Content Section
Tiedotteet

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

""
Published date

Finnvera-konserni, pörssitiedote, 16.2.2022

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Finnveran kotimaan rahoitus korkealla tasolla, viennin rahoitus kasvoi – konsernin tulos 153 miljoonaa euroa voitollinen

Finnvera-konserni, yhteenveto

 • Tulos 153 Me (-748) – merkittäviä uusia tappiovarauksia ei jouduttu tekemään eikä olennaisia lopullisia tappioita toteutunut – perusteita vuonna 2020 tehtyjen tappiovarausten purkamiselle ei myöskään ollut.
 • Tulokset segmenteittäin voitolliset: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk-ja midcap-liiketoiminnan tulos 34 Me (87) ja suuryritykset-liiketoiminnan tulos 73 Me (-848) sekä tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen 45 Me (13).
 • Vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos 79 Me (-829).
 • Tase 12,2 Mrd. euroa (12,7) – muutos -4 % johtui erityisesti koron- ja valuutanvaihtosopimusten arvonmuutoksista.
 • Taseen ulkopuoliset sitoumukset 15,9 Mrd. euroa (15,4) – muutos 3 %, mihin vaikutti merkittävimmin kotimaan takauskannan sekä vientitakuu- ja erityistakauskannan kasvu.
 • Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 25,6 Mrd. euroa (25,0) kasvoivat 2 %.
 • Vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat eli puskurivarat yhteensä kasvoivat voitollisen tuloksen ja pääomituksen seurauksena 1,4 Mrd. euroon (0,8).
 • Taseen odotettavissa olevat luottotappiot pysyivät edellisen vuoden lopun tasolla 1,4 Mrd. eurossa (1,4).
 • Omavaraisuus nousi 1,3 %-yksikköä 7,1 %:iin (5,7).
 • Kulu-tuotto-suhde parani 2,8 %-yksikköä 23,5 %:iin (26,4).
 • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi 67 (56), keskiarvoa paransivat paikalliset pienyritykset- ja suuryritykset-segmentit.

Finnvera-konserni, vuosi 2021 (vs. 2020)

Tilikauden tulos

153 Me

(−748)

Taseen loppusumma

12,2 Mrd. e

(12,7), muutos −4 %

Kokonaisvastuut, emoyhtiön

kotimaan toiminta sekä vienti-

takuu- ja erityistakaustoiminta

25,6 Mrd. e

(25,0), muutos 2 %

Vapaa oma pääoma ja

valtiontakuurahasto

tilikauden tuloksen jälkeen

1,4 Mrd. e

(0,8), muutos 68 %

Kulu-tuotto-suhde

23,5 %

(26,4), muutos −2,8 %-yks.

Omavaraisuus

7,1 %

(5,7), muutos 1,3 %-yks.

NPS-indeksi

(net promoter score)

67

(56), muutos 11 pistettä

Taseen odotettavissa 

olevat luottotappiot

1,4 Mrd. e

(1,4), muutos 0 %

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Maailmantalous ja Suomen talous kääntyivät kasvuun vuonna 2021. Kotimaan rahoitus pysyi korkealla tasolla, ja Finnvera myönsi kotimaan lainoja ja takauksia 1,5 miljardia euroa (1,4). Rahoitus kohdentui painopistealueille, joita pidämme yritysten uudistumisen ja investointien kannalta kaikkein tärkeimpinä, eli yritystoiminnan alkuun, kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdoksiin. Lisäksi Finnvera rahoitti kotimaassa poikkeuksellisesti suuryrityksiä, minkä mahdollisti muun muassa Euroopan investointipankin EGF-takausohjelma.

Vientitakuita ja erityistakauksia myönnettiin 4,6 miljardia euroa (3,2) ja vientiluottoja 0,7 miljardia euroa (1,1). Alustilausten kaltaisia suuria yksittäisiä hankkeita ei toteutunut, mutta monilla muilla toimialoilla oli paljon viennin rahoitushankkeita.

