Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport januari–mars 2014

30.04.2014

De politiska kriserna kastade sin skugga över återhämtningen av efterfrågan på finansiering

Under första kvartalet 2014 fungerade finansmarknaden i Finland bättre än vad offentligt framförda ställningstaganden antyder. Det uppstår tidvis områden som inte täcks av finansieringsverksamheten, men privata finansiärer kan på ett tillfredsställande sätt tillgodose efterfrågan på finansiering av trovärdiga tillväxtinvesteringar, delvis med Finnveras hjälp. Företag som har ett flertal förlustår bakom sig och som saknar tillräckligt med eget kapital stöter dock på stora svårigheter.

Krisen mellan Ukraina och Ryssland har en negativ inverkan på ekonomin i båda länderna. I slutet av rapportperioden var Ryssland Finnveras tredje största ansvarsland och ansvaret uppgick till 879 miljoner euro. Till följd av att Rysslands ekonomi försvagats och Finlands export minskat har även Finnveras ansvar i Ryssland minskat något under den senaste tiden. Finnvera finansierar fortfarande finländska exportörers handel med Ryssland, men följer dock noggrant hur situationen utvecklas och är också förberedd på ökade risker. Finnveras ansvar i Ukraina uppgick till 4 miljoner euro och för exportaffärer till Ukraina kan nya garantier för närvarande inte beviljas.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

I januari–mars steg eurobeloppet av låne- och borgensofferterna till små och medelstora företag med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Största delen av dessa gällde fortfarande behov av driftskapital. En del av kreditavtalsförhandlingarna i anslutning till exportaffärer som pågick ännu i fjol slutfördes. Därför ökade antalet offerter som gällde exportfinansiering med 81 procent jämfört första kvartalet föregående år.

Koncernens resultat i januari–mars uppvisade en vinst på 8 miljoner euro. Resultatet var 22 miljoner svagare än resultatet från motsvarande period föregående år (30). De största orsakerna till det försvagade resultatet var att nedskrivningarna på moderbolaget Finnvera Abp:s fordringar och borgens- och garantiförlusterna ökat samt att räntebidraget har minskat. På motsvarande sätt minskades resultatförsvagningen av att provisionsintäkterna var större än föregående år och förvaltningskostnaderna mindre.

Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat inom exportfinansiering och finansiering till små och medelstora företag uppgick till 10 miljoner euro, vilket är 21 miljoner euro sämre än resultatet från motsvarande period föregående år (31). Exportfinansieringens resultat, dvs. det separata resultatet av den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som avses i 4 § i lagen om statsgarantifonden, uppgick till 5 miljoner euro (21). Den inhemska kredit- och borgensverksamhetens resultat var 5 miljoner euro (11).

Koncernens nyckeltal 31.3.2014 (31.3.2013)

  • Soliditet 18,8 % (20,1)
  • Kapitaltäckning 17,9 % (16,0)
  • Kostnads-intäktsrelation 25,1 % (28,3)

Utsikter för finansiering

I början av året är efterfrågan på SMF-finansiering fortfarande på en moderat nivå, vilket beror både på de alltjämt osäkra ekonomiska utsikterna och på det låga antalet investeringar. Finansieringsbehoven gäller till största delen driftskapital och omorganisering av tidigare krediter.
Finlands export har under årets första månader fortfarande minskat och det finns inga tydliga tecken på att exporten skulle kvickna till. Dessutom är den ekonomiska situationen exceptionellt osäker på grund av krisen i Ukraina. Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland hade försvagats redan före krisen och tycks försvagas ytterligare till följd av krisen. Det ryska bank- och finansieringssystemets skick och de ekonomiska sanktionerna försvårar dessutom företagens tillgång till finansiering i Ryssland, vilket också har en direkt inverkan på Finlands export till Ryssland. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter upprätthålls av ändringarna i bankregleringen, riskerna i mottagarländerna, en rätt låg ekonomisk tillväxt samt en allt hårdare konkurrens inom exporten, där finansieringslösningarna som köparen erbjuds framhävs.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

"Flera olika utredningar visar att trovärdiga tillväxtinvesteringar beviljas finansiering i Finland. Situationen är svårare då finansiering söks för att fortsätta med mindre lönsam verksamhet. Då förutsätter finansiärerna att företaget har en tillräckligt bra plan för hur verksamheten ska förnyas. För ett nystartat företag är det problematiskt om företaget saknar tillräckligt med eget kapital för projektet. På grund av de osäkra ekonomiska utsikterna kräver bankerna en högre självfinansieringsandel än tidigare. Om företagen klarar av detta kan de också skaffa finansiering i form av främmande kapital. Det allra viktigaste skulle vara att stärka finländska företags tillgång till eget kapital.

I statsrådets tilläggsbudget 2013 och i vårens ramförhandlingar föreslogs betydande ökningar i Finnveras finansieringsfullmakter både beträffande SMF-företag och exportföretag. Åtgärderna skulle ytterligare förbättra Finnveras möjligheter att komplettera tillgången på finansiering från den privata marknaden. Det är också viktigt att finländska exportföretag har möjlighet till konkurrenskraftig exportfinansiering så att de är jämställda med konkurrentländernas exportörer i anbudsförfaranden."

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458

Delårsrapport Q1 2014 (PDF)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information