Content Section
Pressmeddelanden

Förhandsinformation om Finnverakoncernens år 2019: Finnveras finansiering till SMF-företag och till stora företags exporthandel ökade – Fullmakterna för exportfinansiering höjdes avsevärt

""
Published date

Finnveras finansiering till SMF- och midcap-företag ökade 2019 efter en paus på några år och Finnvera beviljade finansiering för närmare en miljard euro.Även finansiering som beviljades storföretag för exporthandel ökade jämfört med året innan och uppgick till över fem miljarder euro.Tillväxten förklaras särskilt med en våg av investeringar från kryssningsrederierna som skapar efterfrågan på skeppsvarv och deras nätverk av underleverantörer i Finland.Även efterfrågan på nya exportgarantier och exportkrediter var fortsatt hög.Riksdagen fattade vid årsskiftet beslut om en betydande höjning av Finnveras exportfinansieringsfullmakter vilket möjliggör främjandet av exporthandel även i fortsättningen.

Kryssningsrederiernas investeringsvåg återspeglades i Finnveras exportfinansiering

Exportfinansieringen ökade 2019 jämfört med året innan och Finnvera beviljade exportgarantier och särborgen för stora företags exporthandel för 5,2 miljarder euro (3,0) och exportkrediter för 2,5 miljarder euro (2,2).

Genomförandet av stora enskilda exportaffärer och tidpunkten när de infaller har en inverkan på den beviljade finansieringen, vilket även leder till stora årliga variationer. Den beviljade finansieringen riktades i likhet med tidigare år särskilt mot fartygs- och varvs-, tele- och skogssektorerna. Även efterfrågan på nya exportgarantier och exportkrediter var i likhet med de tidigare åren fortfarande stor.

Av de garantier som Finnvera beviljade 2019 ökade köparkreditgarantierna i eurobelopp mest och uppgick till ett värde av 3,8 miljarder euro (2,3). Efterfrågan på köparkreditgarantier är beskrivande för uppbyggnaden av Finlands export och finansieringen av exporten av kapitaltillgångar förutsätter långa betalningstider och långfristiga krediter för exportföretagets utländska köpare. Den internationella investeringsvågen inom kryssningsfartygssektorn återspeglades i de projekt som garanteras av Finnvera. I december 2019 ingick Finnvera ett av de största enskilda finansieringsavtalen i bolagets historia, över 1,2 miljarder euro, med rederiet Royal Caribbean Cruises för ett kryssningsfartyg som ska överlåtas år 2025.

Ansvarsstocken inom exportgarantier och särborgen som beviljats för stora företags exporthandel uppgick vid slutet av 2019 till 25,2 miljarder euro (23,3). Av ansvarsstocken var cirka 11,1 miljarder euro (10,0) lyfta garantier, det vill säga mer än hälften av ansvarsstocken var bindande finansieringsanbud eller avtal relaterade till exportföretags kommande leveranser som ännu inte medför för Finnvera en kreditrisk.

Ökade fullmakter ger möjlighet att främja exporten

De långa leveranstiderna har bundit Finnveras fullmakter för exportfinansiering och därför blev en höjning av fullmakterna aktuell 2019. Riksdagen fattade i slutet av året beslut om lagändringar genom vilka exportgarantifullmakten höjdes från 27 miljarder till 38 miljarder euro och finansieringsfullmakten för exportgarantier från 22 miljarder till 33 miljarder euro. Även ränteutjämningsfullmakten i anknytning till exportkrediter höjdes från 22 miljarder till 33 miljarder euro. Ändringarna trädde i kraft vid början av 2020.

− Höjningen av våra exportgarantifullmakter till 38 miljarder euro är verkligen av stor vikt. Beloppet är stort och orsaken är den exceptionella investeringsvågen inom kryssningsfartygssektorn. Beställningarna sträcker sig långt in i framtiden och för att vi ska kunna möjliggöra beställningarna tillsammans med de finländska varven behöver vi fullmakter för att samtidigt även kunna betjäna övriga branscher och SMF-företag, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

SMF- och midcap-finansieringen ökade särskilt till tillväxtorienterade och internationaliserande företag och ägarbyten.

Finnvera beviljade finansiering för SMF- och midcap-företag för sammanlagt 990 miljoner euro (943), vilket är den högsta finansieringsnivån på tre år. Till växande och internationaliserande företag som är viktiga i Finnveras strategi beviljades finansiering för 448 miljoner euro (389) och andelen ökade till 45 procent (41) av den beviljade SMF- och midcap-finansieringen.

Driftskapitalfinansieringens andel av totala projekt inom SMF- och midcap-finansiering minskade jämfört med året innan. Investeringarnas andel i euro av de finansierade totala projekten låg kvar på samma nivå som förra året, dvs. 38 procent (38).

Borgen och garantier relaterade till SMF-företagens export beviljades för 197 miljoner euro (178), vilket är 11 procent mer än 2018. Det strategiska målet är att öka antalet företag som använder exportfinansieringstjänster fram till år 2023.

I syfte att påskynda förnyandet av företagsstrukturen beviljades ett rekordbelopp finansiering för ägarbyten under en översiktsperiod om fem år. Finansieringen ökade med en femtedel från året innan och var 155 miljoner euro (129). Finnvera deltog i genomförandet av ägarbyte i 912 företag (921). Den relativa andelen av finansiering som beviljades för ägarbyten av SMF- och midcap-företags finansiering i Finland ökade till 17 procent (15).  

Ansvarsstocken inom SMF- och midcap-finansiering var 2,3 miljarder euro vid utgången av 2019 (2,3).

Ny SMF-borgen introducerades på marknaden för att underlätta SMF-företagens tillgång till finansiering

Överföringen av fokus inom finansiering från lån till borgen fortsatte i enlighet med strategin. Finnvera och Europeiska investeringsfonden (EIR) undertecknade ett tvåårigt avtal om COSME-borgensprogrammet i juni 2019. Den nya SMF-borgen som ansöks via bank togs i bruk i början av september. Inom ramen för programmet kan Finnvera bevilja en borgen på 80 procent utan säkerheter för ett lån på högst 150 000 euro. Borgen är utan säkerhet tack vare COSME-borgensprogrammet och borgen från Europeiska fonden för strategiska investeringar ESIR. SMF-borgen är avsedd för tillväxtorienterade SMF-företag för driftskapital, produktutveckling och investeringar. Under perioden september–december beviljades 185 företag sammanlagt 13 miljoner euro i SMF-borgen. Ett centralt mål för 2020 är att öka utbudet av SMF-borgen och göra borgen bättre känd.

Begynnelseborgen riktade till nystartade företag beviljades för 38 miljoner euro (31), dvs. 22 procent mer än året innan.

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 samt årsöversikt publiceras 26.2.2020.

Mer information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400