Content Section
Pressmeddelanden

Det ekonomiska läget började återspeglas i Finnveras verksamhet och resultat

Till följd av den exceptionellt snabba och globala finansmarknadskrisen behövdes Finnvera allt oftare för att dela risken under år 2008. Då utländska och inhemska banker blev restriktivare i sin kreditgivning ökade efterfrågan på finansiering hos Finnvera. Ansvarsstockarna ökade, och på grund av det försämrade ekonomiska läget började de inhemska kredit- och borgensförlusterna öka.

Finnvera offererade exportgarantier för totalt 6,3 miljarder euro, vilket är nära 240 procent mer än år 2007. Finansieringen av inhemsk företagsverksamhet ökade med 15 procent jämfört med år 2007 och var totalt 1,0 miljarder euro.

Räkenskapsperiodens resultat

Koncernbokslutet och moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) sedan år 2007.

Finnverakoncernens resultat för år 2008 uppgick till 8,1 miljoner euro, vilket är 45,0 miljoner euro lägre än år 2007 (53,1). Koncern- och ägarintresse¬företagens inverkan på koncernens resultat var -7,1 miljoner euro (7,1). Moderbolagets resultat uppgick till 15,2 miljoner euro, vilket är 30,7 miljoner euro lägre än år 2007 (46,0).

Koncernens resultat påverkades av att provisionsintäkterna och -kostnaderna minskade med 9,3 miljoner euro. Moderbolagets nedskrivningsförluster samt borgens- och garantiförluster ökade med 23,8 miljoner euro.

Koncernens räntebidrag uppgick till 62,6 miljoner euro, varav andelen för de räntestöd som koncernen fick av staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgick till sammanlagt 17,7 miljoner euro (17,8).

Koncernens provisionsintäkter uppgick till 59,6 miljoner euro. Koncernens administrationskostnader uppgick till 41,1 miljoner euro (42,1), varav personalkostnaderna utgjorde 67 procent.

Förlusterna ökade

I slutet av år 2008 utgjorde moderbolagets kreditstock 1 382,3 miljoner euro. Under år 2008 ökade kreditstocken med 13,4 miljoner euro och borgensstocken med 55,4 miljoner euro. Vid utgången av rapportperioden uppgick borgensstocken till 882,8 miljoner euro. Totalansvaret för exportgarantier och specialborgen (det totala beloppet gällande ansvar och offertansvar) uppgick till 8 292,5 miljoner euro (4 980,2).

Moderbolagets nedskrivningsförluster samt borgens- och garantiförluster före statens kreditförlustersättning var 84,0 miljoner euro (44,4). Nedskrivningarna och förlusterna ökade betydligt under rapportperioden jämfört med föregående år. Ökningen påverkades i synnerhet av det försämrade ekonomiska läget och vissa enskilda större kredit- och borgensförluster. Förlusterna inom exportfinansieringen var fortfarande små.
– På grund av den ekonomiska recessionen och det större antalet konkurser och företag som befinner i ett svårt läge kommer antalet förluster troligen att även år 2009 ligga på en hög nivå, säger verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Kapitaltäckning och kapitalanskaffning

Kapitaltäckningsgraden i Finnverakoncernen var 15,7 procent vid utgången av år 2008. Målet för kapitaltäckningen var 12−20 procent. Kapitaltäckningen har beräknats enligt standarden Basel II.

År 2008 uppgick moderbolagets realiserade långvariga kapitalanskaffning till totalt 138,2 miljoner euro.

Framtidsutsikter

Fortsatta störningar på finansmarknaden ökar efterfrågan på Finnveras finansiering i hemlandet. När den ekonomiska tillväxten mattas av flyttas tyngdpunkten i finansieringen från investeringar till driftskapital.

Industriföretagens orderstockar fortsätter att försvagas under det första halvåret. Även serviceföretagens situation försvagas, men för deras del är utsikterna något ljusare tack vare den skapliga inhemska efterfrågan.
− Det försämrade ekonomiska läget avspeglas i Finnvera genom ökning av antalet finansieringsansökningar. Efterfrågan på inhemsk finansiering i euro var så mycket som 49 procent större i slutet av mars 2009 än motsvarande period i fjol, säger Heikkilä.

Krisen i världsekonomin fördjupades ytterligare under årets första månader. Enligt Finnveras uppskattning kommer andelen export som har täckts med exportgarantier att öka i förhållande till den totala exporten. – I och med att exporten sjunker förväntar vi oss att efterfrågan på exportgarantier i euro minskar jämfört med rekordnivån förra året, medan efterfrågan på garantier i stycke ökar, bedömer Heikkilä.

I början av år 2009 har antalet ansökningar om ersättning av kortfristiga exportgarantier börjat stiga på grund av köparnas betalningssvårigheter bl.a. i Ryssland och Turkiet. Hittills har det rört sig om små summor. När det gäller exportkrediter för kapitalvaror har Finnvera ännu inte drabbats av betalningsstörningar, men Finnveras utländska motparter har redan rapporterat om ett ökande antal betalningsstörningar. Tillgången på finansiering har försvårats överallt, men mest på tillväxtmarknaderna. Detta ökar land-, bank- och företagsriskerna för Finnveras stock av exportgarantiansvar.

Enligt en bedömning av nuläget kommer resultatet för år 2009 att bli sämre än för år 2008. Situationen kan förändras på ett väsentligt sätt om vissa risker förverkligas i större omfattning än förväntat.

Finnveras Årsöversikt 2008 och Ekonomisk översikt 2008 finns på bolagets webbplats > Finnvera > Meddelanden och rapporter > Rapporter.

Mer information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232