Content Section
Pressmeddelanden

Efterfrågan på finansiering koncentrerades till export, driftskapital och nyetablerade företag

Efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering har återgått till normal nivå efter den rekordartade efterfrågan i fjol. Jämfört med året innan var efterfrågan mätt i euro närmare 40 procent mindre. Även mätt i antal sjönk efterfrågan på inhemsk finansiering, men var på en högre nivå än åren som föregick år 2009. Däremot ökade efterfrågan på exportgarantier och specialborgen betydligt under början av året jämfört med motsvarande period år 2009; mätt i euro var ökningen över 10 procent och i antal närmare 50 procent. Antalet konkurser bland kundföretagen minskade och förlusterna i den inhemska finansieringen och i exportfinansieringen minskade i jämförelse med motsvarande period i fjol. Under årets första hälft var resultaten positiva för såväl den inhemska verksamheten som för exportgaranti- och specialborgensverksamheten.

– Den osäkra ekonomiska situationen kunde avläsas i efterfrågan på inhemsk finansiering. Investeringarna i små och medelstora företag är fortsättningsvis småskaliga och vår finansiering riktades i huvudsak till driftskapital. Antalet nyetablerade företag ökade glädjande, konstaterar vice verkställande direktör Veijo Ojala. Finnvera finansierade under årets första hälft över 2 100 nyetablerade företag, vilket är 9 procent mer än under motsvarande period året innan. Finansiering beviljades till nyetablerade företag för sammanlagt 122,1 miljoner euro, vilket är 11 procent mer än året innan.

Totalt beviljade bolaget lån och borgen för sammanlagt 469,8 miljoner euro, vilket är nära en tredjedel mindre än under motsvarande period året innan. Av den beviljade finansieringen riktades 57 procent till olika industriella branscher, varav tillverkningen av metallprodukter fick mest finansiering.

Recessionen kändes av i de små och medelstora kundföretagen

Utgående från analyserade förhandsuppgifter från bokslut 2009 från företag som är kunder hos Finnveras inhemska finansiering kan man se betydande skillnader i recessionens effekter mellan olika branscher. Medan medianen för minskningen av omsättningen inom metall- och trävaruindustrin var kring 20 procent jämfört med året innan, ökade omsättningen en aning bland företag såväl inom handel och konsumenttjänster som inom tjänster för affärslivet.

Rörelseresultaten försvagades inom alla branscher, men kraftigast inom metall- och trävaruindustrin. Medianen för företagens rörelseresultat var fortsättningsvis svagt positiv. Medan omsättningen minskade ökade skuldernas andel av omsättningen, även om man inte hade ansökt om tilläggsfinansiering.

Efterfrågan på exportfinansiering ökade

Efterfrågan på exportgarantier och specialborgen uppgick till 4 050,2 miljoner euro (3 600,6) under perioden januari-juni 2010. Efterfrågan mätt i euro steg 12 procent jämfört med motsvarande period i fjol och mätt i antal steg efterfrågan 48 procent.

Finnvera erbjöd finansiering i anknytning till exportaffärer för 1 071,8 miljoner euro (3 820,8). Mätt i euro minskade offerterna med 68 procent jämfört med året innan, men mätt i antal steg de med 64 procent, vilket berodde på Europeiska kommissionens tidsbestämda tillstånd att bevilja under två års kreditförsäkringar också till industriländer.

– Finnveras relativa andel av exportfinansieringen fortgick på en högre nivå än i genomsnitt. Den kommersiella finansmarknaden har återigen aktiverats, men vi förväntar oss trots det inte samma rekordvolymer detta år som under åren 2008 och 2009, säger vice verkställande direktör Topi Vesteri.

Inom exportfinansieringen tillämpas ännu år 2010 en återfinansieringsmodell, enligt vilken den bank som finansierar en utländsk köpare kan överföra en del av finansieringen till Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredits balansräkning. Återfinansieringsofferter gavs under rapportperioden för totalt 2,9 miljarder euro, men enbart en liten andel av dem beräknas realiseras.

Den ekonomiska utvecklingen

Finnverakoncernens resultat för rapportperioden uppgick till 26,2 miljoner euro, vilket är 28,9 miljoner euro bättre än resultatet för motsvarande period föregående år (-2,7). Moderbolaget Finnvera Abp:s andel av resultatet var 29,6 miljoner euro (-0,1) och dotterbolagens -3,4 miljoner euro (-2,7). Under rapportperioden var såväl moderbolagets inhemska verksamhet, som exportgarantiverksamhetens resultat positiva. Kredit- och borgensverksamhetens andel av den inhemska finansieringens resultat utgjorde 1,4 miljoner euro och 22,5 miljoner euro härrörde sig från exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Den resterande delen av moderbolagets resultat härrörde sig från affärsverksamhetens övriga intäkter och den erhållna skatteåterbäringen.

Koncernens resultat förbättrades tydligast av nettoökningen i moderbolagets provisionsintäkter och -kostnaderna om 6,8 miljoner euro samt en minskning i nedskrivningarna och borgens- och garantiförlusterna med 16,7 miljoner euro.

De slutliga fastställda förlusterna för krediter och borgen i den inhemska finansieringen utgjorde 29,9 miljoner euro (45,2) och 5,8 miljoner euro härrörde sig från exportgaranti- och specialborgensverksamheten (6,6). Seed Fond Vera Ab:s förluster från placeringsverksamheten uppgick till 1,0 miljoner euro (0,6).

Moderbolagets kapitaltäckning var 14,3 procent och koncernens kapitaltäckning 14,8 vid rapportperiodens utgång.

Framtidsutsikter

Enligt Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkiläs bedömning skedde vändningen i ekonomin under senvåren i och med förstärkningen i exportefterfrågan. Återhämtningen i de stora företagens exportaffärer och ökningen i anbudsbegäran konkretiseras dock i de små och medelstora företagens affärer och som finansieringsbehov med fördröjning. En del planerade investeringar i anknytning till förnybar energi pågår, men man verkar invänta beslut angående statens energistöd innan dessa inleds. Företagsförvärv och olika ägarbyten blir livligare. Tillväxten i investeringarna har varit småskalig tills vidare. För de företags del som redan tidigare har varit i svårigheter har inte utsikterna förbättrats nämnvärt och kreditförlusterna kan öka mot slutet av året.

– Finlands kapitalvaruexport har börjat återhämta sig, vilket för sin del upprätthåller efterfrågan på exportgarantier. Vid Finnvera ökar i synnerhet ansvaren gällande telenätverksexporten. Bankerna är osäkra på detaljerna i det nya regelverket för bankerna som är under beredning och om vilka effekter dessa har på marknaden. Detta försvårar arrangerandet av långfristig företagsfinansiering och köparfinansiering vid kapitalvaruexporter även om garantierna ordnades. Även efterfrågan på kreditförsäkringar med kort betalningstid är fortsatt aktiv. Detta tyder på att det fortfarande finns marknadsbrister i tillgängligheten till kreditförsäkringar. Vi inväntar EU-kommissionens ställning till de offentliga garantiinstitutens kreditförsäkringsverksamhet i industriländerna.

Enligt en bedömning av nuläget kommer resultatet för år 2010 att uppnå ett bättre resultat än år 2009. Om riskerna realiseras i större omfattning än förväntat kan situationen dock väsentligt förändras.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 (inhemsk finansiering)
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409
kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 040 352 9332

Ta del av delårsrapporten (PDF)

Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten. Finnvera erbjuder sina kundföretag lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera är Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).