Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–juni 2015

13.08.2015

Året började livligt vid Finnvera

Finnveras mandat och uppgifter har utökats ett flertal gånger i fjol och i år. Under rapportperioden fick Finnvera möjlighet att garantera återfinansieringen av exportkredit som banken beviljat. Detta arrangemang främjar kapitalanskaffningen i anslutning till exportfinansiering.

För finansiering av nystartade företag togs i april i bruk en ny begynnelseborgen som är avsedd för företag som varit verksamma i högst tre år. Efterfrågan på borgen för lån beviljade av banken var livlig. Under tre månader beviljades mer än fyra hundra företag nästan 20 miljoner euro i borgen. Finansieringsutbudet har blivit bättre för företag i alla storleksklasser. För tillväxtfinansiering har tillväxtföretag från början av året kunnat få högst två miljoner euro i lån utan säkerhet från Finnvera om vissa villkor uppfylls.

Utgående från regeringsprogrammet ges offentliga aktörer fortfarande i uppdrag att avhjälpa marknadsbristerna inom företagsfinansiering på den kommersiella marknaden. Under ledning av arbets- och näringsministeriet förbereder Finnvera under sommaren och förhösten nya åtgärder med vilka regeringsprogrammet kommer att genomföras.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Under årets första månader var antalet exportgarantiofferter som Finnvera gett mer än fyra gånger så stort och antalet offerter som gällde finansiering av exportkrediter nästan tre gånger så stort jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet lån och borgen som beviljades SMF-företag och företag som är större än EU:s definition av SMF-företag ökade med 34 procent jämfört med föregående år.

Finnverakoncernens resultat i januari–juni var 55 miljoner euro (34). Resultatet var 20 miljoner bättre än resultatet från motsvarande period föregående år. Till det förbättrade resultatet bidrog främst minskade nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster samt moderbolaget Finnvera Abp:s ökade provisionsintäkter.

Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat var 56 miljoner euro (40). Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernens resultat var -1 miljon euro (-5). Den andel av kapitalinvesteringsverksamheten som redovisas med resultatpåverkan uppgick till -6 miljoner euro (-7) samt Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämning och finansieringen av exportkrediter till 5 miljoner euro (1).

Resultaten både inom moderbolagets exportfinansiering och SMF-finansiering uppvisade vinst: det separata resultatet av exportgaranti- och specialborgensverksamheten uppgick till 46 miljoner euro (31) och resultatet av kredit- och borgensverksamheten inom SMF-finansieringen uppgick till 10 miljoner euro (4).

Finnverakoncernens bokslut för januari–juni 2015 har korrigerats beträffande tidigare räkenskapsperioder i enlighet med standarden IAS 8. På grund av ett systemfel hade alltför litet exportgarantiintäkter och återförsäkringskostnader periodiserats med resultatpåverkan under tidigare räkenskapsperioder. På motsvarande sätt hade ett alltför stort belopp redovisats som garantiavgifts- och återförsäkringsavgiftsförskott i balansräkningen. Korrigeringens inverkan på moderbolagets eget kapital i balansräkningen för 2014 och slutet av rapportperioden var 53 miljoner euro och på nettobeloppet av provisionsintäkter och -kostnader under jämförelseperioden 1.1–30.6.2014 43 tusen euro (Noter till redovisningen 1).

ezembed

Utsikter av finansieringsefterfråga

Efterfrågan på Finnveras SMF-finansiering var betydligt större under början av året än ett år tidigare. Räknat i euro ökade antalet ansökningar med 44 procent. Ökningen berodde framför allt på att Finnvera har mer omfattande mandat än tidigare och kan till exempel finansiera företag som är större än SMF-företag samt teckna masskuldebrevslån. SMF-finansieringsvolymen väntas förbli på hög nivå även under slutet av året. Enskilda stora projekt ökade efterfrågan på exportfinansiering, som under rapportperioden var tredubbel jämfört med efterfrågan föregående år. Efterfrågan på exportgarantier väntas förbli livlig i Finland. På global nivå har dock en nedgång i efterfrågan på garantier kunnat skönjas i ett flertal länder. Detta beror dels på att bankerna i allt större omfattning har återgått till att finansiera stora exportaffärer och dels på att investeringarna särskilt i energisektorn har minskat.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

"Året började livligt både beträffande efterfrågan på vår finansiering och beviljande av finansiering. Vi var med i ett flertal finansieringsarrangemang som vi kunde delta i tack vare våra utvidgade finansieringsmöjligheter. Under rapportperioden tecknade vi bland annat det första masskuldebrevslånet. Vår ankarinvestering säkerställde finansieringen för Kotkamills investering som totalt uppgick till över 100 miljoner euro. Vi deltar också i finansieringsarrangemanget som gäller Metsä Groups bioproduktfabrik som byggs i Äänekoski. I anslutning till finländska anskaffningar av maskiner garanterar vi ungefär hälften av projektets främmande kapital, 400 miljoner euro. Utöver Finnvera är sex kommersiella banker, Sveriges exportgarantiinstitut EKN och Europeiska investeringsbanken med i arrangemanget."

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 29 460 2458

Delårsrapport för januari–juni 2015, på finska (PDF)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information