Content Section
Pressmeddelanden

Osäkerheten på finansmarknaden ökade efterfrågan på Finnveras finansiering

Efterfrågan på både inhemsk finansiering och exportfinansiering var rekordstor under år 2008. Osäkerheten på finansmarknaden ökade efterfrågan på exportgarantier betydligt redan under första halvåret. Efterfrågan på inhemsk finansiering tog fart först efter sommaren.

– En exceptionellt snabb och global finansmarknadskris förändrade förutsättningarna för både exportfinansiering och inhemsk finansiering, och allt oftare fanns det behov av att Finnvera gick in och delade risken. Att både utländska och inhemska banker blev restriktivare i sin kreditgivning syntes som en ökad efterfrågan hos Finnvera, konstaterar Finnveras vd Pauli Heikkilä.

Under översiktsperioden finansierade Finnvera såväl inhemsk företagsverksamhet som exporthandel med rekordbelopp. Totalt offererades 6,3 miljoner euro i exportgarantier, vilket var 4,5 miljarder euro mer än föregående år. Garantier i samband med utländsk risktagning utgjorde 4,2 miljoner euro av totalbeloppet. Finansieringen av inhemsk företagsverksamhet ökade med 15 procent från föregående år och var totalt 1,0 miljarder euro.

Finnveras finansiering av inhemsk företagsverksamhet bidrog till skapandet av över 12 500 nya arbetstillfällen (10 900).

Ny modell för exportfinansiering

Ansvarstaken för Finnveras finansiering höjdes vid årsskiftet för både inhemsk finansiering och exportgarantier. Dessutom höjdes ränteutjämningslimiten för Finlands Exportkredit, som är Finnveras dotterbolag. Finlands Exportkredit kan å sin sida avhjälpa finansieringsproblem hos exportfinansiärer genom återfinansiering. Lagändringarna gällande både ansvarstak och återfinansiering trädde i kraft vid årsskiftet.

På grund av att företagens finansieringsläge försvårats föreslog statsrådets finanspolitiska utskott i går ett tillskott på 2,5 miljarder euro för återfinansiering av export detta år, varvid totalt 3,7 miljarder euro skulle finnas att tillgå för återfinansiering under innevarande år.

Dessa återfinansierade projekt kommer att ha en exportgaranti från Finnvera, och därför föreslås att ansvarstaket för exportgarantier samtidigt höjs till 12,5 miljarder euro.

– Under de senaste månaderna har många stora investeringsprojekt omprövats och vissa exportprojekt i finländska företag har skjutits upp, berättar Finnveras vice vd för exportfinansiering Topi Vesteri.

Enligt Vesteri har problemen dels förorsakats av problem med finansieringen, dels av köparnas önskan att skjuta upp investeringsbeslut. Finnveras och Finlands Exportkredits förbättrade finansieringsmöjligheter kan hjälpa företagen om affärerna riskerar att falla på finansieringsproblemen.
– De arrangemang som nu trätt i kraft är tillfälliga för åren 2009 och 2010, och de förutsätter att riskerna delas med finansiärer som agerar enligt marknadsmässiga villkor, preciserar Vesteri.

Finansieringssatsningar i små och medelstora företag

Även de små och medelstora företagens tillgång till finansiering har försvagats. Som en del av statens stimulanspaket höjdes ansvarstaket för Finnveras inhemska finansiering från nuvarande 2,6 miljarder euro till 3,2 miljarder euro från och med början av år 2009.

Finanspolitiska ministerutskottet föreslog i går att ansvarstaket ska höjas med en miljard till totalt 4,2 miljarder euro för inhemska lån och borgensförbindelser.
– När efterfrågan på finansiering ökar möjliggör höjningen av ansvarstaket finansiering av allt fler projekt som bedöms vara lönsamma. Finnvera samarbetar även i fråga om inhemsk finansiering och delar riskerna med andra finansiärer. Finnvara måste beakta EU:s regelverk för statsstöd i sin finansieringspolitik, konstaterar vice vd Veijo Ojala, som ansvarar för inhemsk regional finansiering.

Finanspolitiska ministerutskottet föreslog också att konjunkturlån och -borgen ska tas i bruk för att hjälpa de företag vars affärsverksamhet och finansiering tillfälligt försvårats på grund av finanskrisen.
– Finnvera förbereder sig på att ta i bruk nya konjunkturrelaterade finansieringsprodukter, genom vilka verksamheten i företag med förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet tryggas över recessionen, berättar Veijo Ojala.

I fjol offererade Finnvera över en miljard euro som inhemsk finansiering till sm-företag, varav 17 procent riktade sig till småföretag, 54 till regionalt verksamma företag och 29 procent till växande och internationellt expanderande företag. Finansiering beviljad till företag i stödområden ökade med 24 procent från föregående år och uppgick till 438 miljoner euro, dvs. 43 procent av den offererade inhemska finansieringen.

