Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2018

26.02.2019

Finnverakoncernen, Börsmeddelande 26.2.2019

Tydligt positivt resultat – Finnvera har varit självbärande under hela sin 20-åriga verksamhet

Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Efterfrågan på Finnveras exportfinansiering förblev hög under 2018 på grund av de långa kredittiderna inom kapitalvaruexporten. Volymerna på exportgarantier, särborgen och exportkrediter som beviljades för stora företags exportaffärer var lägre än året innan, men 2017 var ett rekordår i Finnveras historia. Tillgången på finansiering för SMF- och midcap-företag och den ökade användningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar Efsi minskade efterfrågan på Finnveras SMF- och midcap-finansiering. I enlighet med vår strategi låg fokus inom finansiering som vi beviljar SMF- och midcap-företag allt mer på nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt på ägarbyten.

Finnverakoncernens resultat var 98 miljoner euro (107). SMF- och midcap-affärsverksamhetens resultat visade en förlust på -4 miljoner euro (30), i huvudsak på grund av att statens kreditförlustersättningsnivå sänktes och standarden IFRS 9 infördes. Resultatet inom exportfinansiering var tydligt positivt, 103 miljoner euro (71), vilket ökar buffertmedlen för framtiden.

Efterfrågan på och finansieringen av exportkrediter har ökat på senare år. Samtidigt har vårt behov av kapitalanskaffning ökat, och under 2018 skaffade vi kapital för 2,4 miljarder euro på marknaden. För att balansera kapitalanskaffningen och -förvaltningen återbetalade Finnvera på förhand till staten krediter från det tillfälliga exportkreditsystemet för åren 2009–2012 till ett värde av 1,5 miljarder euro.

Finnveras totala ansvar uppgick vid utgången av år 2018 till 25,6 miljarder euro, varav lyfta garantier och krediter utgjorde 12,2 miljarder euro. Hälften av ansvarsstocken är bindande finansieringsanbud eller avtal som ännu inte medför en kreditrisk relaterad till exportföretags kommande leveranser för Finnvera. Dessa är vanligtvis köparfinansiering för kryssningsfartyg, vars leveranstider är långa. På lång sikt kommer mängden lyfta ansvar vara tydligt lägre än de totala ansvaren. För eventuella förluster har vi hittills samlat buffertfonder på 1,8 miljarder euro från våra rörelseintäkter.

Finnveras verksamhet ska vara självbärande, något som säkerställs med hjälp av riskhantering, noggranna riskanalyser när finansieringsbeslut fattas och bland annat återförsäkringar. Vår affärsverksamhet har i enlighet med målen varit kumulativt självbärande allt sedan Finnvera grundades för 20 år sedan.”

Finnverakoncernen, rörelseverksamhet och resultatutveckling
1–12/2018 (1–12/2017)

 • Beviljade lån och borgen: 765 mn euro (782), förändring -2 %
 • Beviljade exportgarantier och särborgen: 3 145 mn euro (7 693), förändring -59 %
 • Beviljade exportkrediter: 2 197 mn euro (6 555), förändring -66 %
  •  Den årliga variationen i finansieringsvolymerna påverkas av tidpunkten för enskilda stora exportaffärer.

31.12.2018 (31.12.2017)

 • Ansvarsstock, lyfta lån och borgen för SMF- och midcap-företag: 1 974 mn euro (2 129), förändring -7 %
 • Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inkl. SMF- och midcap-exportgarantier: 23 631 mn euro (22 562), förändring 5 %
  • varav lyfta ansvar 10 275 mn euro (9 137), förändring 12 %
 • Ansvarsstock, exportkrediter: varav lyfta ansvar 5 981 mn euro (4 758), förändring 26 %
  • Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti.

Finnverakoncernen, år 2018 (vs. 2017)

Räkenskapsperiodens resultat

98 mn e

(107), förändring -8%

Balansomslutning

11,0 md e

(10,3), förändring 7%

Fritt eget kapital och Statsgarantifonden

1,8 md e

(1,7), förändring 4%

Antal anställda i genomsnitt

360

(383), förändring -6%

Soliditet

12,3 %

(12,7 %)

Förhållandet
kostnader-intäkter

29,3 %

(27,2 %)

Föränding i fokus av finansiering:

87 %

(80 %)

av SMF- och midcap- finansiering fokuserade på nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt på ägarbyten.