Finnvera-konsernin tulos 2021 nousi 153 miljoonaa euroa voitolliseksi (-748). Alustavan tuloksen selvittyä annoimme 19.1.2022 positiivisen tulosvaroituksen. Vaikka vientitakuutoiminnasta ei jouduttu tekemään uusia merkittäviä luottotappiovarauksia eikä olennaisia lopullisia tappioita toteutunut, perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle ei myöskään ollut. Kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut tappiollisesta vuodesta 2020 huolimatta, kun Finnveran edeltäjäorganisaatioiden toiminnasta kertyneet valtiontakuurahaston varat otetaan huomioon. Voitollisella tuloksella kerrytimme puskurivaroja mahdollisten tulevien tappioiden varalle.

Jotta viennin rahoituksen toiminta voidaan pitää vakaana ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä, valtio päätti joulukuussa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan pääomittamisesta 400 miljoonalla eurolla. Tähän oli tehty varaus kesäkuussa valtion vuoden kolmannessa lisätalousarviossa.

Pandemian vaikutukset ovat osuneet eri toimialoihin eri tavoin. Viennin rahoituksen keskeisistä toimialoista tele- ja metsäsektorit pystyivät toimimaan vakaasti ja tekemään uusia investointeja. Samaan aikaan kotimaan rahoituksessa erityisesti matkailu ja tapahtumateollisuus kärsivät edelleen suuresti. Finnveran kannalta keskeistä on alus- ja telakkatoimialan näkymien kehittyminen.

Uudistetussa strategiassamme käänsimme katseen tietoisesti pandemiasta eteenpäin. Vienninrahoituksen kilpailukyvyn varmistamisen ohella monipuolistamme rahoitusratkaisujamme erityisesti yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat tärkeä osa strategiaa. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus ei valitettavasti ole poistunut. Tehtävämme on tasoittaa rahoitukseen liittyvää epävarmuutta monipuolistamalla yritysten rahoitusratkaisuja yhteistyössä muiden rahoittajien ja kumppaniemme kanssa.”

Finnvera-konserni, myönnetty rahoitus ja vastuukanta

2021 (vs. 2020)

 • Myönnetyt kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 1 452 Me (1 425), muutos 2 %.
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-vientitakaukset: 4 612 Me (3 214), muutos 43 %.
 • Myönnetyt vientiluotot: 658 Me (1 089), muutos -40 %.
  • Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.
  • Vientitakuiden ja -luottojen määrän vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen.
    

31.12.2021 (vs. 31.12.2020)

 • Vastuukanta, nostetut kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 2 649 Me (2 430), muutos 9 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-vientitakaukset: 22 637 Me (22 408), muutos 1 %.
  • Nostetut vastuut 12 136 Me (11 762), muutos 3 %, tästä suuryritysten alus- ja telakkasektorin bruttovastuut 5 387 Me (4 427).
  • Nostamattomat vastuut 7 365 Me (7 749) ja sitovat tarjoukset
   3 137 Me (2 896) eli yhteensä 10 502 Me (10 646), muutos -1 %, näistä suuryritysten alus- ja telakkasektorin bruttovastuut yhteensä 6 372 Me (7 089).
 • Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7 942 Me (7 561), muutos 5 %.

Finnvera-konserni 
Tuloskehitys

H2/2021
Me

H1/2021
Me

Muutos
%

H2/2020
Me

2021
Me

2020
Me

Muutos
%

Korkokate

29

27

7 %

27

55

51

9 %

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

89

78

15 %

75

167

143

17 %

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

4

-2

-

4

2

2

-6 %

Liiketoiminnan muut tuotot

4

0

-

349

4

349

-99 %

Toimintakulut

-23

-22

4 %

-22

-46

-44

4 %

Liiketoiminnan muut kulut ja poistot

-3

-5

-32 %

-4

-8

-8

6 %

Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa olevien luottotappioiden muutos yhteensä, netto

-5

-6

-15 %

-752

-11

-1 233

-99 %

Liikevoitto/ -tappio

95

69

36 %

-322

164

-740

-

Tilikauden voitto/tappio

88

65

36 %

-325

153

-748

-

Tuloskehitys

Finnvera-konsernin vuoden tulos 2021 oli 153 miljoonaa euroa voitollinen (-748). Voitolliseen tulokseen vaikutti edellisvuotta selvästi pienempi tappiovarausten määrä. Vientitakuutoiminnasta ei jouduttu tekemään vuonna 2021 uusia, merkittäviä tappiovarauksia eikä olennaisia lopullisia tappioita toteutunut. Perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle ei myöskään ollut. Vaikka maailmantalous ja Suomen talous kääntyivät vuonna 2021 kasvuun, Finnveran isojen riskinkohteiden liiketoiminnoissa ei vuoden aikana tapahtunut merkittävää elpymistä eivätkä takuusitoumusten luottoriskit olennaisesti pienentyneet.

