Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport januari–mars 2013

24.05.2013

Finnvera fick större risktagningsmöjligheter inom finansieringen till små och medelstora företag

Finnvera fortsätter att ta en allt aktivare roll i finansiering för driftskapital och investeringar i små och medelstora företag. Finnvera samarbetar med banker och försäkringsbolag, på vilkas affärsverksamhet den utökade regleringen inverkar. Den ökade risktagningsmöjligheten i enlighet med regeringsprogrammet styrs till företag som strävar efter tillväxt och internationalisering samt till nystartade företag. Staten ersätter från början av innevarande år en allt större del, dvs. 75 procent av eventuella förluster som uppstår av den finansiering som Finnvera beviljar dessa företag. Ersättningsandelen förblir annars oförändrad och graderad enligt stödområdesindelningen. I praktiken innebär de ökade risktagningsmöjligheterna att Finnveras finansieringsandel kan vara större än tidigare då det gäller företag som avser att gå ut på den internationella marknaden. Samtidigt har även självfinansierings- och riskfördelningsprinciperna som förutsetts i olika typer av projekt preciserats och gjorts enhetliga i hela landet.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Beloppet av de finansieringsofferter som Finnvera gav i anslutning till exportaffärer var i januari–mars mätt i euro fyra procent mindre än för ett år sedan. Inom finansieringen till små och medelstora företag var finansieringsofferternas eurobelopp en femtedel mindre än vid motsvarande tidpunkt förra året. Antalet finansieringsansökningar var dock större än året innan, men projekter var i genomsnitt mindre.

Antalet investeringsbeslut som fattades inom Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet ökade under perioden januari–mars från året innan. Det privata investeringsnätverket, som växt till att omfatta cirka 250 affärsänglar fram till slutet av år 2012, kommer under år 2013 att överföras till det privata företaget Finnish Business Angels Network FiBAN rf.

Under perioden januari–mars uppvisade koncernens resultat en vinst på 30 miljoner euro. Resultatet var nästan en tredjedel bättre än under motsvarande period året innan (23). Till det förbättrade resultatet bidrog främst moderbolagets ökade provisionsintäkter samt de minskade nedskrivningarna på fordringar och mindre borgensförluster inom finansieringen till små och medelstora företag.

Av koncernens resultat stod exportfinansieringen för 21 miljoner euro (14) och den inhemska kredit- och borgensverksamheten för 11 miljoner euro (9). Koncern- och ägarintresseföretagens resultatpåverkan var -2 miljoner euro (0,3).

Koncernens nyckeltal 31.3.2013

  • Kapitaltäckning 16,0 % (15,7)
  • Kostnads-/intäktsprocent 28,3 % (28,1)
  • Soliditet 20,1 % (24,7).           

Utsikter för resten av året

Bankregleringen kan leda till att bankerna begränsar sitt deltagande i företagsfinansieringen och till att priset på finansieringen stiger. Dessa faktorer tillsammans med en låg andel investeringar bidrar till att fortsättningsvis hålla efterfrågan på finansiering för små och medelstora företag på måttfull nivå.

Det är sannolikt att den minskade exportefterfrågan också kommer att synas i en minskad efterfrågan på exportgarantier och exportkrediter. Finnveras roll i finansieringen av exportaffärer har emellertid blivit allt viktigare.

Finnveras resultat för det första kvartalet var klart bättre än under motsvarande period året innan, men på grund av det osäkra ekonomiska läget och den höga risknivån i Finnveras ansvarsstock torde resultatet för år 2013 emellertid bli på samma nivå som året innan. Enskilda risker kan emellertid försvaga resultatet avsevärt, om de förverkligas.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Det svaga ekonomiska läget och den låga investeringsnivån syntes i efterfrågan på vår finansiering under årets första kvartal. Den fortsatta låga investeringsnivån hade en klart minskande inverkan på finansieringsbehovet både i hemlandet och inom exportfinansieringen.

Andelen ansökningar om finansiering från små och medelstora företag var fem procent större än under motsvarande period året innan, men räknat i euro sjönk beloppet med 14 procent. Detta beskriver väl det faktum att företagen i stor utsträckning ansökte om finansiering för driftskapital, men inte för investeringar. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter var relativt aktiv och endast något mindre än under det första kvartalet förra året. Det är typiskt för exportfinansieringen att den varierar i och med enskilda stora kapitalvaruaffärer.

Arbets- och näringsministeriet har dragit upp riktlinjerna för arbetsfördelningen som gäller statens kapitalinvesteringsverksamhet, och Finnvera kommer så småningom att lösgöra sig från sina olika kapitalinvesteringsfunktioner. Den direkta investeringsverksamheten i nystartade innovativa företag via Seed Fund Vera Ab kommer att fortsätta fram till år 2017.”

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458

Delårsrapport 1.1-31.3.2013 (PDF)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information