Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Företagen ansökte om finansiering för export och driftskapital

26.01.2011

Information om Finnveras verksamhet år 2010

Även om produktionen ökade var företagens investeringar anspråkslösa under rapportperioden. Detta återspeglades klart i efterfrågan på inhemsk finansiering från Finnvera, vilken var en knapp tredjedel lägre år 2010 jämfört med det rekordartade året 2009. Däremot ökade efterfrågan på exportgarantier och specialborgen med ungefär en femtedel.  År 2010 beviljade Finnvera mer finansiering för ny företagsverksamhet än året innan.

Penning- och finanspolitiska åtgärder på olika håll i världen främjade en spirande tillväxt inom ekonomin.
– De ekonomiska aktiviteterna var relativt lama i början av året. Senare stärktes tecknen på ekonomisk tillväxt, men samtidigt uppdagades nya och i vissa fall även överraskande kriser i de europeiska länderna och bankerna. De motstridiga uppgifterna om de ekonomiska utsikterna i olika delar av världen medförde osäkerhet, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Under rapportperioden finansierade Finnvera den inhemska företagsverksamheten med 913,7 miljoner euro, vilket är 24 procent mindre än år 2009. Framför allt nya småföretag finansierades med stora belopp, och Finnvera gjorde även ett rekordartat antal kapitalinvesteringar.

Exportgarantiofferter gavs för totalt 2,4 miljarder euro (4,4). Datatrafikens andel av de givna garantiofferterna var 71 procent. De viktigaste enskilda länderna dit garantier beviljades var Spanien, Saudi-Arabien, Turkiet och Ryssland.

Antalet kunder ökade med 3 procent och uppgick i slutet av året till 29 300.

Livlig efterfrågan på finansiering för ny företagsverksamhet

– År 2009 skedde en kraftig åtstramning i företagens investeringar som en följd av den markanta nedgången inom produktionen, och trots produktionstillväxten investerade överraskande få företag även år 2010. Detta inverkade betydligt på efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering, vilken år var klart lägre jämfört med tidigare år. Finansiering beviljades främst för driftskapital, säger vice verkställande direktör Veijo Ojala.

Finnvera finansierade fler nya företag än 2009. Totalt 3 611 företag som inledde verksamhet beviljades finansiering (3 457). En hög nivå uppvisade likaså efterfrågan inom kapitalplaceringar i företag i en tidig utvecklingsfas. Finnvera fattade 17 beslut om förstaplacering och 61 beslut om förlängda placeringar i innovativa företag under året. Dessa placeringar uppgick till sammanlagt 16,3 miljoner euro.

Finnveras konjunkturfinansiering togs i bruk 6.3.2009 i det värsta skedet av finans- och ekonomikrisen. Fram till utgången av 2010 hade Finnvera beviljat konjunkturfinansiering för drygt 300 miljoner euro, vilket har hjälpt över 800 företag att klara sig igenom de finansiella svårigheterna som lågkonjunkturen har medfört.

Alltjämt stor efterfrågan på exportgarantier

De så kallade Basel III-reglerna kommer att träda i kraft först om några år, men de började genast inverka på bankernas verksamhet, vilken för övrigt höll på att återhämta sig efter krisen.
– På Finnvera märktes det här i att fler exportgarantier än tidigare ansöktes särskilt för stora exportprojekt med återbetalningstid på mer än sju år, fastslår vice verkställande direktör Topi Vesteri.

Mätt i euro steg efterfrågan på exportgarantier och specialborgen med 22 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot sjönk beloppen av nya garantiofferter och garantier som trädde i kraft jämfört med år 2009. Exportgarantiofferter gavs för 2,4 miljarder euro (4,4). Av dessa trädde garantier om sammanlagt 2,6 miljarder euro i kraft (3,8). Vid exportgarantiverksamheten accentueras de centrala branscherna när det gäller finländsk kapitalvaruexport: datakommunikation, varvs- och rederiindustri, energiproduktion och träförädlingsindustri.

De tillfälliga arrangemangen kring exportfinansiering fortsatte

I egenskap av ett offentligt exportgarantiinstitut får Finnvera inte på grund av EU:s bestämmelser om statligt stöd under normala marknadsförhållanden försäkra kortfristiga risker som privata försäkringsbolag kan försäkra. EU-kommissionen gav Finnvera ett temporärt tillstånd att fram till slutet av 2010 bevilja kreditförsäkringar med kort betalningstid även till västliga industriländer, men tillståndet förlängdes till och med 31.12.2011.

Sammanlagt 103,6 miljoner euro beviljades i kreditförsäkringar med kort betalningstid, varav 52,6 miljoner euro gällde affärer till västliga industriländer.

Finska staten beslöt att fortsätta den tillfälliga återfinansieringen för export genom Finlands Exportkredit fram till slutet av juni 2011. År 2010 ingick Finlands Exportkredit ett avtal om återfinansiering till ett värde av 77 miljoner euro. Vid utgången av rapportperioden hade återfinansieringen utnyttjats för sammanlagt 357 miljoner euro.

Fartygsindustrin är en viktig bransch inom inhemsk och utländsk risktagning

I november 2010 överläts världens största kryssningsfartyg ”Allure of the Seas” av STX Finland Oy:s varv i Åbo. Finnvera medverkade i finansieringen av detta fartyg både under byggtiden och efter leveransen. Av Allures köpesumma betalades 80 procent med en 12 års köparkredit på 1,1 miljard USD, varav Finnveras köparkreditgaranti täcker 95 procent.

Den inhemska risktagningen inom exportfinansiering hänger samman med tryggandet av driftskapitalet för exportprojekt under tillverkningen av produkterna eller med inhemska fartygsleveranser. Finnvera deltog med en fartygsgaranti i finansieringsarrangemanget för Viking Line Ab:s nya fartyg. Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab är kreditgivare vid köparkrediten för det nya fartyget som Viking Line har beställt. Krediten uppgår till cirka 180 miljoner euro, d.v.s. cirka 70 procent av fartygets pris. Finnvera går i borgen för krediten till 50 procent och krediten beviljas på samma villkor som OECD:s exportvillkor. Återbetalningstiden är 12 år.

Framtidsutsikter

De ringa investeringarna i företagsverksamhet har gjort att efterfrågan på inhemsk finansiering är exceptionellt lam. Om investeringarna börjar växa igen kan man räkna med en livligare efterfrågan på finansiering redan i vår. När det gäller små och medelstora företag är en ökning i antalet företagsomstruktureringar att vänta allteftersom företagarna går i pension och företagen genomgår generationsväxlingar.

Efterfrågan på exportfinansiering torde ligga kvar ungefär på nuvarande nivå. Exportgarantiansvaret väntas öka i många branscher. Samtidigt kommer dock den befintliga ansvarsstocken att minska, och därför väntas det totala ansvaret inte att öka.

Finnveras bokslut och årsberättelse 2010 samt företagsansvarsrapport publiceras 22.3.2011 på bolagets webbplats www.finnvera.fi.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 (inhemsk regional finansiering)
enhetsdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 020 460 7267 (tillväxt- och internationell finansiering)

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232 eller 040 352 9332

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information