Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

OECD-vientiluottosopimuksia päivitetty

04.07.2012

Vientihankkeiden hankearvio laajenee

OECD:n neuvosto on 28.6.2012 hyväksynyt päivitetyn ympäristösopimuksen, jonka myötä vientitakuilla ja -luotoilla tuettujen hankkeiden hankearvioinnissa huomioidaan ympäristövaikutusten rinnalla entistä voimakkaammin myös hankkeiden sosiaaliset vaikutukset eli vaikutukset työntekijöihin ja paikallisiin yhteisöihin. 

Arvioinnissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota mm. työoloihin ja työelämän oikeuksiin, työntekijöiden ja hankkeen vaikutusalueella elävien ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, maanhankintaan ja mahdollisesti aiheutuviin pakkomuuttoihin, alkuperäiskansoihin, kulttuuriperintöön sekä siihen, liittyykö hankkeeseen pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä.

Uuden sopimuksen myötä yhä useammassa hankkeessa hankearvion lähtökohdaksi nousevat Maailmanpankkiryhmän ohjeistot (IFC Performance Standards), joiden vaatimukset rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää.

Ilmastonmuutoksen vastainen työ on tärkeä osa OECD:n työohjelmaa. Osana uutta sopimusta OECD-maat alkavat vaihtaa tietoja hankkeiden kasvihuonekaasupäästöistä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on kehittää vientiluottomaailmaan sopiva yhteinen ja yhtenäinen tapa laskea ja raportoida hankkeiden hiilijalanjälkeä.

Finnvera päivittää oman viennin rahoitusta koskevan ympäristöpolitiikkansa uuden sopimuksen mukaiseksi siten, että 1.1.2013 jälkeen saapuneisiin takuuhakemuksiin sovelletaan uutta politiikkaa.

Ilmastonmuutosta lieventävien hankkeiden enimmäisluottoaika pitenee 18 vuoteen

OECD-maat tarjoavat jatkossa entistä suotuisammat ehdot julkisesti tuetuille luotoille sellaisissa hankkeissa, jotka lieventävät ilmastonmuutosta.

OECD:n uusiutuvia energialähteitä ja vesihankkeita koskevaa sopimusta laajennettiin pidentämällä seuraavanlaisten hankkeiden enimmäisluottoaikaa:

Hanketyyppi

Enimmäisluottoaika

Vähäpäästöiset fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset

18 vuotta

  • fossiilisia polttoaineita polttavat voimalaitokset, joissa on toimiva hiilen talteenotto ja varastointi
  • hiilen talteenotto ja varastointiprojektit sellaisenaan

Fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia korvaavat voimalaitokset

15 vuotta

  • jätettä energiaksi muuntavat hankkeet
  • hybridivoimalaitokset (sekä uusiutuvaa että fossiilista polttoainetta käyttävät voimalaitokset)

Energiatehokkuus

15 vuotta

  • yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
  • kaukolämpö ja –kylmä

Hankkeiden on täytettävä useita ympäristökriteerejä, ja luottoehdot sovitetaan hankkeiden taloudellista suorituskykyä vastaaviksi. 

OECD-vientiluottosopimus määrittelee julkisesti tuetuille vientiluotoille myönnettävät ehdot. Suomessa sopimus koskee Finnveran takaamia vientiluottoja ja/tai Suomen Vientiluoton korontasauksella tai jälleenrahoituksella tuettuja luottoja.

Sopimusteksteihin voi tutustua OECD:n internet-sivuilla: http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_34181_49004448_1_1_1_1,00.html

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot