Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera kan nu ännu bättre än tidigare finansiera finländska företag

Från och med ingången av 2015 är det betydligt lättare för företag i olika storleksklasser att få finansiering av Finnvera. Ändringarna gör finansieringen effektivare och ökar företagens konkurrenskraft. Finnvera kan öka risktagningen särskilt beträffande finansiering till nystartade och växande företag samt företag som internationaliseras.

Finnvera beviljar krediter till små och medelstora företag som har en lönsam affärsverksamhet men som har svårt att få den totala finansieringen av bankerna.

Från och med början av 2015 kan Finnvera även finansiera företag som är större än SMF-företag. Anledningen till detta är ett missförhållande som har inneburit att företag som är SMF-företag enligt EU:s definition har tillgång till ett flertal former av offentlig finansiering i Finland. Om företaget däremot överskridit gränsen för SMF-företag, oavsett hur litet, har utbudet varit klart mer begränsat. Företag som eftersträvar tillväxt kan till exempel snabbt ha mer än 250 anställda, vilket är den övre gränsen för ett SMF-företag. Med hjälp av det nya treåriga mandatet kan Finnvera börja finansiera detta företagsfält som är viktigt för nationalekonomin ända upp till en omsättning på 300 miljoner euro.

Sedan den 1 september 2014 är dessutom en utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om statliga exportgarantier i kraft. Utvidgningen gäller investeringar som görs i Finland. Finnvera kan finansiera investeraren eller dennes leverantörer om investeringen gynnar export. Till den utvidgade uppgiften hör varken någon övre gräns i fråga om företagets storlek eller någon utsatt tid.

Förbättringar oavsett företagets storlek

Små företag kan i fortsättningen får större kredit direkt från Finnvera eftersom mikrofinansieringsbeloppet steg från 35 000 euro till 50 000 euro. Detta har en betydande inverkan även på tusentals av Finnveras nuvarande kunder.

Beträffande större företag är finansieringsriskerna i princip jämnt fördelade mellan Finnvera och banken, men i betydande projekt och finansiering av handel kan Finnvera delta med en större finansieringsandel än normalt. Finnvera kan bevilja finansiering med mindre säkerheter än tidigare. Om företaget har en tillräckligt stabil ekonomi kan till och med tillväxtfinansiering helt utan säkerheter beviljas. I investeringsprojekt kan Finnvera också vid behov bevilja finansiering med en längre återbetalningstid än banken.

Förnyelserna och de ökade fullmakterna är en del av Finnveras satsning på företagens etablering, tillväxt och internationalisering.

– Vi vill hitta de företag som annars inte skulle hitta oss, men som vi med våra finansieringslösningar kan hjälpa att få en ökad konkurrenskraft. De nya fullmakterna är till stor nytta i detta arbete. En del av de nya verktygen är sådana som andra länders motsvarande organisationer redan har haft men som vi har saknat. På grund av den ekonomiska situationen vill vi sporra företag att söka nya investeringar och eftersträva tillväxt. Inte ett enda lönsamt projekt borde få bli på hälft på grund av otillräcklig finansiering, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Finnvera har beviljat finansiering till cirka 80 procent av de SMF-företag som ansökt om finansiering. Efterfrågan på SMF-finansiering var 1 408 miljoner euro (+1%) och antalet ansökningar 21 677 (+7 %) 2014.

Ytterligare information: verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400