportperioden uppgick till 27 miljoner euro (30).

Exportfinansieringens andel av resultatet var 23 miljoner euro. Trots stora exponeringar och riskkoncentrationer realiserades inga enskilda stora ersättningar under rapportperioden. Resultatet av den inhemska kredit- och borgensverksamheten var 0,3 miljoner euro, då antalet konkurser bland kundföretagen var större än för ett år sedan.

Moderbolagets förluster, nedskrivningar och avsättningar för krediter och borgen inom den inhemska finansieringen uppgick till 40 miljoner euro (30). Av dessa var 48 miljoner euro förverkligande kredit- och borgensförluster, 3 miljoner euro återföringar av tidigare bokförda förluster och 5 miljoner euro minskningar av nedskrivningar på fordringar och avsättningar. Statens och ERUF:s ersättningsandel av de realiserade förlusterna var 13 miljoner euro (9).

Moderbolagets solvens var i slutet av juni 14,3 procent (14,3) och koncernens solvens 15,1 procent (14,8).

Utsikter för årets senare hälft

Många små och medelstora företag har ännu inte återhämtat sig från den föregående recessionen, varför företagens situation snabbt kan försvåras om den ekonomiska tillväxten i Finland kraftigt avmattas.

Utvecklingen av exportefterfrågan har varit mycket blygsam under hela början av året, då skuldproblemen i USA och Europa och de osäkerhetsfaktorer som är förknippande med dessa har lett till att företagen skjutit upp sina investeringsbeslut. De osäkra ekonomiska utsikterna förenat med de kostnadskonkurrensproblem som delvis tynger vår exportindustri försämrar tillväxtutsikterna för exporten och därigenom även efterfrågan på exportgarantier.

Finnveras resultat för det innevarande året uppskattas vara på samma nivå som resultatet år 2010. Om den ekonomiska utvecklingen försvagas och om riskerna förverkligas i större omfattning än väntat, kan resultatet bli avsevärt mindre.

Delårsrapport 1.1.-30.6.2011 (PDF)

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 (inhemsk finansiering)
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409