Content Section
Pressmeddelanden

Fullmakterna för Finnveras exportfinansiering höjdes

Finnveran-viennin-rahoituksen-valtuuksia-korotettiin.jpg

Maximibeloppen för Finnverakoncernens exportkrediter och -garantier har höjts. Finnverakoncernen kan även i fortsättningen erbjuda finländska exportföretag finansieringslösningar i anslutning till internationellt konkurrenskraftiga exportaffärer. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2016.

Finansieringsfullmakten för exportkrediter stiger från 7 miljarder till 13 miljarder euro och fullmakten för exportgarantier från 17 miljarder till 19 miljarder euro. Även ränteutjämningsfullmakten höjs från 7 miljarder till 13 miljarder euro. Syftet med höjningarna är att öka konkurrenskraften för finländska företag som idkar kapitalvaruexport och öka förutsättningarna för exportaffärer.

– Långvarig finansiering är av stor betydelse i handelsavtalsförhandlingarna som gäller export. Bankregleringen har påverkat bankernas möjligheter att finansiera långa lånetider och därför behövs Finlands Exportkredit i stora finansieringshelheter. Enskilda stora exportaffärer har ökat våra ansvarsstockar så att de nästan uppgår till maximibeloppen. I och med att fullmakterna höjs kan Finnvera även i fortsättningen delta i finansieringslösningarna för finländska företags exportaffärer och utländska köpare, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Totalansvaret för moderbolaget Finnveras exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick i slutet av december 2015 till 17,4 miljarder euro och exportgarantiansvaret enligt maximifullmakt i lagen till 14,2 miljarder euro. Dotterbolaget Finlands Exportkredits export- och fartygskreditstock uppgick till 4,2 miljarder euro. För att export- och fartygskrediter ska kunna beviljas krävs beviljad exportgaranti och riskerna som är förknippade med projektet täcks således med exportgarantin. Målet för Finnveras verksamhet är att den ska vara självbärande, det vill säga utgifterna för bolagets verksamhet ska på lång sikt kunna täckas med intäkterna från den egna verksamheten. Exportfinansieringen har varit självbärande under Finnveras 17 verksamhetsår och verksamheten har inte medfört kostnader för staten.

Det kapital som Finnvera behöver för krediterna skaffar bolaget på marknaden genom att emittera masskuldebrevslån som har statsborgen. Maximibeloppet för lån med statsborgen höjdes från 9 miljarder till 15 miljarder euro.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
affärsområdesdirektör Jussi Haarasilta, tfn 029 460 2601