Content Section
Artikkelit

Finnvera panostaa ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaan

Vientitakuuhakemuksissa yrityksiltä kysytään muun muassa vientituotteen käytöstä, sijainnista sekä mahdollisista ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista ja riskeistä. Kysymyksillä kartoitetaan, millaiset luontoarvot hankealueella on ja voiko investoinnilla olla vaikutuksia alueella asuviin ihmisiin, erityisesti haavoittuviin ryhmiin.
Published date

Finnvera seuloo kaikki viennin rahoituksen hakemukset ympäristö- ja sosiaalisten riskien osalta. Aiemmin tutkittiin suuret vientitakuuhankkeet, nykyisin seulotaan myös pienemmät hankkeet. Vuonna 2022 vientitakuuhakemuksia tuli kaikkiaan 371 kappaletta, joista seulonnan jälkeen kolmannes päätyi ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan tiimin käsiteltäväksi. Hankkeiden huolellinen arviointi liittyy Finnveran riskienhallintaan, ja arviointi on osa rahoitusprosessia hakemuksesta lähtien.

Uudistettu ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan prosessi vakiintui käyttöön

Vientitakuuhakemuksen sekä muiden mahdollisten tietolähteiden perusteella Finnvera tunnistaa ne hankkeet, joissa mahdolliset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja riskit ovat korkeat. Riskiarvioinnin aihealueisiin kuuluvat muun muassa vientituotteen loppukäyttäjän maine, maan ihmisoikeudellinen ja poliittinen tilanne, maa-toimiala-yhdistelmän ympäristö- ja sosiaaliset riskit, sijainnin ympäristötekijät, kuten luonnonsuojelualueet, sekä alkuperäiskansat.

Eri aihealueiden osalta on määritelty indikaattorit, joiden perusteella hakemukselle annetaan Finnveran määritelmän mukainen riskiluokka (A/B/C). A-riskiluokkaan luokitellaan hakemus, johon liittyvään investointiin voi liittyä merkittäviä, pysyviä ja laajoja kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia tai -riskejä, mukaan lukien ihmisoikeusriskit. B-riskiluokassa vaikutukset ovat vähäisempiä ja helpommin hallittavissa, paikallisia ja suurelta osin palautuvia. B-riskiluokassakin korkeamman riskin hankkeita arvioidaan perusteellisemmin. C-riskiluokan hakemuksiin ei liity kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia tai ne ovat vähäisiä, jolloin C-riskiluokan hakemus ei edellytä ympäristö- ja sosiaalisten asioiden arviointia.

Vuonna 2022 myönnettiin 295 vientitakuuta, joista 98 prosenttia käsiteltiin uuden prosessin mukaisesti.

Riskiluokituksen pohjana käytetään kansainvälisesti tunnettuja ja luotettavia tietolähteitä, jotka tarjoavat puolueetonta tietoa esimerkiksi valtion ihmisoikeustilanteesta. Jos toimialan riskit ovat korkeat ja kohdemaan ympäristö- ja sosiaalisiin riskeihin liittyvä lainsäädäntö tai sen toimeenpano heikkoa, Finnveralla on korostunut velvollisuus huolehtia, että kansalliset ja kansainväliset vaatimukset täyttyvät.

Riskinhallintaan ja rahoituspäätökseen vaikuttaa myös se, millaiset vaikutusmahdollisuudet Finnveralla on hankkeen ympäristö- ja sosiaalisiin tekijöihin. Rahoitushankkeiden arvioinnissa huomioidaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet (UNGP). Finnvera oli mukana valtionhallinnon toimijoiden kehityshankkeessa, jossa haettiin käytäntöjä tuoda ihmisoikeuksien huomioiminen osaksi suomalaisten julkisen sektorin rahoittajien toimintaa. Kansainvälisen asiantuntijaorganisaatio Shiftin johtaman hankkeen loppuraportti julkaistiin joulukuussa 2022.

Näin hakemuksia seulottiin vuonna 2022

Finnveraan tuli vuonna 2022 yhteensä 371 (455) vientitakuuhakemusta. Näistä 47 prosenttia oli lyhyen maksuajan remburssi- ja pankkiriskitakuita, joiden ympäristö- ja sosiaaliset riskit arvioidaan jälkikäteen vuosittain. 15 prosenttia hakemuksista oli kulutus- ja raaka-ainetuotteisiin kohdistuvia takuita, joiden osapuolista ei riskihauissa löytynyt merkittäviä riskejä. Nämä takuut saivat suoraan vähäisten riskien luokan C. Loput 118 (32 %) lähinnä pääomatavaroihin kohdistuvaa hakemusta arvioitiin Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien asiantuntijoiden tiimissä. Niistä alustavan A-riskiluokan sai 36 prosenttia, B-riskiluokan 29 prosenttia ja C-riskiluokan 19 prosenttia. Vuonna 2022 myönnettiin 295 vientitakuuta, joista 98 prosenttia käsiteltiin uuden prosessin mukaisesti.