NPS-index
(net promoter score)

70

(66)

Kunder är villiga at
rekommendera Finnvera

Finnverakoncernens resultat för H2/2018 var 49 miljoner euro. Resultatet låg på samma nivå som resultatet för H1/2018 (49). Helårsresultatet för 2018 var 98 miljoner euro (107), vilket var 8 procent lägre än resultatet året innan. Resultatminskningen påverkades mest av ett minskat räntenetto, förluster i poster som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och större realiserade kreditförluster än förra året samt av förväntade förluster i SMF- och midcap-finansiering på grund av statens lägre nivå för kreditförlustersättningar och följderna av införandet av IFRS 9.

Finnverakoncernen
Resultatutväckling

H2/2018
Mn euro

H1/2018
Mn euro

Förändring
%

H2/2017
Mn euro

2018
Mn euro

2017
Mn euro

Förändring
%

Räntebidrag

19

23

-16 %

23

42

46

-10 %

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

70

65

7 %

61

135

127

6 %

Vinster/ förluster från poster som värderats till verkligt värde via resultaträkningen

-9

0,1

-

-2

-9

1

-

Administrationskostnader

-23

-23

0 %

-21

-46

-43

6 %

Realiserade och förväntade kreditförluster (brutto)

-18

-28

-35 %

-22

-45

-42

8 %

Kreditförlustersättning från staten

11

13

-14 %

12

24

23

3 %

Rörelsevinst

49

51

-4 %

49

100

109

-8 %

Räkenskapsperiodens resultat

49

49

0 %

50

98

107

-8 %

Finansieringsutsikter

Finlands ekonomiska tillväxt väntas avta under 2019, och enligt Finlands Banks prognos kommer bruttonationalprodukten att i år växa med 1,9 procent.

Vi väntar oss att tillgången på finansiering kommer att vara fortsatt god i SMF- och midcap-företagsfältet. Finnveras målsättning är att behålla fokus på SMF- och midcap-finansiering i starkt växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag vid sidan av ägarbyten och nystartade företag. Målet är att i enlighet med strategin öka antalet SMF-företagkunder som idkar export samt rådgivningstjänsterna för finansiering av exporthandel och riskberedskap för SMF-företag. Vi väntar att detta ska öka efterfrågan på finansiering i år. Vi fortsätter påskynda ägarbyten inom företag, och vi väntar oss att tillhörande efterfrågan på finansiering kommer att ligga kvar på en hög nivå, i likhet med tidigare år.

Under 2018 låg efterfrågan på exportfinansiering i likhet med året innan på en mycket hög nivå, något som förebådar innevarande års finansieringsutsikter. Vi väntar oss att efterfrågan på exportgarantier och -krediter förblir stark under 2019 och koncentreras till kryssningsfartygs-, tele- och skogssektorerna. I likhet med tidigare år påverkas den totala efterfrågan av genomförandet av stora enskilda projekt. Regionalt väntas efterfrågan vara starkast i Förenta staterna och Latinamerika, och i allt större omfattning även på andra tillväxtmarknader. Rollen av de finansieringslösningar som erbjuds köparen är central i exporthandel med kapitaltillgångar som stora företag säljer.

Strategin genomförs planenligt inom koncernen år 2019 och verksamheten väntas vara självbärande även under innevarande räkenskapsperiod. Osäkerheter är förknippade med realiserade och förväntade kreditförluster, något som kan ha en betydande inverkan på resultatutvecklingen.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Verksamhetsberättelse och bokslut H2/2018 och 1.1–31.12.2018 (PDF på engelska)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2018 (PDF på engelska)
Årsöversikt och företagsansvar 2018 (PDF på engelska)

Sändlista:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fi

Bokslutet är tillgängligt på finska och engelska via www.finnvera.fi/tulosraportit

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information