Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Berg- och dalbansfenomenet präglade år 2012

29.01.2013

Information om Finnveras verksamhet år 2013:

Variationerna i verksamhetsförhållandena avspeglades i företagens affärsverksamhet och även i finansieringsbehoven under fjolåret. Små och medelstora företag var i större behov av driftskapitalfinansiering och leveranssäkerheter som förutsätts för att genomföra affärer än investeringsfinansiering. Små och medelstora företag beviljades mindre finansiering än året innan. Efterfrågan på exportfinansiering och framför allt exportkrediter var livlig. Internationella finansieringsarrangemang mellan flera finansiärer försvårades vilket ökade antalet exportgarantiansökningar betydligt.

– Liksom året innan karakteriserades år 2012 av eurokrisen och osäkerheten som rådde i världsekonomin. Berg- och dalbansfenomenet beskriver det tudelade året väl, då situationen tidvis såg bättre ut under årets första hälft än året innan, men då halva året hade gått förstärktes tecknen på osäkerhet åter. I Finland fungerar bankmarknaden oftast bra ännu men såväl i hemlandet som på den internationella finansmarknaden har kreditgivningen åtstramats på grund av den nya regleringen som gäller banker. Vi följer noga med hur bankernas finansiering riktad till små och medelstora företag utvecklas i syfte att i samarbete med bankerna säkerställa att den finansiering som behövs för utveckling och tillväxt av företags affärsverksamhet kan arrangeras, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Under rapportperioden finansierade Finnvera företagsverksamhet i hemlandet för sammanlagt 853 miljoner euro, vilket är 13 procent mindre än år 2011.

Mängden kapitalplaceringar ökade en aning från året innan och placeringar gjordes för sammanlagt 17 miljoner euro (15).

Den osäkra ekonomiska situationen ökade antalet exportgarantiofferter

Offerter gällande exportgarantier och specialborgen gavs för 5,4 miljarder euro, vilket är 41 procent mera än året innan. Av de offererade garantierna riktades 83 procent till traditionella branscher inom den finländska kapitalvaruexporten, såsom telekommunikation, samt energi-, skogs- och varvindustrin. De största enskilda länderna till vilka garantier offererades var Finland, samt USA och Ryssland.  

– Tillväxten i exportgarantiofferter berodde på såväl säsongsvariationer i anbudsförfaranden i anknytning till enskilda kapitalvaruaffärer samt på den osäkra situationen på den internationella finansmarknaden. Tillgången till i synnerhet stora exportkrediter har försvårats, vilket ökade efterfrågan på både exportgarantier och -krediter.

Ett bestående finansieringssystem för exportkrediter startades

Via sitt dotterbolag Finlands Exportkredit finansierar Finnvera finansieringsarrangemang till utländska kunder av finländska kapitalvaror.  Under rapportperioden tog man i bruk ett finansieringssystem för exportkrediter som är baserat på Finnveras kapitalanskaffning. De medel som behövdes för exportkrediterna och små och medelstora företags krediter skaffade Finnvera på marknaden. Kapitalanskaffningen förverkligas med låneprogrammet EMTN (Euro Medium Term Note), som har statsborgen och de bästa kreditvärderingar. I oktober förverkligades programmets första skuldebrevsemission till den internationella kapitalmarknaden.

Framtidsutsikter

Enligt Finnveras syn kommer år 2013 att fortsätta utmanande i många avseenden. Problemen inom euroområdet som eventuellt fortsätter gör situationen allvarligare och svår att förutspå. Enligt prognosen kommer den långsamma tillväxten att fortsätta i Finland även år 2013.

Den svaga ekonomiska tillväxten och bankernas stramare kreditgivning till följd av regleringar orsakar många företag svårigheter att ordna finansiering. Små och medelstora företag behöver fortsättningsvis driftskapitalfinansiering och exportföretag flera aktörer som arrangerar långfristiga exportkrediter. Den låga investeringsnivån minskar efterfrågan på finansiering, men samtidigt vill bankerna ha med Finnvera i allt fler projekt för att dela på riskerna i anknytning till finansiering.

Finnveras bokslut och årsberättelse på webben 2012 publiceras den 15 mars 2013 på bolagets webbplats www.finnvera.fi.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo, tfn. +358 29 460 2539

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information