Content Section
Pressmeddelanden

Internationaliseringsviljan stark – tillgången på finansiering inget hinder

SMF-företag har planer på att ansöka om internationaliseringsfinansiering trots rekorddåliga konjunkturutsikter. Tillgången på finansiering upplevs som god.

Det har skett en stor förändring i konjunkturförväntningarna jämfört med höstens undersökning. Saldotalet är nu för första gången sedan 2009 negativt och 28 procent av respondenterna antar att konjunkturerna ytterligare kommer att försämras under de följande 12 månaderna.

Ur finansieringens synvinkel är företagens vilja att ansöka om internationaliseringsfinansiering det positiva i vårens SMF-företagsbarometer. Planerna att ansöka om finansiering har ökat i alla branscher. Vid sidan om internationaliseringsförväntningarna är även tillväxtviljan relativt hög trots den osäkra ekonomin: 7 procent av företagen meddelar sig vara kraftigt tillväxtvilliga och 35 procent planerar tillväxt i den mån det är möjligt.

SMF-företagen upplever att finansiärernas krav på säkerheter har blivit strängare och att kraven som gäller självfinansieringsandelen har ökat. Allmänt taget upplevs finansieringen dock inte som ett problem. Mer än 80 procent av respondenterna meddelar att tillgången på finansiering inte har påverkat deras möjligheter att genomföra projekten.

- I fjol var orsaken till att företagen inte nådde sina tillväxtmål närmast den svaga efterfrågan och den allt hårdare konkurrensen. Även om konjunkturerna är svaga finns det en marknad och på denna marknad når de företag framgång som utvecklar sin konkurrenskraft. Tillväxtföretagen behöver nu allt stöd de kan få för att komma in på den internationella marknaden. Tillsammans med de övriga Team Finland-organisationerna vill vi medverka till detta genom att erbjuda finansiering, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Finnveras finansieringsmöjligheter förbättrades

Efterfrågan på extern finansiering kommer att minska något under de följande 12 månaderna. Beträffande investeringar är företagen försiktiga och den finansiering som söks gäller närmast driftskapital.

Från och med ingången av året kan Finnvera bättre än tidigare finansiera företag av olika storlekar. Finnvera har nu ett betydligt mer omfattande utbud i fråga om nya investeringar och tillväxtfinansiering.

- Nu kan vi också finansiera större företag än SMF-företag. Å andra sidan kan små företag i fortsättningen få kredit på upp till 50 000 euro direkt från Finnvera. Då affärsverksamheten är lönsam har vi ännu bättre möjligheter än tidigare att vara med och finansiera tillväxt, konstaterar Heikkilä.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF-företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern våren 2015 grundar sig på svar från över 4 400 SMF-företag.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
informatör Jonna Myllykangas, tfn 029 460 2740

Finnvera erbjuder företagen finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker. Vi stärker finländska företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, borgen, kapitalinvesteringar och exportfinansieringstjänster. Finnvera delar risken som är förknippad med finansiering med andra finansiärer. Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).