Vuoden 2021 tulosta paransivat lisäksi edellisvuoteen ja myös koronapandemiaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna korkokatteen ja nettopalkkiotuottojen kasvu. Korkokatetta kertyi 9 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja kasvu johtui erityisesti varainhallinnan korkokatteen parantumisesta korko- ja sijoitusposition tuloksen vaikutuksesta. Nettopalkkiotuotot olivat 17 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Palkkiotuotot kasvoivat 12 prosenttia, mihin vaikutti kotimaan rahoituksen takauskannan sekä vientitakuu- ja erityistakauskannan kasvu erityisesti suurille yrityksille myönnetyn käyttöpääomarahoituksen seurauksena.

Vuoden 2021 voitollisen tuloksen ja valtiolta saadun vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan pääomituksen jälkeen emoyhtiö Finnveran kotimaan ja viennin rahoituksen puskurivarat mahdollisten tulevien tappiollisten tulosten kattamiseksi olivat yhteensä 1 224 miljoonaa euroa (693). Puskurivarat muodostuvat seuraavasti: kotimaan rahoituksen vapaa oma pääoma 399 miljoonaa euroa (351) ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vapaa oma pääoma sekä tappiollista tulosta kattavan valtiontakuurahaston varat yhteensä 825 miljoonaa euroa (342).

Rahoituksen näkymät

Finnveran kotimaan rahoituskysynnän arvioidaan jatkuvan vuonna 2022 tasaisena ja kohdistuvan kasvun edellyttämän käyttöpääomarahoituksen ohella pk-yritysten investointeihin. Pankeilla on aiempaa enemmän käytössään Euroopan investointipankki -ryhmän myöntämiä takausohjelmia, mikä voi pienentää Finnveran rahoituskysyntää etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Finnvera voi myöntää suurille yrityksille käyttöpääomarahoitusta kesäkuun 2022 loppuun jatketun Euroopan investointipankin EGF-takausohjelman puitteissa.

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita tiiviissä yhteistyössä yksityisten rahoittajien kanssa myös jatkossa. Monipuolistamme rahoitusratkaisuja suomalaisten yritysten toiminnan käynnistämisen, kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi. Finnvera valmistelee suoraa luotonantoa alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin, valmiutta kotimaan suoraan lainarahoitukseen tietyissä tilanteissa sekä rahoitusratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin hankkeisiin.

Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntään vaikuttaa koronapandemian pitkittyminen. Erityisesti risteilytoimialalla pandemia vähentää uusien vientitakuiden kysyntää risteilyvarustamoille. Muilla toimialoilla, kuten tele- ja metsäsektoreilla, vuoden odotetaan olevan kysynnän osalta tavanomainen. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisvuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen ja ajoittuminen. Finnveran vienninrahoituksen kysyntään vaikuttavat myös muun muassa hyvä rahoituksen saatavuus kansainvälisesti sekä eri maiden kansalliset elvytystoimet.

Koronapandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuoden 2022 tuloskehitykseen. Jos talous jatkaa riittävällä kasvu-uralla ja jos Finnveran suurten riskinkohteiden liiketoiminta kehittyy positiivisesti rajoittaen tai pienentäen merkittäviä tappiovarauksia ja tappioita, Finnvera-konsernin vuoden 2022 tulos voi olla voitollinen.

Lisätiedot:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400

Ulla Hagman, talousjohtaja, puh. 029 460 2458

Finnvera-konsernin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2021 (PDF)

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa:
www.finnvera.fi/tulosraportit.

Finnvera julkistaa vuoden 2022 alusta katsaukset neljännesvuosittain.

 

ESEF-raportti 2021 (zip)

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 (PDF)

Finnveran vuosikatsaus ja yritysvastuu 2021 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 (PDF)

Jaa sivu: