Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

De nya OECD-minimipriserna på exportgarantier gäller även kommersiella risker

29.08.2011

Den 1 september 2011 börjar Finnvera och de övriga exportgarantiinstituten i OECD-länderna tillämpa nya minimiprisnivåer i prissättningen av exportgarantierna. Minimiprisnivåerna har fastställts av OECD.

OECD-garantipremieavtalet utjämnar priskonkurrensen mellan exportgaranti- och kreditinstituten i de olika länderna. Alla garantiinstitut i OECD-länderna har alltsedan 1999 följt gemensamt överenskomna landsspecifika minimiprisnivåer i prissättningen av politiska och suveräna risker. I fortsättningen tillämpas miniminivåerna för garantipremierna även i prissättningen av kommersiella risker. Minimipriserna bygger på riskklassificeringen för mottagarlandet och föremålet för risken (köparen, kredittagaren eller borgensmannen).

Finnvera har alltsedan 2006 tillämpat ett prissättningssystem som bygger på företags- och bankriskklassificering. De nya OECD-minimipriserna beaktas som en prissättningsfaktor. De miniminivåer som OECD har fastställt får inte underskridas när garantier med medellång och lång betalningstid (2 år eller mer) för utländsk risktagning beviljas, d.v.s. köparkredit-, kreditrisk-, remburs- och bankriskgarantier.

En kort beskrivning på engelska av det nya garantipremieavtalet (Information Note on the Recently Agreed Changes to the Rules on Minimum Premium for Officially Supported Export Credits) finns på OECD:s webbplats.

Ändringar i avtalet uppdateras i OECD:s exportkreditavtalstext. Den gällande exportkreditavtalstexten finns på OECD:s webbplats.

Ytterligare information:
Exportkreditavtal:
Eeva-Maija Pietikäinen, chef för internationella ärenden, tfn 020 460 7279
Taru Eskelinen, utvecklingschef, tfn 020 460 7126

Prissättning av enskilda garantier:
De kundansvariga för exportfinansieringen, tfn 020 460 11

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information