Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–september 2012

22.11.2012

Finnvera fick bästa möjliga kreditbetyg för sin kapitalanskaffning

Finnvera fick bästa möjliga kreditbetyg för sitt låneprogram på tre miljarder euro av två kreditvärderingsinstitut: Moody’s (Aaa) och Standard & Poor’s (AAA). Kreditvärdigheten motsvarar det betyg som beviljats finska statens långfristiga upplåning. Finnveras låneprogram har statsborgen, och med det skaffar Finnvera medel på marknaden både för finansiering till små och medelstora företag och för finansiering av exportkrediter.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Beloppet av de offerter som Finnvera offererade i anslutning till exportaffärer var under rapportperioden januari–september fyra procent lägre än förra året, men jämfört med motsvarande period år 2010 var antalet offerter mer än det dubbla. Inom finansieringen till små och medelstora företag sjönk antalet finansieringsofferter något, och eurobeloppet var cirka en femtedel mindre än under motsvarande period förra året.

Antalet första investeringar som genomfördes i Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet ökade under perioden januari–september från året innan. Finnveras nätverk för affärsänglar utvidgades likaså med 53 investerare och vid utgången av rapportperioden bestod nätverket av 232 affärsänglar. Efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av Finlands Exportkredit Ab var livlig och antalet offerter var på samma nivå som föregående år.
 
Koncernens resultat för det tredje kvartalet uppvisade en vinst på 11 miljoner euro, dvs. det var klart bättre än resultatet för det andra kvartalet. Resultatet stod för över en tredjedel av resultatet på 30 miljoner euro under perioden januari–september. Det klart svagare resultatet jämfört med en period på nio månader förra året berodde på nedskrivningar och förlustreserveringar som gjordes på grund av ökade kreditrisker inom finansieringen till små och medelstora företag.

Koncernens räntebidrag samt nettosumman av provisionsintäkter och -kostnader ökade under januari–september med 10 procent från året innan. Under perioden januari–september var administrationskostnaderna så gott som oförändrade jämfört med året innan, medan nedskrivningarna på fordringar samt borgens- och garantiförlusterna ökade med över 40 procent. Resultatet av finansieringen till små och medelstora företag var negativ under januari–september på grund av redovisad förlust. Resultatet av exportfinansieringen var vinstbringande. Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på resultatet var -4 miljoner euro.

  • Koncernens kapitaltäckning var i slutet av september 15,8 procent, vilket var 0,5 procentenheter bättre än föregående år.
  • Inom koncernen förbättrades förhållandet mellan kostnader och intäkter med 0,4 procentenheter till 27,6 procent från året innan.
  • Koncernens soliditet försvagades med 3,5 procentenheter och den uppgick vid utgången av september till 23,4 procent.

Utsikter för resten av året

Inom finansieringen till små och medelstora företag antas det inte ske några betydande förändringar i efterfrågan på finansiering. Den ekonomiska lågkonjunkturen bidrar inte till att öka investeringsviljan eller antalet företagsomstruktureringar, varför efterfrågan är måttfull avseende dessa. Finansieringsbehovet hänför sig fortsättningsvis till driftskapitalet och till ordandet av säkerheter för leveransavtal som möjliggör handel.

Efterfrågan på Finnveras exportgarantier och -krediter torde fortsätta tämligen aktiv, även om exporten har avtagit. Orsaken till detta är den ökade riskmedvetenheten och bankernas behov av att lätta upp den långfristiga kreditgivningens andel i sina balansräkningar. Finnveras garanti- och finansieringsandel av Finlands export kommer sannolikt att öka.

Den osäkra ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av Finnveras resultatutveckling. Enligt den nuvarande bedömningen antas både koncernens och moderbolagets resultat bli svagare än året innan. Enskilda risker kan försvaga resultatet avsevärt, om de förverkligas.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

Skuldkrisen inom euroområdet och osäkerheten i anslutning till världsekonomin har försvagat det allmänna ekonomiska läget ytterligare jämfört med årets första halvårsperiod. Detta har synts i form av försiktighet speciellt då det gäller investeringar i små och medelstora företag, men även i att största delen av finansieringen till små och medelstora företag har hänfört sig till driftskapitalet. Efterfrågan på exportgarantier har hos oss, liksom även internationellt, varit på en hög nivå. Av de planerade affärerna leder emellertid endast en del till slutliga exportaffärer.

Vi emitterade de första skuldebreven inom ramen för låneprogrammet Euro Medium Term Note på den internationella kapitalmarknaden i slutet av oktober. Med hjälp av medelanskaffningen kan vi finansiera exportkrediter för kunder som köper finländska kapitalvaror. Systemet bidrar till att trygga de finländska exportföretagens konkurrenskraft, eftersom det oftast också krävs långfristiga finansieringsarrangemang för köparen för att en exportaffär ska bli av.

Arbets- och näringsministeriet har meddelat att kapitalinvesteringsverksamheten för nystartade tillväxtföretag övergår från Finnvera till Tekes senast vid ingången av år 2014. Finnvera koncentrerar sig på att tillhandahålla lån och borgen för små och medelstora företag samt exportkrediter och garantier för finansiering av export samt på att skaffa medel i anslutning till dessa på marknaden.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458
informatör Terhi Kannisto, tfn +358 29 460 2860

Pdf-version av meddelandet

Delårsrapport 1.1-30.9.2012 (PDF)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information