Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera börjar finansiera exportkrediter

Finnvera Abp börjar finansiera exportkrediter i början av år 2012. Syftet med det nya export-finansieringssystemet är att trygga de finländska exportföretagens konkurrensposition. Systemet ska tillämpas i finansieringsarrangemang för utländska kunder som köper finländska kapitalvaror. Republikens president stadfäste lagarna om systemet 29.12.2011.

Finnvera skaffar de medel som krävs för exportkreditfinansieringen genom att emittera statsgaranterade skuldebrev och företagscertifikat. Finnvera sköter kreditgivningen via sitt dotterbolag Finlands Exportkredit Ab.

– Eftersom marknadssituationen har blivit svårare är det ytterst viktigt att trygga de finländska exportföretagens konkurrensförutsättningar. De finländska kapitalvaruexportörerna får nu tillgång till ett exportfinansieringssystem i kreditform för långsiktig finansiering för köpare av kapitalvaror.

System av detta slag används redan i våra viktigaste konkurrentländer. Det nya systemet gör konkurrensen mellan de finländska exportörerna och deras utländska konkurrenter jämnare, säger Topi Vesteri, vice verkställande direktör med ansvar för exportfinansieringen på Finnvera.

Vid affärsförhandlingar kan en finländsk exportör informera köparen om de garanti- och köparkredittjänster som Finnvera erbjuder och därigenom öka förutsättningarna för att exportaffären ska bli av. Ansökan om exportkreditfinansiering ska lämnas till Finnvera innan köpeavtalet ingås.

Bankerna har fortfarande en betydande roll i arrangemangen av finansiering av exportaffärer, eftersom det är banken som förhandlar om villkoren i köparkreditavtalet och förvaltar krediten. Den bank som köparen väljer arrangerar en långfristig exportkredit på OECD-villkor som banken kan överföra till Finlands Exportkredit för finansiering. Finnveras exportgaranti ingår alltid i köparkreditarrangemanget. Finnvera fattar exportkredit- och exportgarantibesluten enligt sina normala kriterier.

Finnveras och Finlands Exportkredits tjänster för exportfinansiering sköts från början av år 2012 på ett och samma ställe vid Finnveras enhet Exportfinansiering.

Ytterligare information:

Topi Vesteri, vice verkställande direktör, Finnvera, tfn 0400 702 002
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera, tfn 020 460 7321
Anita Muona, verkställande direktör, Finlands Exportkredit, tfn 040 706 7138