""

Suuria, korkean riskin hankkeita, joista tarvitaan laaja riskiselvitys, oli vuonna 2022 tulleista vientitakuuhakemuksista 9 kappaletta eli 2 prosenttia. Suurten hankkeiden rahoitussopimuksiin sisällytetään vaatimuksia, joilla pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään hankkeen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia ja riskejä. Osana rahoitussopimusta sovitaan myös hankkeen seurantasuunnitelmasta. Hankkeissa, joissa riskien arvioidaan olevan erityisen korkeat, konsultti seuraa toimintaa koko lainan takaisinmaksun ajan. Arvioinneissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien – muun muassa muiden vientitakuulaitosten, vientiyritysten, ostajatahojen ja pankkien kanssa.

Keskusteluissa vientikaupan osapuolten kanssa käydään läpi hankkeen toteutumisen edellytykset. Tavoitteena on toimia ennakoivasti ja ohjaten, jotta hanke voisi täyttää rahoituspäätöksen vaatimukset. Vuonna 2022 Finnvera ei hylännyt yhtään rahoitushakemusta ympäristö- ja sosiaalisten riskien vuoksi.

Suurissa A-luokan hankkeissa, jollaisia ovat esimerkiksi sellutehtaat, kaivokset tai voimalaitokset, hakemusten käsittelyaika on tyypillisesti kuukausia tai jopa vuosia. Suurimmat vuonna 2022 arvioidut hankkeet sijaitsivat Brasiliassa.

Kohdevierailut käynnistyivät jälleen

Suurissa hankkeissa riippumaton konsultti vierailee arviointivaiheessa rahoitettavassa kohteessa ja laatii Environmental and Social Due Diligence (ESDD) -raportin. Raportissa arvioidaan, täyttääkö hanke Maailmanpankkiryhmän ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistukset, IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit (Performance Standards) sekä muut mahdolliset Finnveran edellytykset. Lisäksi raportissa esitetään toimenpiteet, jotka vaaditaan niiden saavuttamiseksi. Joissain tapauksissa myös Finnveran asiantuntija vierailee kohteessa.

Koronapandemian vuoksi kohdevierailuja ei voitu kahteen vuoteen järjestää, mutta vuonna 2022 kohdevierailut olivat jälleen mahdollisia. Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten asioiden asiantuntija vieraili kahdessa rahoitettavassa kohteessa. Kohdekäynnillä asiantuntija arvioi toimijan asennetta, kykyä ja johtamistapoja riskien hallinnassa. Lisäksi käynnin yhteydessä asiantuntija selvittää hankkeen vaikutusalueella olevien eri sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja ihmisten mielipiteitä, jotta hankkeesta saadaan kattava kokonaiskuva ja paikalliset olosuhteet voidaan ymmärtää.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset toimenpiteet osaksi operatiivisten riskien hallinnan politiikkaa

Finnveran toimintapolitiikkoja arvioidaan ja päivitetään vuosittain. Vuonna 2022 Finnveran rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset toimenpiteet otettiin osaksi operatiivisten riskien hallinnan politiikkaa.

Politiikan mukaiset toimenpiteet kattavat etenkin asiakkaan tuntemisen periaatteet sekä pakotteiden noudattamisen lähtökohdat rahoitustoiminnassa.

Rahanpesusääntelyyn perustuva asiakkaan tuntemisvelvoite (Know Your Customer) on olennainen osa rahoitushakemusten käsittelyä Finnverassa, ja se pitää sisällään yksilöintitiedot rahoitusta hakevasta yrityksestä, sen omistusrakenteesta, yritystoiminnan luonteesta sekä rahoituksen kohteesta. Finnvera edellyttää hakemuksissa myös tietoa tosiasiallisista edunsaajista ja siitä, onko asiakas yrityksen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Tausta selvitykset ulottuvat myös vienti yrityksen ostaja-asiakkaaseen ja tarvittaessa rahoitettavan hankkeen muihin osapuoliin useimmissa viennin rahoituksen tuotteissa.

Vuoden 2023 tavoitteena on kehittää Finnveran rahoittamien hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten riskien seurantaa ja raportointia kokonaisuutena.

Lisää aiheesta:

Tutustu Finnveran vuoteen 2022 vuosikertomussivullamme. Sivuilta löydät PDF-muodossa Finnveran raportit vuodelta 2022.

Jaa sivu: