Content Section
Artikkelit

Rahoitustoiminnan ESG-riskien hallinta ja pitkäjänteinen seuranta olennainen osa toimintaa - tutustu Finnveran katsaukseen 2023

Suuria, korkean riskin hankkeita, joista edellytettiin laaja ympäristö- ja sosiaalisten riskien arviointi, oli vuonna 2023 Finnveraan tulleista vientitakuuhakemuksista 9 kappaletta eli 2 prosenttia.
Published date

Finnvera seuloo kaikki viennin rahoituksen hakemukset ympäristö- ja sosiaalisten riskien osalta. Riskiarvioinnin aihealueisiin kuuluvat muun muassa vientituotteen loppukäyttäjän maine, maan ihmisoikeudellinen ja poliittinen tilanne, maa-toimiala-yhdistelmän ympäristö- ja sosiaaliset riskit, sijainnin ympäristötekijät, kuten luonnonsuojelualueet, sekä alkuperäiskansat. Hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten vaatimusten toteutumisen seuranta jatkuu koko lainan takaisinmaksun ajan, mikä voi Finnveran rahoittamissa suurissa vientihankkeissa olla 10−15 vuotta. Finnvera otti kotimaan rahoituksessa käyttöön Suomen Asiakastiedon vastuullisuusraportointipalvelun, joka tuottaa ESG-raportin (ympäristö, sosiaalinen ja hallinto) rahoitusta hakevasta yrityksestä. Tärkeä osa Finnveran sosiaalista vastuuta on omien työntekijöiden lisäksi myös rahoitettavien hankkeiden parissa työskentelevien ihmisten työoloihin ja -ehtoihin liittyvät kysymykset. Näin ESG-riskejä seurattiin vuonna 2023.

Eri aihealueiden osalta on määritelty indikaattorit, joiden perusteella vientitakuuhakemukselle annetaan Finnveran määritelmän mukainen riskiluokka (A/B/C). Finnveraan tuli vuonna 2023 yhteensä 380 (371) vientitakuuhakemusta. Suuria, korkean riskin hankkeita, joista edellytettiin laaja ympäristö- ja sosiaalisten riskien arviointi, oli vuonna 2023 tulleista vientitakuuhakemuksista 9 kappaletta eli 2 prosenttia. Keskusteluissa vientikaupan osapuolten kanssa käydään läpi hankkeen toteutumisen edellytykset. Tavoitteena on toimia ennakoivasti ja ohjaten, jotta hanke täyttäisi sille asetetut vaatimukset. Vuonna 2023 Finnvera ei hylännyt yhtään rahoitushakemusta ympäristö- ja sosiaalisten riskien vuoksi. 

""

Rahoitettujen hankkeiden seuranta kehityskohteena

Osana rahoitussopimusta sovitaan myös hankkeen seurantasuunnitelmasta. Vuoden 2023 aikana kehitettiin rahoitettujen hankkeiden seurantaa. Tavoitteena on ollut luoda systemaattinen raportointimalli, jonka avulla saadaan kokonaiskuva kaikista Finnveran seurannassa olevista hankkeista ja jota hyödynnetään seurannan resursoinnissa.

Finnveralla on seurannassaan tällä hetkellä 27 hanketta, joista 17:ssä hyödynnetään ulkopuolista monitorointikonsulttia. Hankkeet sijaitsevat kymmenessä eri maassa. Seurattavat hankkeet ovat pääsääntöisesti metsä-, energia- ja kaivostoimialoille sijoittuvia isoja hankkeita, joilla on hankkeen arviointivaiheessa todettu olevan merkittäviä ympäristö- ja sosiaalisia riskejä, ja ne on luokiteltu ES-riskiluokkaan A.

Hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten vaatimusten toteutumisen seuranta jatkuu koko lainan takaisinmaksun ajan, mikä voi Finnveran rahoittamissa suurissa vientihankkeissa olla 10−15 vuotta. Vaatimusten toteutumista seuraa Finnveran edellyttämä riippumaton konsultti luottosopimuksessa määritellyn mukaisesti. Puuttumalla mahdollisiin epäkohtiin oikea-aikaisesti Finnvera pyrkii osaltaan varmistamaan, että hanke etenee ja toteutuu vastuullisesti sovittujen kansainvälisten standardien ja Finnveran vaatimusten mukaisesti.

""

Kohdevierailuilla huomio rahoitetun hankkeen kokonaistilanteeseen

Suurissa vientihankkeissa riippumaton konsultti vierailee arviointivaiheessa rahoitettavassa kohteessa ja laatii Environmental and Social Due Diligence (ESDD) -raportin. Raportissa arvioidaan, täyttääkö hanke Maailmanpankkiryhmän ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistukset, IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit (Performance Standards) sekä muut mahdolliset Finnveran edellytykset. Lisäksi esitetään toimenpiteet, jotka vaaditaan niiden saavuttamiseksi. 

Vuonna 2023 Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten asioiden asiantuntija kävi kohdekäynnillä kahdessa hankkeessa.

Sosiaalinen vastuu ulottuu rahoitettuihin hankkeisiin

Rahoitettavat hankkeet suuntautuvat usein maihin, joissa ihmisoikeuksiin liittyvässä sääntelyssä ja toimeenpanossa on puutteita. Tämän vuoksi hankkeiden sosiaalisten vaikutusten ja riskien arviointi on tärkeä osa rahoituspäätöksiä.

Finnvera on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden, kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän periaatteiden ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien ohjeiden mukaisesti. Vientihankkeiden ihmisoikeusvaikutuksia arvioitaessa erityishuomion kohteena ovat haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät ja hankkeita arvioidaan sekä työoikeuksien että paikallisasukkaisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta.

Ihmisoikeudet ovat tärkeä osa rahoitettavien hankkeiden riskiarviointeja

Rahoitushankkeiden arvioinnissa huomioidaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet (UNGP), IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit sekä muut mahdolliset Finnveran vaatimukset. Finnveran rahoittamissa suurissa teollisissa vientihankkeissa arvioidaan usein työntekijöiden olosuhteiden lisäksi esimerkiksi maaoikeuksiin ja alkuperäiskansojen asemaan liittyviä asioita. Vaikutuksia selvitetään kohdekäynneillä keskusteluissa paikallisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa, ja Finnvera käy myös vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa ihmisoikeusnäkökulmien huomioimisesta.

Toimialojen välillä on eroja. Teletoimialalla ihmisoikeusasioissa keskityttiin vuonna 2023 arvioimaan hankkeen toimintaympäristön ja toiminnanharjoittajan toimintaperiaatteita. Finnverassa on lisätty työntekijöiden tietoisuutta ihmisoikeusasioihin liittyen erilaisia koulutuksia hyödyntämällä.

Asiakastiedon ESG-raportti täydentää tietoa yrityksen riskeistä

Finnvera otti kotimaan rahoituksessa käyttöön Suomen Asiakastiedon vastuullisuusraportointipalvelun, joka tuottaa ESG-raportin rahoitusta hakevasta yrityksestä. Laajan yrityksen perustietojen lisäksi raportti sisältää tiedot esimerkiksi toimialan ilmastopäästöistä, energiankulutuksesta ja ympäristöveroista sekä myönnetyistä laatu-, työturvallisuus- ja ympäristösertifikaateista.

Kun pk-yrityksen rahoitushakemus saapuu Finnveran järjestelmään, yrityksestä haetaan automaattisesti suppea ESG-raportti. Jos raportissa on jokin osa-alue punaisella, eli tiedoissa on jotain huomioitavaa, järjestelmä hakee laajemman raportin asiakasvastaavalle tarkasteltavaksi. Rahoituspäätösten yhteydessä Finnveran asiakasvastaavan tulee ottaa kantaa ESG-raportilla punaiseksi merkittyjen osa-alueiden syihin, ja niiden osalta ryhdyttyihin toimenpiteisiin. Finnvera seuraa jatkossa asiakaskannan vastuullisuuden kehittymistä liikennevaloihin perustuen.

Finnvera ei hyväksy korruptiota sen missään muodossa

Yhtiö soveltaa lahjonnanvastaisia periaatteita kaikessa toiminnassaan ja edellyttää korruption vastaista toimintaa myös asiakkailtaan ja liikekumppaneiltaan. Finnvera on lisäksi sitoutunut noudattamaan OECD:n vienninrahoitusta koskevaa lahjonnanvastaista suositusta, jonka mukaisesti se pyrkii tunnistamaan lahjontariskejä etukäteen ja minimoimaan niitä rahoitettavissa hankkeissa.

Finnveran rooli julkisena rahoittajana ja EU-varojen kanavoijana edellyttää myös kattavia toimia veronkierron torjumiseksi. Rahoituksen edellytyksenä asiakasyritysten on noudatettava soveltuvaa sääntelyä ja hyviä käytänteitä verokysymyksissä. Riskiä pyritään hallitsemaan rahoitettavien yritysten omistustaustojen veroparatiisikytköksiä tunnistamalla sekä verovelvoitteisiin liittyvien selvitysten avulla.

Finnvera noudattaa rahoitustoiminnassaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia käytäntöjä soveltaen Finanssivalvonnan suosittamia asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisvelvoitteita (Know Your Customer, KYC) sekä sisäisiä menettelyohjeita. Olennaisena osana rahoitushakemusten käsittelyä Finnvera selvittää yksilöintitiedot rahoitusta hakevasta yrityksestä, sen omistusrakenteesta, yritystoiminnan luonteesta sekä rahoituksen kohteesta. Tietoa edellytetään myös tosiasiallisista edunsaajista ja siitä, onko asiakasyrityksen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Taustaselvitykset ulottuvat vientiyrityksen ostaja-asiakkaaseen ja tarvittaessa rahoitettavan hankkeen muihin osapuoliin useimmissa viennin rahoituksen tuotteissa.

Lisää aiheesta:

Finnveran vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti 2023 (PDF)

Lue lisää rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan prosessista Finnveran verkkosivuilta.

Jaa sivu: