Content Section
Pressmeddelanden

Återhämtningen i ekonomin stärkte Finnveras resultat

Finnverakoncernens bokslut 1.1–31.12.2010

Den låga investeringstakten avspeglades i efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering, som var nästan en tredjedel mindre än året innan. Däremot var efterfrågan stor på exportgarantier för exportprojekt med den längsta återbetalningstiden på över sju år. Den stärkta ekonomiska tillväxten bidrog trots den ökade risktagningen till mindre förluster inom den inhemska finansieringen jämfört med året innan och den inhemska finansieringens resultat vände från negativ nivå till positiv nivå. Bolaget redovisade inte heller några stora förluster inom exportfinansieringen. Som helhet var rapportperiodens resultat klart bättre än år 2009.

Under rapportperioden 2010 finansierade Finnvera inhemsk företagsverksamhet med 914 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 24 procent jämfört med år 2009. Exportgaranti- och specialborgensofferter gavs till ett värde av totalt 2,4 miljarder euro (4,4).

Räkenskapsperiodens resultat

Finnverakoncernens resultat år 2010 var 63 miljoner euro, dvs. 45 miljoner euro bättre än året innan. Till det förbättrade resultatet bidrog främst de ökade provisionsintäkterna på 18 miljoner euro samt de minskade kredit-, borgens- och garantiförlusterna efter statens förlustersättningar med 15 miljoner euro.

Av moderbolagets resultat på 66 miljoner euro (24) stod den inhemska finansieringen för 11 miljoner euro (-9) och exportfinansieringen för 55 miljoner euro (33).  –  Vår ansvarstock har ökat under de senaste åren, vilket beror på ökade provisionsintäkter, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.
 
Förlusterna var mindre än ett år innan

Kredit- och garantiförlusterna från den inhemska finansieringen samt nedskrivningsförlusterna var före statens kreditförlustersättningar 68 miljoner euro (85), dvs. 20 procent mindre än under det föregående året. Förlusterna utgjorde cirka 2 procent av ansvarsstocken, då motsvarande belopp år 2008 och 2009 var cirka 3 procent. Kreditförlustersättningarna från staten var 25 miljoner euro (32).

Utbetalda ersättningar för exportgaranti- och specialborgensverksamheten var fortfarande på en låg nivå och ersättningar utbetalades för 14 miljoner euro (5). Förlusterna från exportgaranti- och specialborgensverksamheten samt förlustreserveringarna uppgick till 5 miljoner euro (10).

I Finland minskade antalet konkurser under rapportperioden med 13 procent från året innan, men Finnveras kundföretag sökte konkurs i nästan lika stor grad som under år 2009.

Kredit- och garantistocken inom Finnvera Abp:s inhemska finansiering uppgick i slutet av året till 2 796 miljoner euro (2 671) och totalansvaret inom exportgarantiverksamheten (gällande ansvar och offertansvar sammanlagt) uppgick till 8 930 miljoner euro (9 665).

Risktagningen har utökats

Finnvera har under de senaste åren utökat sin risktagning såväl när det gäller finansiering för inhemsk verksamhet som för exporthandel.

Inom den inhemska finansieringen har konjunkturfinansieringen utökat ansvarsstocken och dess risknivå. Uppskattningsvis 70 procent av finansieringen har beviljats utan betryggande säkerhet. År 2000 var motsvarande ansvar utan säkerhet 55 procent. Andelen oreglerade krediter uppgick i slutet av rapportperioden till 3,6 procent av ansvarsstocken. Tre år tidigare var motsvarande siffra 2,9 procent. Andelen obetalda restbetalningar som förfallit inom en kortare tid än tre månader av ansvarsstocken var 2,0 procent.

Andelen av exporten som täcks med exportfinansiering har ökat under de senaste åren. År 2009 bidrog även minskningen i totalexporten till att öka nämnda andel. Den garantibelagda exportens andel av den totala exporten var 5,8 procent (5,1) och andelen av exporten till länder med politisk risk var 9,5 procent (8,0). De största branscherna inom exportfinansieringen är datakommunikation, fartygsfinansiering och skogsindustrin. Dessa branscher stod för 89 procent av företagsansvaren i slutet av rapportperioden.

Kapitaltäckning

Kapitaltäckningsgraden i Finnverakoncernen var 14,6 procent vid utgången av år 2010 (15,0). Målet som har ställts för kapitaltäckningen är minst 12 procent. Finnvera Abp:s kapitaltäckning var 14,5 procent (14,4).

Framtidsutsikter

På grund av företagens låga investeringstakt var efterfrågan på inhemsk finansiering exceptionellt svag.

– Om investeringstakten ökar förväntas efterfrågan på finansiering bli livligare redan under våren.
Andelen företagsomstruktureringar väntas öka i små och medelsstora företag på grund av generationsväxlingar. Efterfrågan på exportfinansiering torde hållas nära fjolårets nivå. Samtidigt minskar dock den befintliga ansvarsstocken, varför det totala ansvaret inte väntas öka, konstaterar Pauli Heikkilä.

Enligt en bedömning av nuläget torde resultatet för år 2011 bli mindre än för år 2010. Om riskerna förverkligas i större omfattning än väntat, kan resultatet förändras väsentligt från det uppskattade.

Årsöversikt 2010 (PDF)
Ekonomisk översikt 2010 (PDF)

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409