Finnvera var med och finansierade ägoregleringar i cirka 1 050 företag med totalt 135 miljoner euro. – Störningarna på finansmarknaden samt en ökad kontroll beträffande risktagningen vid finansiering av nyetablerade företag och tillväxtföretag samt företag i strukturomvandlingsområden ökar efterfrågan på Finnveras finansiering. Vi bedömer att antalet företagargenerationsväxlingar ökar under innevarande år, vilket även syns i efterfrågan på vår finansiering, konstaterar Ojala.

Finnvera deltog med en egenutvecklad modell i finansieringen av företag i de strukturomvandlingsområden som hastigt uppstod till följd av storföretagens uppsägningar. Finansieringen underlättade skapandet av nya arbetstillfällen och bevarandet av befintliga arbetstillfällen. Strukturomvandlingsområden beviljades finansiering med sammanlagt 164,1 miljoner euro. Detta bidrog till att skapa cirka 2 200 nya arbetstillfällen och att bevara över 370 arbetstillfällen.

Efterfrågan på exportgarantier rekordstor

Efterfrågan på exportgarantier var rekordstor i de viktigaste branscherna inom kapitalvaruexporten – datakommunikation, varvsindustri, träförädlingsindustri och kraftproduktion. Efterfrågan ökade 386 procent från föregående år räknat i euro, i antal var ökningen 21 procent. Eurobeloppet för garantiansökningar, garantiofferter och ikraftträdande garantier var högre än någonsin tidigare i Finnveras historia.

Finnvera behövs framför allt som garant av politiska och kommersiella risker vid stora kapitalvaruaffärer och som riskpart i alla branscher inom kapitalvaruexporten. Den största efterfrågan gällde export till Ryssland, USA, Tyskland och Brasilien.

Garantiansökningar avseende export till industriländer inkom oftare än tidigare. De projekt som initierades i god tid före finanskrisen gick raskt vidare till offert- och ikraftträdandefasen. Förverkligandet av projekten började gå långsammare under andra halvåret eftersom det blev svårare att ordna helhetsfinansieringen.

Varvsindustrin den mest centrala branschen inom inhemsk risktagning

År 2008 slöt Finnvera ett garantiavtal gällande finansiering under byggtiden av världens största och modernaste kryssningsfartyg ”Oasis of the Seas” och hennes systerfartyg ”Allure of the Seas”. Fartygen byggs vid STX Finland Oy:s varv i Åbo på beställning av Royal Caribbean Cruises Ltd.

Finansieringsbeloppet under kryssningsfartygens tillverkningstid kan uppgå till högst 900 miljoner euro, varav Finnvera garanterar högst 525 miljoner euro. Kreditbeloppet kan stiga till 650 miljoner euro per fartyg och det kreditbelopp som Finnvera garanterar till 325 miljoner euro per fartyg.

Framtidsutsikter

Fortsatta störningar på finansmarknaden ökar efterfrågan på Finnveras finansiering i hemlandet. När den ekonomiska tillväxten mattas av torde tyngdpunkten i finansieringen flyttas från investeringar till driftskapital.

Industriföretagens orderstockar torde fortsätta att försvagas, åtminstone under första halvåret. Även serviceföretagens situation försvagas, men för deras del är utsikterna ljusare tack vare den skapliga inhemska efterfrågan.

Antalet företag med problem och konkurserna riskerar att öka i antal redan under första halvåret.

Världsekonomins kris har fördjupats ännu mer under årets första veckor. Enligt Finnveras bedömning kommer exportgarantiaffärernas andel av hela exporten att växa.

I början av år 2009 har antalet ansökningar om ersättning från kortfristiga garantier börjat stiga för Rysslands del på grund av köparnas betalningssvårigheter. Hittills har det rört sig om små summor. När det gäller exportkrediter för kapitalvaror har Finnvera ännu inte drabbats av betalningsstörningar, men Finnveras utländska motparter har redan rapporterat om ett ökande antal betalningsstörningar. Tillgången på finansiering har försvårats överallt, men allra mest på tillväxtmarknaden. Detta ökar land-, bank- och företagsriskerna för Finnveras stock av exportgarantiansvar.

Finnveras bokslut och årsberättelse 2008 samt hållbarhetsredovisning publiceras 31.3.2009 på bolagets webbplats www.finnvera.fi.

Mer information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7231
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 eller 0400 702 002 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 eller 0400 672 401 (inhemsk regional finansiering)
enhetsdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 020 460 7267 eller 050 309 7368 (tillväxt- och internationaliseringsfinansiering)

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232 eller 040 352 9332