Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–juni 2013

16.08.2013

Efterfrågan på finansiering gällde främst små projekt och export

Tillgången på finansiering i Finland var relativt god i jämförelse med övriga Europa, även om finansieringens pris och kraven på säkerheter har ökat. Efterfrågan på Finnveras finansiering för små och medelstora företag var totalt sett emellertid anspråkslös under översiktsperioden. I början av året var behovet av finansiering för små och medelstora företag mindre än normalt och gällde fortfarande främst driftskapitalet.  Minskningen av Finlands totalexport inverkade inte på efterfrågan på exportfinansiering, som var större än året innan.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

I januari–juni sjönk eurobeloppet av de offererade offerterna inom finansieringen för små och medelstora företag med 13 procent jämfört med motsvarande period året innan. I början av året var antalet finansieringsansökningar som erhölls i anslutning till exportaffärer större än året innan, men antalet givna offerter minskade emellertid med 10 procent, eftersom man för en del av ansökningarna fortfarande förhandlar om kreditavtal.

Finnverakoncernens resultat uppvisade en vinst på 44 miljoner euro, dvs. det var klart bättre än resultatet för motsvarande period ifjol (19). Till koncernens förbättrade resultat bidrog främst ökningen av moderbolaget Finnvera Abp:s  provisionsintäkter samt minskade nedskrivningar på fordringar och mindre borgens- och garantiförluster.

I moderbolaget Finnvera Abp var både resultatet för exportfinansieringen och finansieringen till små och medelstora företag positivt: Inom exportfinansieringen uppgick resultatet till 39 miljoner euro (28) och inom den inhemska kredit- och borgensverksamheten till 8 miljoner euro (-4). Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernresultatet var -2 miljoner euro (-5).

Koncernens nyckeltal 30.6.2013 (30.6.2012)

  • Kapitaltäckning 16,5 % (15,7)
  • Kostnads-/intäktsprocent 29,5 % (29,5)
  • Soliditet 17,9 % (23,7).           

Utsikter för resten av året

Den ekonomiska lågkonjunkturen syns i form av en låg investeringsgrad i små och medelstora företag och i att efterfrågan på finansiering närmast gäller driftskapital. Många företag omorganiserar sin finansiering och avtalar om nya betalningstidsarrangemang. Tillgången till finansiering har försvårats för företag som befinner sig i en svagare ekonomisk ställning, vilket ytterligare försämrar dessa redan sårbara företagens överlevnadsmöjligheter.

Efterfrågan på exportgarantier och -krediter väntas under slutåret hålla sig på samma nivå som året innan. Efterfrågan är i stor grad beroende av den fortsatta osäkerheten på bank- och penningmarkanden, varför köparna allt oftare även förutsätter en finansieringsoffert i samband med en exportaffär.

Den osäkra ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av Finnveras resultatutveckling. Enligt nuvarande bedömning förväntas Finnverakoncernen emellertid redovisa ett bättre resultat för år 2013 än året innan, då resultatet i delårsöversikten för januari–mars 2013 förväntades vara på samma nivå som föregående år. Om enskilda risker förverkligas, kan de emellertid försvaga resultatet avsevärt.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”I och med ändringen av statens kredit- och borgensförlustförbindelse har Finnvera möjlighet att i fortsättningen öka sin risktagning inom finansieringen av nystartade företag och företag som avser att växa internationellt. Finnvera strävar för egen del efter att säkerställa finansiering för ändamålsenliga projekt i små och medelstora företag som har tillräckliga förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet. Vi arbetar även med att ta fram nya finansieringsmodeller tillsammans med arbets- och näringsministeriet och vi har bland annat utrett möjligheterna till massfinansiering för små och medelstora företag. Beslut om Finnveras eventuella roll då det gäller dessa torde fattas innevarande höst.”

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information