Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Efterfrågan på Finnveras finansiering ökade till följd av finanskrisen

27.01.2010

Förhandsuppgifter om verksamheten år 2009

År 2009 fick Finnvera ett rekordantal ansökningar om finansiering. Efterfrågan var som störst inom den inhemska finansieringen i början av året och inom exportfinansieringen i slutet av året. I mars ökade efterfrågan på grund av konjunkturlånen och -borgen som togs i bruk inom den inhemska finansieringen. Inom exportfinansieringen riktade sig den ökade efterfrågan på kreditförsäkringar med kort betalningstid som beviljas för projekt i industriländerna. Dessa blev möjliga i början av juli.

År 2009 karakteriserades av både nedgången i världsekonomin, som började år 2008, och förändringarna på penningmarknaden.
− Konsekvenserna av lågkonjunkturen återspeglas på olika sätt i våra kundföretag. De stora exportföretagen ansåg att efterfrågan nästan hade upphört och var tvungna att vidta betydande anpassningsåtgärder i verksamheten. I fråga om de små och medelstora företagen varierade situationen beroende på bransch. Det förändrade läget avspeglades snabbt i synnerhet hos exportörernas underleverantörer, medan många mindre företag påverkades av förändringarna först senare, säger verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Under rapportperioden 2009 finansierade Finnvera den inhemska företagsverksamheten med närmare 1,2 miljarder euro, vilket är 16 procent mer än år 2008. Över 500 företag beviljades 187,9 miljoner euro i konjunkturfinansiering. Även utbudet av mikrofinansieringsprodukter utökades betydligt.

I euro minskade exportgarantiofferterna med cirka en tredjedel, medan antalet offerter nästan fyrdubblades på grund av den inledda kreditförsäkringsverksamheten som riktas på projekt i industriländerna. Exportgarantiofferter gavs för totalt 4,4 miljarder euro (6,3).

Kundantalet ökade med närmare 1 000 och uppgick i slutet av året till över 28 400.

Små och medelstora företag var i behov av driftskapital

− De små och medelstora företagens svaga tillgång till bankfinansiering avspeglades i efterfrågan på Finnveras finansiering speciellt under de sex första månaderna 2009 då efterfrågan var till och med 60 procent större än året innan. Den betydande ökningen av finansieringen jämfört med år 2008 berodde på finanskrisen och den ekonomiska recessionen som följde på finanskrisen samt finansieringen av vissa större projekt, säger vice verkställande direktör Veijo Ojala.

Finansieringsprojektens struktur förändrades betydligt till följd av recessionen. Den största efterfrågan gällde driftskapital, och antalet investeringar minskade avsevärt. Dessutom beviljades företagarlån i mindre utsträckning eftersom antalet företagsarrangemang sjönk i och med recessionen. Beloppet av det totala antalet projekt som finansierades var emellertid något större än året innan, dvs. drygt tre miljarder euro.

I fråga om de olika branscherna hade industrin den starkaste rollen. Finansieringen till industrin ökade med cirka 121,6 miljoner euro eller 20 procent. Största delen av finansieringen gick till metall- och trävaruindustrierna för vilka konjunkturfinansieringen var särskilt viktig.

Regionalt sett ökade efterfrågan mest i Nyland där också merparten av konjunkturfinansieringen beviljades. Även i Kymmenedalen, Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax ökade finansieringen betydligt. De regionalpolitiska stödområdena beviljades dessutom mer finansiering än år 2008.

Trots recessionen finansierade Finnvera närmare 3 500 nyetablerade företag, vilket också var målet. Enligt uppskattningar skapas cirka 9 200 nya arbetstillfällen inom de finansierade projekten, vilket är ett betydligt lägre antal än det uppskattade antalet nya arbetstillfällen per år inom de projekt som finansierades före recessionen. Orsaken till detta var att många företag fokuserade på att anpassa verksamheten och bibehålla de nuvarande arbetsplatserna i stället för att skapa nya arbetstillfällen.

Efterfrågan inom kapitalinvesteringsverksamhet i en tidig fas låg på samma höga nivå som tidigare. Verksamheten för affärsänglar aktiverades, och under rapportperioden hade fler än 130 privatpersoner som investerar i företag i en tidig fas registrerat sig i tjänsten.

