Finnveran eettiset ohjeet

Sisällysluettelo
Finnveran toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat luottamus ja läpinäkyvyys. Finnveran toiminnassa noudatetaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita ja periaatteiden pohjalta laadittua organisaation sisäistä eettisen toiminnan ohjeistusta. Eettiset ohjeet sitovat kaikkia finnveralaisia.

Finnveran eettiset ohjeet käydään läpi kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja ohjeistuksen eri osa-alueisiin koulutetaan tarpeiden mukaan. Finnveralaisia koskee viime kädessä rikosoikeudellinen virkavastuusääntely, joka sisältää muun muassa lahjusrikkomuksia ja -rikoksia koskevat sanktiosäännökset.

Hyvän hallinnon periaatteet

Finnvera noudattaa rahoitustoiminnassaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita.

Yhdenvertaisuus

Päätöksenteko Finnverassa tapahtuu yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisesti sovellettavien periaatteiden mukaisesti. Finnveran päätöksenteko on johdonmukaista ja tasapuolista siten, että tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein.

Tarkoitussidonnaisuus

Finnvera käyttää toimivaltaansa vain Finnveraa koskevissa laeissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Objektiviteetti

Finnveran päätöksenteko on riippumatonta, ja sekä objektiivisesti että asianmukaisesti perusteltavissa olevaa. Päätökset perustuvat tosiasioihin, ja tosiasiat arvioidaan puolueettomasti.

Suhteellisuus

Finnvera huolehtii siitä, että sen toimet ovat perusteltuja ja oikeassa suhteessa kulloinkin käsiteltävän asian laadun ja merkityksen kannalta.

Luottamus

Finnvera noudattaa toiminnassaan lakeja, tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia.

Palveluperiaate

Finnvera palvelee asiakkaitaan laadukkaasti, vastuuntuntoisesti ja ammattitaidolla. Finnvera neuvoo asiakkaitaan sekä huolehtii asioiden riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Finnveran päätökset ovat sisällöltään perusteltuja, johdonmukaisia ja helposti ymmärrettäviä. Asiat käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

Julkisuusperiaate

Finnveran toiminnan lähtökohtana, sikäli kun sitä koskevista laeista ei muuta johdu, on läpinäkyvyys ja mahdollisimman laaja avoimuus. Finnvera ei saa kuitenkaan sitä koskevan ns. pankkisalaisuussääntelyn perusteella ilmaista asiakastietoja ulkopuolisille.

Puolueettomuuden varmistaminen Finnverassa

Puolueettomuusohjeistuksen tavoitteena on varmistaa Finnveran toiminnan tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Se sisältää esteellisyyteen, sivutoimiin, lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen liittyvät toimintatavat. Käytännössä finnveralaisen tulee itse arvioida ja todeta esteellisyytensä käsiteltävässä asiassa ja pidättäytyä asian käsittelyyn osallistumisesta.