Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2015

13.08.2015

Finnveralla vilkas alkuvuosi

Finnveran mandaatit ja tehtävät ovat laajentuneet useaan otteeseen viime ja kuluvan vuoden aikana. Katsauskaudella Finnvera sai mahdollisuuden taata pankin myöntämän vientiluoton jälleenrahoitusta. Järjestelyllä edistetään viennin rahoitukseen liittyvää varainhankintaa.

Huhtikuussa otettiin käyttöön aloittavien yritysten rahoitukseen uusi, enintään kolme vuotta toimineille yrityksille tarkoitettu alkutakaus. Pankin myöntämälle lainalle annettavan takauksen kysyntä oli vilkasta. Kolmen kuukauden aikana niitä myönnettiin yli neljällesadalle yritykselle lähes 20 miljoonaa euroa. Parannuksia rahoitustarjontaan on voitu toteuttaa kaikissa yrityskokoluokissa. Vuoden alusta kasvuyritys on voinut tiettyjen ehtojen täyttyessä saada kasvun rahoitukseen enintään kaksi miljoonaa euroa vakuudetonta lainaa Finnverasta.

Hallitusohjelman perusteella julkisille toimijoille annetaan edelleen tehtäväksi paikata kaupallisilla markkinoilla esiintyviä yritysrahoituksen markkinapuutteita. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Finnvera valmistelee kesän ja alkusyksyn aikana uusia toimenpiteitä, joilla toteutetaan hallitusohjelmaa.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

ezembed

Alkuvuonna Finnvera antoi vientitakuutarjouksia yli neljä kertaa ja vientiluottojen rahoitustarjouksia lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Pk-yrityksille ja EU:n pk-määritelmää suuremmille yrityksille myönnettyjen lainojen ja takausten määrä kasvoi vuotta aiemmasta 34 prosenttia.

Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun tulos oli 55 miljoonaa euroa (34). Tulos oli 20 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot sekä emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu.

Emoyhtiö Finnvera Oyj:n tulos oli 56 miljoonaa euroa (40). Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli miljoona euroa negatiivinen (-5). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -6 miljoonaa euroa (-7) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 5 miljoonaa euroa (1).

Sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat voitolliset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 46 miljoonaa euroa (31) ja pk-rahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 10 miljoonaa euroa (4).

Finnvera-konsernin tilinpäätökseen tammi-kesäkuu 2015 on tehty aikaisempia tilikausia koskeva oikaisu IAS 8 -standardin mukaisesti. Järjestelmävirheestä johtuen vientitakuutuottoja ja jälleenvakuutuskuluja oli jaksotettu tulosvaikutteisesti aikaisempina tilikausina liian vähän sekä vastaavasti esitetty takuumaksu- ja jälleenvakuutusmaksuennakoina taseessa liian suuri määrä. Oikaisun vaikutus vuoden 2014 ja katsauskauden lopun emoyhtiölle kuuluvaan taseen omaan pääomaan oli 53 miljoonaa euroa sekä vertailukauden 1.1.–30.6.2014 palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärään 43 tuhatta euroa (liitetieto 1).

ezembed

Rahoituskysynnän näkymät

Finnveran pk-rahoituksen kysyntä oli alkuvuonna huomattavasti vilkkaampaa kuin se oli vuotta aiemmin. Euromääräinen hakemusten määrä kasvoi 44 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat ennen kaikkea Finnveran aiempaa laajemmat mandaatit kuten mahdollisuus rahoittaa pk-yrityksiä suurempia yrityksiä ja merkitä joukkovelkakirjalainoja. Pk-rahoitusvolyymin odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös loppuvuonna.

Yksittäiset isot hankkeet kasvattivat viennin rahoituksen kysyntää, joka oli katsauskaudella yli kolminkertainen edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Vientitakuiden kysynnän odotetaan Suomessa pysyvän vilkkaana. Maailmanlaajuisesti takuiden kysynnässä on kuitenkin ollut havaittavissa useissa maissa laskua, koska pankit ovat palanneet enenevässä määrin rahoittamaan suuria vientikauppoja ja toisaalta, koska investoinnit ovat etenkin energiasektorilla olleet laskussa.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:

”Alkuvuotemme oli vilkas sekä rahoituksemme kysynnän että myöntämisen osalta. Olimme mukana useissa rahoitusjärjestelyissä, joihin pystyimme osallistumaan laajentuneiden rahoitusmahdollisuuksiemme ansiosta. Teimme katsauskaudella muun muassa ensimmäisen joukkovelkakirjalainamerkintämme. Ankkurisijoituksemme varmisti rahoituksen järjestymisen Kotkamillsin kokonaisuudessaan yli 100 miljoonan euron investointiin. Olemme mukana myös Metsä Groupin Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan rahoitusjärjestelyssä. Takaamme suomalaisiin laitehankintoihin liittyen hankkeen vieraasta pääomasta noin puolet, 400 miljoonaa euroa. Finnveran lisäksi järjestelyssä on mukana kuusi kaupallista pankkia, Ruotsin vientitakuulaitos EKN sekä Euroopan investointipankki.”

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015 (PDF)

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot