Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Det ekonomiska läget återspeglades i Finnveras verksamhet och den inhemska finansieringens resultat

23.03.2010

Krisen i världsekonomin och förändringarna på penningmarknaden hade en betydande inverkan på efterfrågan på Finnveras finansiering år 2009. Kredit- och borgensförlusterna ökade från året och den inhemska finansieringens resultat var negativt. Ersättningarna som utbetalades i exportfinansieringen var fortsättningsvis på en låg nivå och resultatet var positivt.

Finnvera finansierade den inhemska företagsverksamheten med närmare 1,2 miljarder euro, vilket är 16 procent mer än året innan. I synnerhet konjunkturlånen och -borgen ökade finansieringsbeloppet. Exportgarantiofferter gavs för 4,4 miljarder euro. Mätt i euro minskade offerterna med cirka en tredjedel, medan dessas antal nästan fyrdubblades på grund av den kreditförsäkringsverksamhet som inleddes.

Räkenskapsperiodens resultat

Koncernbokslutet och moderbolagets bokslut för år 2009 har upprättats i enlighet med den internationella bokslutsstandarden (IFRS).

Finnverakoncernens resultat år 2009 var 17,7 miljoner euro (8,1). Ökningen i resultatet från föregående år påverkades kraftigast av höjningen i provisionsintäkterna om 18,6 miljoner euro. Moderbolagets andel av resultat var 24,4 miljoner euro, vilket är 9,2 miljoner euro högre än år 2008. Det separata resultatet av den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som avses i 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998) var 33,1 miljoner euro och resultatet för Finnvera Abp:s inhemska finansiering var -8,7 miljoner euro.

Förlusterna i den inhemska finansieringen ökade måttligt

Moderbolagets kredit- och borgensförluster uppgick till 84,9 miljoner euro (77,8) före statens kreditförlustersättning. Kredit- och borgensförlusterna ökade under rapportperioden, men tillväxten på nio procent var betydligt mindre än tillväxten året innan. Den ekonomiska recessionen påverkade ökningen av förlusterna. I exportfinansieringen var förlusterna små.
– I hela landet försattes en fjärdedel fler företag i konkurs år 2009 jämfört med året innan. Också antalet konkurser bland våra kundföretag ökade. Vi är förberedda på att kreditriskerna kan öka inom vår inhemska verksamhet också år 2010, konstaterar vice verkställande direktör Veijo Ojala.

Kredit- och borgenstockarna i den inhemska finansieringen ökade snabbt till följd av tillväxten i finansieringsbeloppen. I slutet av år 2009 utgjorde moderbolagets kreditstock 1 663,9 miljoner euro. Under år 2008 ökade kreditstocken med 281,6 miljoner euro och borgensstocken med 124,2 miljoner euro och uppgick till 1 007,0 miljoner euro vid utgången av år 2009. Totalansvaret för exportgarantier och specialborgen (det sammanräknade gällande ansvaret och offertansvaret) uppgick till 9 665,0 miljoner euro (8 292,5).

Kapitaltäckning och kapitalanskaffning

Kapitaltäckningsgraden i Finnverakoncernen var 15,0 procent vid utgången av år 2009. Målet som har ställts för kapitaltäckningen är minst 12 procent.

Moderbolagets realiserade långvariga kapitalanskaffning uppgick till totalt 529,6 miljoner euro, vilket omfattar kapitallån från staten till ett belopp av 80,0 miljoner euro.

Framtidsutsikter

Situationen på finansmarknaden har förbättrats både i hemlandet och internationellt. Den kraftiga efterfrågan på Finnveras finansiering jämnades ut redan under hösten 2009 och under början av år 2010 har efterfrågan redan legat på normal nivå. Den långsamt växande exportefterfrågan stimulerar också den inhemska industrin och behovet av leverans- och investeringsfinansiering beviljad av Finnvera kan öka återigen under våren.
– Inom de flesta branscher finns det ännu gott om fri kapacitet för en ökning av produktionen. En tillväxt i exportefterfrågan får så småningom många industribranscher att återhämta sig. Enligt vår uppskattning kommer efterfrågan på företagsfinansiering i hemlandet att öka en aning redan under våren, konstaterar Veijo Ojala.

Speciellt bland små och medelstora företag som fungerar på hemmamarknaden kan svårigheterna och antalet konkurser öka under år 2010

Antalet beställningar inom exporten börjar småningom öka. Ökningen sker dock långsamt och varierar beroende på bransch. Överkapacitet eller en tillräcklig kapacitet i många branscher gör att nya investeringar skjuts upp.
– Finnveras relativa andel av exportfinansieringen bibehålls på en högre nivå än genomsnittet, men i år förväntar vi oss inte längre samma rekordvolymer som åren 2008 och 2009 tack vare att finansmarknaden återigen aktiverats, säger vice verkställande direktör Topi Vesteri.

Utifrån de befintliga offerterna och de projekt som är under behandling uppskattar vi att de största exportgarantiansvaren som ska gälla år 2010 kommer att anknyta till exporten av telenät och fartyg.

Enligt en bedömning av nuläget kommer resultatet för år 2010 att uppnå samma nivå som år 2009. Ett större förverkligande av risker än förväntat kan dock ändra situationen väsentligt.

Årsöversikt 2009
Ekonomisk översikt 2009

År 2010 inleder Finnvera kvartalsrapportering och publicerar bokslut 1.1–31.12 samt delårsrapport 1.1–30.6 samt därtill uppgifter för perioden 1.1–31.3 i maj och för perioden 1.1–30.9 i november.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör, Verkställande direktörens ställföreträdare Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 eller 0400 702 002 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 eller 0400 672 401 (inhemsk finansiering)
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409 eller 040 715 9224

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232 eller 040 352 9332

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information