Content Section
Pressmeddelanden

Efterfrågan på exportkrediter, nya mandat och ägararrangemang gav fart åt Finnveras år 2015

Finnveran-vuotta-2015-vauhdittivat-vientiluottojen-kysyntae-uudet-mandaatit-ja-omistusjaerjestelyt.jpg

Den ekonomiska situationen medförde utmaningar både för företag som är verksamma på hemmamarknaden och för exportföretag. I likhet med föregående år försvagade den alltjämt osäkra situationen i världsekonomin företagens investeringsvilja, tillväxtplaner och risktagning.

Det var dock glädjande att företagens ägararrangemang började öka för första gången efter 2012 och Finnvera är med i uppskattningsvis vart tredje företagsförvärv. Trots SMF-företagens ökade investeringsförväntningar skedde i övrigt ingen vändning i målen för finansieringen.  Det är fyra år sedan investeringarnas andel av finansieringen som erbjudits SMF-företagen senast var större än driftskapitalet.

Den långfristiga finansieringens betydelse var stor i handelsavtalsförhandlingar som gällde export. Eftersom bankerna fortfarande var försiktiga i fråga om att finansiera affärer som krävde långa lånetider framhävdes särskilt Finlands Exportkredits roll. De institutionella placerarna deltog något mer än tidigare i lånearrangemangen på lånemarknaden, men på grund av placerarnas intäktsförväntningar saknades med några undantag en jämvikt mellan efterfrågan och tillgång beträffande exportkrediter.

Vid en internationell jämförelse visar sig finansmarknaden i Finland fungera väl och bra projekt beviljas bankfinansiering. Definitionen av bra projekt är dock mer krävande än tidigare. – Företagen måste ha trovärdiga planer, en bra balansstruktur och tillräckliga säkerheter. Finnvera behövs som delfinansiär i projekt särskilt då företagsverksamheten inleds och i olika förändringssituationer. På internationellt plan syns bankregleringens verkningar som kraftigast i efterfrågan på Finnveras exportfinansiering, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

En glädjande ökning av antalet ägararrangemang

År 2015 finansierade Finnvera SMF-företag och företag som är större än EU:s definition av SMF-företag med sammanlagt 1 116 miljoner euro. Mer än 50 procent av den beviljade finansieringen var finansiering av driftskapital. Av finansieringen utgjorde lån och borgen 906 miljoner euro, vilket var en ökning på 19 procent jämfört med föregående år. Ökningen berodde delvis på mandatet som Finnvera fick i början av 2015, dvs. att finansiera företag större än SMF-företag. Andra orsaker var det ökade antalet ägarbyten och omorganiseringarna av tidigare beviljade finansieringar. SMF-företag beviljades 210 miljoner euro i garantier som gällde export, vilket var 13 procent mindre än föregående år. År 2015 fick sammanlagt cirka 950 företag finansiering för ägarbyte, totalt 116 miljoner euro.

Ansvarsstocken för SMF-finansiering uppgick vid utgången av 2015 till 2,7 miljarder euro.

Antalet exportgarantiofferter ökade

Värdet på de offererade exportgarantierna och specialborgensförbindelserna steg med 30 procent till sammanlagt 6 550 miljoner euro. I väst överväger bankerna noga innan de beviljar krediter med långa återbetalningstider, särskilt längre än fem år, vilket framhäver betydelsen av Finnverakoncernens finansiering. Offerterna som gällde finansiering av exportkrediter uppgick till 4 131 miljoner euro, vilket var nästan 50 procent mer än föregående år. Antalet offererade exportkrediter var det största för ett år under Finnveras historia.

Av de offererade exportgarantierna gällde 88 procent traditionella finländska branscher inom kapitalvaruexport, till exempel varvsindustrin, telekommunikation och skogsindustrin.

Ansvarsstocken för exportfinansiering uppgick vid utgången av 2015 till 17,0 miljarder euro.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400

Finnvera publicerar bokslutet för 1.1–31.12.2015 den 26 februari 2016 och sin årsberättelse vecka 10.