Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

20.02.2018

Pörssitiedote 20.2.2018

Viennin rahoitus kasvoi voimakkaasti – vientiyritysten tulevat toimitukset yli puolet vastuukannasta

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Tärkeillä vientitoimialoilla, erityisesti alus-, tietoliikenne- sekä energia- ja metsäteollisuudessa, näkymät ovat hyvät. Suuryritysten vientitakuiden ja erityistakausten 22,2 miljardin euron vastuukannasta noin 9,0 miljardia euroa on jo nostettuja takuita ja luottoja. Vastuukannasta yli puolet on tarjouksia tai sopimuksia, jotka liittyvät vientiyritysten tuleviin toimituksiin. Näin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa kysyntää Finnverassa ei ole aiemmin nähty.

Finnveran vientitakuutoiminta on ollut koko historiansa ajan itsekannattavaa ja toimintamme tulos positiivinen, minkä myötä vientitakuutoiminnalle on kertynyt yhteensä noin 1,4 miljardin euron puskurivarat mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Vuoden 2017 tilikauden tulos, 107 miljoonaa euroa, oli tavoitteidemme mukaisesti voitollinen. Tulos vahvistaa mahdollisuuksiamme kattaa nykyiset ja tulevat vastuut. Kehitämme riskienhallintaamme jatkuvasti, ja panostamme voimakkaasti jälleenvakuuttamiseen ja muihin riskinsiirtomenetelmiin.

Myös kotimaassa taloudellinen toimeliaisuus ja investoinnit piristyivät, joskaan se ei suoraan näkynyt Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen kasvuna. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) korvaa tai täydentää osaltaan rahoitustarjontaamme, ja suomalaisyritykset ovat löytäneet ESIR-rahoituksen hyvin. Tämä on hyvä osoitus yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistumisesta.

Strategiamme mukaisesti kohdennamme voimakkaasti rahoitustamme yrityksen muutostilanteisiin eli alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistajanvaihdoksiin. Tällä hetkellä jo 80 prosenttia rahoituksestamme kohdistuu painopistealueillemme. Tärkeä onnistumisemme mittari on vaikuttavuus. Yhteinen nimittäjä vaikuttavuudessa on se, että yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät tavalla, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Finnveraa.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys, vuosi 2017 (vs. 2016)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 782 M€ (845 M€), muutos -7 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 7 693 M€1 (4 438), muutos 73 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 6 555 M€1 (760), muutos 763 %
 • Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten lainat ja takaukset: 2 129 M€ (2 232), muutos -5 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset, sis. pk- ja midcap-vientitakuut: 22 562 M€ (18 426), muutos 22 %
  • joista nostetut vastuut 9 136 M€ (9 659), muutos -5 %
 • Vastuukanta, vientiluotot: 4 758 M€2 (4 782), muutos -1 %
 • Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto): 174 M€ (194), muutos -11 %
 • Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot, sis. valtion luottotappiokorvaus: 19 M€ (66), muutos -72 %
 • Finnvera-konsernin tulos: 107 M€ (70), muutos 52 %
 • Oma pääoma 1 314 M€ (1 207), muutos 9 %
 • Taseen loppusumma: 10 337 M€ (9 498), muutos 9 %

1 Myönnetyn rahoituksen merkittävään kasvuun vaikuttivat yksittäiset isot tarjoukset alus- ja teletoimialoilla.
2 Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.

Finnvera-konserni 2017 (vs. 2016)

Kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti,
Finnveran toiminta on ollut itsekannattavaa yhtiön lähes 20 toimintavuoden ajan

Oman pääoman tuotto, ROE
1–12/2017
8,5 % (6,0 %)

Koko pääoman tuotto, ROA
1–12/2017
1,1 % (0,8 %)

Kotimaan toiminnan rahasto
31.12.2017
214 M€ (155)

Vientitakuu- ja erityistak.toiminnan
rahasto 688 M€ ja VTR3 673 M€ 31.12.2017
1 361 M€ (1 334)

Omavaraisuus
31.12.2017
12,7 % (12,7 %)

Vakavaraisuus, Tier 1,
kotimaan toiminta 31.12.2017
25,3 % (22,4 %)

Kulu-tuotto-suhde
1–12/2017
27,2% (27,0%)

Henkilöstömäärä
31.12.2017
375 (381)

3) VTR= valtiontakuurahasto

Finnvera-konsernin H2/2017 tulos oli 50 miljoonaa euroa (77) ja konsernin koko vuoden tulos oli 107 miljoonaa euroa (70). Vuoden 2017 tulos parani edellisvuodesta 36 miljoonaa euroa eli 52 prosenttia. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat edellistä tilikautta 53 miljoonaa euroa ja 56 prosenttia pienemmät emoyhtiö Finnvera Oyj:n saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys 

H2/2017
Me

H1/2017
Me

Muutos
%

H2/2016
Me

2017
Me

2016
Me

Muutos
Me

Muutos
%

Korkokate

23

23

-2 %

24

46

50

-4

-8 %

Palkkiotuotot  ja -kulut (netto)

61

66

-8 %

77

127

144

-17

-12 %

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä

-2

3

-177 %

-10

1

-20

20

103 %

Hallintokulut

-21

-22

-4 %

-22

-43

-44

-1

-2 %

 - josta henkilösidonnaiset kulut

-14

-15

-3 %

-15

-29

-30

-1

-4 %

Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (brutto)

-22

-20

9 %

-13

-41

-94

-53

-56 %

Luottotappiokorvaus valtiolta

12

11

6 %

13

23

28

-5

-19 %

Liikevoitto

49

60

-18 %

77

109

69

39

57 %

Tilikauden voitto

50

57

-13 %

77

107

70

36

52 %

Rahoituksen näkymät

Suomen talouden näkymät vuodelle 2018 ovat hyvät. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia. Rahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla koko pk- ja midcap-yrityskentässä, ja rahoituksen saatavuuden arvioidaan säilyvän hyvänä myös kuluvana vuonna. Finnveran tavoitteena on edelleen siirtää pk- ja midcap-rahoituksen painopistettä kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin ja aloittaviin yrityksiin. Kampanja omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi jatkuu, ja omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyvä rahoituskysyntä pysynee edelleen aiempien vuosien tapaan korkealla.

Tavoitteena on myös lisätä vientiä harjoittavien pk-yritysten määrää ja kohdistaa neuvontapalveluja pk-vientiyrityksille vientikauppojen riskeihin varautumiseen. Odotamme tämän lisäävän viennin rahoituksen kysyntää kuluvana vuonna.

Ostajalle tarjottavat rahoitusratkaisut ovat keskeisessä asemassa suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa. Vientitakuiden ja -luottojen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana vuonna 2018. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Kysyntää odotetaan etenkin alus-, metsä- ja teletoimialoille. Alueellisesti vahvinta kysynnän oletetaan olevan Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suomalaisyritysten mielenkiinto Venäjän-markkinoita kohtaan kääntyi kasvuun vuonna 2017, ja vuodelle 2018 odotetaan jälleen uutta kysyntää.

Strategian toteutuksen arvioidaan etenevän konsernissa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2018 ja toiminnan olevan itsekannattavaa myös kuluvalla tilikaudella. Saamisten arvonalentumisten sekä takaus- ja takuutappioiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, mistä johtuen toteutuvat tulokset saattavat poiketa arvioidusta merkittävästikin.

Lisätiedot:
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (PDF)

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot