Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras förvaltningsråd får nya ledamöter – styrelsens sammansättning oförändrad

Finnveras bolagsstämma valde den 16 april 2014 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd. Styrelsens sammansättning förändrades inte.

Förvaltningsrådets sammansättning

Nya ledamöter i förvaltningsrådet är chefen för näringslivsfrågor, huvudekonom Olli Koski och ordförande Timo Saranpää.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen och som vice ordförande riksdagsledamot Lauri Heikkilä. Som ledamöter fortsätter företagaren Paula Aikio-Tallgren, direktör Kaija Erjanti, finansieringschef Helena Hakkarainen, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri, sysselsättningspolitiska experten Leila Kurki, riksdagsledamot Esko Kurvinen, arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, riksdagsledamot Jari Myllykoski, riksdagsledamot Lea Mäkipää, riksdagsledamot Antti Rantakangas, riksdagsledamot Osmo Soininvaara, riksdagsledamot Sofia Vikman och styrelsens ordförande Antti Zitting.

Styrelsens sammansättning

Som ordförande för bolagets styrelse fortsätter ekonom Markku Pohjola och som I vice ordförande överdirektör Pekka Timonen samt som II vice ordförande specialsakkunnig Marianna Uotinen. Som ledamöter fortsätter jur.kand. Kirsi Komi, verkställande direktör Vesa Luhtanen, vicehäradshövding, jur.lic. Risto Paaermaa och ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen.

Bokslut 2013 och disposition av vinstmedel

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2013 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Val av revisor

Som ordinarie revisor fortsätter KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Juha-Pekka Mylén.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn 029 460 2520