Ett livligt år inom exportgarantier

År 2009 var antalet garantiansökningar, nya garantiofferter och gällande garantier näst störst under det gångna årtiondet. Då ökade antalet garantiansökningar med mer än 300 procent jämfört med år 2008, säger finansdirektör Tuukka Andersén.

Datatrafikens andel av de givna garantiofferterna var 66 procent. De viktigaste enskilda länder dit garantier beviljades var Japan, Brasilien, Ryssland och Indien.

Exportgarantier trädde i kraft för sammanlagt 3,8 miljarder euro (3,8). Datatrafikens och rederiernas andel av den nya gällande utländska risktagningen var cirka en tredjedel vardera.

Ett hektiskt år inom kreditförsäkringar

Kreditförsäkringsverksamheten med kort betalningstid medförde nya exportgarantikunder och garantiländer för Finnvera. Fram till slutet av år 2009 hade garantier ansökts om och beviljats för projekt i förutom de traditionella länderna med politiska risker även i 31 industriländer. Största delen av ansökningarna inriktades på Italien, Storbritannien, Spanien, Frankrike, USA, Sverige och Litauen. Den största gruppen som ansökte om kreditförsäkring var exportörerna inom trävaruindustrin.

Totalt 70 sökande beviljades garantier till ett värde av 57,6 miljoner euro. Efterfrågan på kreditförsäkringar har varit livligare än vanligt även när det gäller exportaffärer i Ryssland.

Varvindustrin är en viktig bransch inom inhemsk och utländsk risktagning

Finnvera har deltagit i finansieringen av världens största kryssningsfartyg Oasis of the Seas och Allure of the Seas i byggskedet och efter leveransen. I oktober 2009 levererades Oasis of the Seas av varvet i Åbo, och Finnvera har beviljat en köparkreditgaranti för finansieringen efter leveransen.

Oasis systerfartyg Allure of the Seas kommer att levereras av STX Finland Oy:s varv i Åbo i november 2010. Finnvera deltar genom sin köparkreditgaranti även i finansieringen av detta fartyg efter leveransen. Genom garantin ökar Finnveras totalansvar för varvet Royal Caribbean Cruises som störst till cirka 1,5 miljarder euro.

Återfinansiering av exportkrediter

Genom återfinansiering har bankerna möjlighet att erbjuda långfristig exportfinansiering som är oberoende av bankernas kapitalanskaffning. Inom återfinansieringen kan en bank som finansierar en utländsk köpare överföra köparkrediten med anknytning till exporten till Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit för finansiering, om bankens finansiering som bygger på bankens egen kapitalanskaffning har försvårats på grund av likviditetsproblemen på marknaden.

Återfinansiering utnyttjades i mindre mån än förväntat. År 2009 ingick Exportkredit ett avtal om återfinansiering till ett värde av 280 miljoner euro. Vid utgången av rapportperioden hade Exportkredit återfinansieringsavtal till ett värde av 2,5 miljarder euro och offerter till ett värde av 0,9 miljarder euro.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på finansiering uppskattas avta i början av år 2010 på grund av att företagens investeringar minskar. I de flesta branscher finns det gott om fri kapacitet för ökning av produktionen. I synnerhet metall- och träindustrierna återhämtar sig till följd av en ökad exportefterfrågan.

Antalet konkurser och små och medelstora företag med svårigheter kan fortfarande öka speciellt på hemmamarknaden.

Antalet beställningar inom exporten börjar så småningom öka. Ökningen sker dock långsamt och varierar beroende på bransch. Överkapacitet eller en tillräcklig kapacitet i många branscher gör att nya investeringar skjuts upp. Finnveras relativa andel av exportfinansieringen bibehålls på en högre nivå än genomsnittet, men i år förväntar vi oss inte längre samma rekordvolymer som åren 2008 och 2009 tack vare att finansmarknaden återigen aktiverats.

Utifrån de befintliga offerterna och de projekt som är under behandling uppskattar vi att de största exportgarantiansvar som ska gälla år 2010 kommer att anknyta till exporten av telenät och fartyg.

Finnveras bokslut och årsberättelse 2009 samt samhällsansvarsrapport publiceras 23.3.2009 på bolagets webbplats www.finnvera.fi.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7231
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 eller 0400 672 401 (inhemsk regional finansiering)
kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232 eller 040 352 9332

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information