Content Section
Pressmeddelanden

Exportgarantier även för inhemska exportrelaterade investeringar

Även stora finländska industriföretag kan i fortsättningen beviljas exportgarantier för inhemska långfristiga krediter som beviljats av banker för investeringar i maskiner eller anordningar.  Projekten ska ge upphov till eller gagna exportindustrin. Lagändringen träder i kraft den 1 september 2014.

Finnvera kan nu delta i finansieringsarrangemangen för investeringar i hemlandet som gagnar export. Detta ger finländska företag ett jämnstarkare konkurrensläge när de erbjuder sina produkter för investeringar i exportindustrin som genomförs i hemlandet. Investeringarna kan gälla till exempel fabriksprojekt eller utgöra investeringar som höjer förädlingsgraden. Det kunde också vara fråga om investeringsprojekt som gäller logistik eller annan infrastruktur och som ökar exportföretagens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Motsvarande garantiarrangemang tillämpas i många konkurrentländer, till exempel i Danmark och Italien.

–    Vi har hittills inte kunnat bevilja garantier för storföretagens inhemska projekt. Det har varit lönsamt att köpa de maskiner och anordningar som behövs i projektet av en utländsk leverantör, eftersom exportgarantin som beviljats av leverantörens inhemska exportgarantianstalt då har kunnat utnyttjas. Finländska leverantörer av utrustning har då kunnat förlora affärer till sina konkurrenter. Då vi i fortsättningen kan bevilja exportgarantier även för inhemska affärer stärks leverantörernas konkurrensläge och sysselsättningen i Finland främjas, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Hittills har man med Finnveras exportgarantier kunnat underlätta finansieringsarrangemangen för affärer inriktade på utlandet. Exportgarantierna har också kunnat användas för behoven av säkerhet för export och för finansiering under produktionstiden. SMF-företagens investeringar har även hittills kunnat finansieras med Finnveras produkter för inhemsk finansiering.

I exportgarantiarrangemangen kan Finnvera garantera långfristig kredit som köparen beviljats av banken och på detta sätt sprida kreditrisken som är förknippade med finansieringen med banken. I inhemska investeringar inom exportindustrin utgör Finnveras garanti i regel högst 80 procent av kreditbeloppet och högst 50 procent av projektets krediter för främmande kapital.

–    Då exportgarantilagen även börjar omfatta exportföretagens inhemska handel står företagen på jämlik fot med de utländska konkurrenterna. Hittills har endast andra länders exportgarantianstalter kunnat delta i finansieringsarrangemangen för finländsk investering, säger Jorma Turunen, verkställande direktör för Teknologiindustrin rf.

Finnveras ökade fullmakter för exportfinansiering och möjligheten till garanti för inhemska investeringar bidrar till att finländska tillverkare av utrustning och exportföretag kan vara verksamma och göra investeringar i Finland samt sälja sina produkter från Finland.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400 
vice verkställande direktör Topi Vesteri (exportfinansiering och storkunder), tfn +358 29 460 2676