Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2017

20.02.2018

Börsmeddelande 20.2.2018

Stark tillväxt inom exportfinansiering – exportföretagens kommande leveranser över hälften av ansvarsstocken

Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”I viktiga exportbranscher, särskilt inom varvs-, datakommunikations- samt energi- och skogsindustrin, är utsikterna bra. Av ansvarsstocken på 22,2 miljarder euro inom exportgarantier och specialborgen för stora företag utgörs cirka 9,0 miljarder euro av lyfta garantier och krediter. Över hälften av ansvarsstocken är offerter eller avtal som hänför sig till exportföretagens kommande leveranser. En efterfrågan som sträcker sig så långt fram i framtiden har inte tidigare setts inom Finnvera.

Finnveras exportgarantiverksamhet har varit självbärande under hela sin historia och resultatet av vår verksamhet har alltid varit positiv, och därför har exportgarantiverksamheten samlat bufferttillgångar på sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro för att täcka eventuella kommande förluster. Räkenskapsperiodens resultat för 2017, 107 miljoner euro, var positiv, i enlighet med våra målsättningar. Resultatet stärker våra möjligheter att täcka nuvarande och kommande ansvar. Vi utvecklar kontinuerligt vår riskhantering och satsar starkt på återförsäkring och andra risköverföringsmetoder.

Även i Finland piggnade den ekonomiska aktiviteten och investeringarna till, även om detta inte direkt syntes som en tillväxt i Finnveras SMF- och midcap-finansiering. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) ersätter eller kompletterar för sin del vårt finansieringserbjudande, och finländska företag har funnit Efsi-finansieringen. Detta är ett bra bevis på att företagens finansieringsmöjligheter blir mångsidigare.

I enlighet med vår strategi riktar vi vår finansiering kraftfullt mot förändringssituationer i företag, dvs. start, tillväxt och internationalisering samt ägarbyten. För närvarande riktas redan 80 procent av vår finansiering mot våra prioriterade områden. Den viktigaste indikatorn för hur vi lyckats är genomslagskraft. Den gemensamma nämnaren i genomslagskraft är att företag växer och internationaliseras på ett sätt som inte hade varit möjligt utan Finnvera.”

Finnverakoncernen, affärsverksamhet och resultatutveckling, år 2017 (vs. 2016)

 • Beviljade lån och borgen: 782 mn euro (845 mn euro), förändring -7 %
 • Beviljade exportgarantier och specialborgen: 7 693 mn euro1 (4 438), förändring 73 %
 • Beviljade exportkrediter: 6 555 mn euro1 (760), förändring 763 %
 • Ansvarsstock, lån och borgen för SMF- och midcap-företag: 2 129 mn euro (2 232), förändring -5 %
 • Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inkl. SMF- och midcap-exportgarantier: 22 562 mn euro (18 426), förändring 22 %
  • varav lyfta ansvar 9 136 mn euro (9 659), förändring -5 %
 • Ansvarsttock, exportkrediter: 4 758 mn euro2 (4 782), förändring -1 %
 • Räntebidrag och provisionsintäkter och -kostnader (netto): 174 mn euro (194), förändring -11 %
 • Nedskrivningar av fordringar, borgens- och garantiförluster, inkl. statens kreditförlustersättning: 19 mn euro (66), förändring -72 %
 • Finnverakoncernens resultat: 107 mn euro (70), förändring 52 %
 • Eget kapital 1 314 mn euro (1 207), förändring 9 %
 • Balansomslutning: 10 337 mn euro (9 498), förändring 9 %

1    Enskilda stora offerter inom fartygs- och telebranschen bidrog till den betydande ökningen inom beviljad finansiering.
2    Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti.

Finnverakoncernen, år 2017 (vs. 2016)

Kumulativt självbärande har realiserats i enlighet med målen,
Finnveras verksamhet har varit självbärande under bolagets närmare 20 verksamhetsår

Avkastning på eget kapital, ROE
1–12/2017
8,5 % (6,0 %)

Avkastning på totalt kapital, ROA
1–12/2017
1,1 % (0,8 %)

Fond för inhemsk verksamhet
31.12.2017
214 M€ (155)

Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet
688 M€ och SGF3 673 M€ 31.12.2017
1 361 M€ (1 334)

Soliditet
31.12.2017
12,7 % (12,7 %)

Kapitaltäckning, Tier 1,
inhemsk verksamhet 31.12.2017
25,3 % (22,4 %)

Förhållandet kostnader-intäkter
1–12/2017
27,2 % (27,0 %)

Antal anställda
31.12.2017
375 (381)

3) SGF=Statsgarantifonden

Finnverakoncernens resultat för H2/2017 var 50 miljoner euro (77) och koncernens helårsresultat var 107 miljoner euro (70). Resultatet förbättrades med 36 miljoner euro, dvs. 52 procent, från året innan. Resultatförbättringen påverkades av 53 miljoner euro, 56 procent, mindre nedskrivningar av fordringar och borgens- och garantiförluster hos moderbolaget Finnvera Abp.

Finnverakoncernen
 Resultatutveckling

H2/2017
 Mn euro

H1/2017
 Mn euro

Förändring
 %

H2/2016
 Mn euro

2017
 Mn euro

2016
 Mn euro

Förändring
 Mn euro

Förändring
 %

Räntebidrag

23

23

-2 %

24

46

50

-4

-8 %

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

61

66

-8 %

77

127

144

-17

-12 %

Vinster och förluster för finansiella instrumenter som redovisats till verkligt värde via resultaträkningen.

-2

3

-177 %

-10

1

-20

20

103 %

Administrationskostnader

-21

-22

-4 %

-22

-43

-44

-1

-2 %

 - varav personalkostnader

-14

-15

-3 %

-15

-29

-30

-1

-4 %

Nedskrivningar på fordringar samt borgens- och garantiförluster

-22

-20

9 %

-13

-41

-94

-53

-56 %

Kreditförlustersättning från staten

12

11

6 %

13

23

28

-5

-19 %

Rörelsevinst

49

60

-18 %

77

109

69

39

57 %

Räkenskapsperiodens resultat

50

57

-13 %

77

107

70

36

52 %

Finansieringsutsikter

Utsikterna för Finlands ekonomi för 2018 är goda. Enligt Finlands Banks prognos kommer bruttonationalprodukten att växa med 2,5 procent i år. Efterfrågan på finansiering väntas ligga kvar på en hög nivå inom hela SMF- och midcap-företagsfältet, och tillgången till finansiering bedöms förbli god även under innevarande år. Finnveras målsättning är att ytterligare förflytta fokus för SMF- och midcap-finansiering till växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt ägarbyten vid sidan av nystartade företag. Kampanjen för att påskynda ägarbyten fortsätter, och efterfrågan på finansiering relaterad till ägarbyten och företagsförvärv torde ligga kvar på en hög nivå, i likhet med tidigare år.

Målet är också att öka antalet SMF-företag som idkar export och rikta rådgivningstjänster mot SMF-exportföretag för att de ska förbereda sig för risker inom exporthandeln. Vi väntar att detta ska öka efterfrågan på finansiering under innevarande år.

För köparen är de erbjudna finansieringslösningarna i en central ställning när det gäller exporthandel med kapitalnyttigheter sålda av stora företag. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter väntas förbli stark under 2018. I likhet med tidigare år påverkas den totala efterfrågan av genomförandet av stora enskilda projekt. Efterfrågan förväntas särskilt i fartygs-, skogs- och telebranscherna. När det gäller områden förväntas efterfrågan vara starkast i Förenta staterna och Latinamerika. Finländska företags intresse för den ryska marknaden började återigen öka år 2017, och ny efterfrågan väntas igen för 2018.

Genomförandet av strategin bedöms framskrida planenligt inom koncernen år 2018 och verksamheten bedöms vara självbärande även under innevarande räkenskapsperiod. Nedskrivningen av fordringar samt utvecklingen av borgens- och garantiförluster är förknippad med osäkerhet, och därför kan resultatutfallet avvika t.o.m. märkbart från det uppskattade.

Ytterligare information:
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.1–31.12.2017 (på engelska, PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2017 (på engelska, PDF)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information