Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Harri Sailas och Antti Zitting nya medlemmar i Finnveras styrelse

10.04.2015

Finnveras bolagsstämma valde 9.4.2015 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Förvaltningsrådets sammansättning

Nya medlemmar i förvaltningsrådet är datasäkerhetschef Mika Harjunen, vice ordförande Ann-Louise Laaksonen, huvudekonom Veli-Matti Mattila, filosofie magister Hanna Sarkkinen och finansieringsexpert Tommi Toivola.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen och som vice ordförande riksdagsledamot Lauri Heikkilä. Som medlemmar fortsätter företagare Paula Aikio-Tallgren, riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot Lasse Hautala, huvudekonom Olli Koski, sysselsättningspolitisk expert Leila Kurki, riksdagsledamot Esko Kurvinen, arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, riksdagsledamot Lea Mäkipää, riksdagsledamot Antti Rantakangas, riksdagsledamot Osmo Soininvaara och riksdagsledamot Sofia Vikman.

Styrelsens sammansättning

Nya styrelsemedlemmar är ekonom Harri Sailas och styrelseordförande Antti Zitting.

Som ordförande för Finnveras styrelse fortsätter ekonom Markku Pohjola och som I vice ordförande överdirektör Pekka Timonen samt som II vice ordförande specialsakkunnig Marianna Uotinen. Som medlemmar fortsätter JK Kirsi Komi och ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen.

Bokslut 2014 och disposition av vinstmedel

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut (länk) för tiden 1.1–31.12.2014 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Val av revisor

Som ordinarie revisor fortsätter KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Juha-Pekka Mylén.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn 029 460 2520

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information