Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera fick ökade fullmakter för exportfinansiering

Finnvera har i fortsättningen ännu bättre möjligheter att delta i finansieringsarrangemang som gäller finländska företags exportaffärer. Maximibeloppen för finansiering av exportgarantier och -krediter stiger betydligt. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014.

Maximibeloppet för finansiering av exportgarantier stiger från 12,5 miljarder till 17 miljarder euro och maximibeloppet för finansiering av exportkrediter från tre miljarder till sju miljarder euro. Tack vare ändringarna kan Finnvera komplettera den privata finansmarknaden beträffande finansiering av exportaffärer som gäller kapitalvaror. Det är viktigt att finländska exportföretag kan erbjuda sina köpare konkurrenskraftig exportfinansiering och vara jämställda med konkurrentländernas exportörer i anbudsförfaranden.

– Villkoren som krävs för att få exportaffärer har ändrats till följd av krisen på finansmarknaden och exportföretag såväl i Finland som i konkurrentländerna behöver i allt högre grad offentliga exportfinansieringssystem. I exportaffärer med kapitalvaror är krediterna stora och betalningstiderna långa. För dessa är det för närvarande speciellt svårt att få bankfinansiering utan Finnveras hjälp. Tack vare de ökade fullmakterna kan Finnvera underlätta finländska företags exporthandel och delta i utländska köpares finansieringsarrangemang, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Finnvera underlättar finländska företags export genom att bevilja garanti på kredit som den utländska köparen får från banken. Finnveras dotterbolag, Finlands Exportkredit Ab, kan även finansiera exportkredit som arrangerats av banken. Totalansvaret för Finnveras exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick i slutet av mars 2014 till sammanlagt 11,6 miljarder euro. Finlands Exportkredit har finansierat export- och fartygskrediter för sammanlagt 1,8 miljarder euro.

I riksdagen behandlas även en proposition som skulle innebära att Finnvera kan garantera inhemska investeringar som gäller export. En lagändring beträffande detta väntas träda i kraft senast hösten 2014.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400