Vastuullisuus

Sisällysluettelo

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja sen osa-alueet, ilmastonmuutos, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä taloudellinen vastuu ovat Finnveran strategian perusta.

Etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet on tuotu aiempaa vahvemmin esiin.

Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu 

Olemme vastuullinen rahoittaja, jonka toiminta perustuu riskilähtöiseen arviointiin ja kansainvälisesti tunnettuihin standardeihin. Arvioimme, että vakavimmat ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja riskit liittyvät Finnveran rahoitustoimintaan ja erityisesti hankkeisiin maissa, joissa valtion ympäristö- ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvässä sääntelyssä ja toimeenpanossa on puutteita.

Lue lisää ympäristö- ja sosiaalisten riskien arvioinnista rahoitushankkeissa.

Edistämme yritystoimintaa ja työllisyyttä joka puolella Suomea.

Vaalimme hyvää työilmapiiriä ja kehitämme yrityskulttuuria muun muassa tekemällä säännöllisesti työilmapiiri- ja työhyvinvointikartoituksia ja tarttumalla ripeästi niissä esille nousseisiin kehityskohteisiin.

Huolehdimme henkilöstömme ajantasaisesta osaamisesta.

Ilmastonmuutos

1) Autamme yrityksiä hyötymään ilmastotoimien tuomista mahdollisuuksista

Finnveran tarjoama rahoitus kohdistuu valtaosin uusiin investointeihin. Tyypillisesti uudet investoinnit korvaavat vanhaa saastuttavampaa teknologiaa. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pyrimme lisäämään vastuukannassamme niiden hankkeiden osuutta, jotka luovat ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Kannustamme asiakkaitamme näiden hankkeiden toteuttamisessa.

2) Mittaamme ilmastovaikutukset

Mittaamme ja raportoimme sidosryhmille toimintamme ilmastovaikutuksista. Asetamme mitattavan tavoitteen vastuukantamme ilmastovaikutuksien pienentämisestä.

3) Tunnistamme ilmastonmuutoksen riskit

Turvaamme oman toimintamme edellytykset tunnistamalla ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet luottoriskin arvioinnissa ja varainhankinnassamme. Tuomme ilmastonmuutosten vaikutukset osaksi rahoituspäätöksiä ja riskienhallintaa sekä tuemme varainhankintamahdollisuuksiamme tekemällä sijoittajille näkyväksi Finnveran toiminnan vaikutuksen ilmastonmuutokseen.

Asetamme tavoitteet myös oman toimintamme ilmastonvaikutusten pienentämiseksi.

Taloudellinen vastuu

Yksi toimintamme peruskulmakivistä on pitkän aikavälin itsekannattavuus, jonka varmistamme hallitulla riskinotolla. Itsekannattavuustavoitteen mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnastaan saamilla tuloilla.

Kehitämme ja tehostamme suurten vastuiden ja riskikeskittymien riskienhallinta- ja riskinsiirtomenetelmiä.

Lue myös: Vastuullisuus Finnveran strategiassa 

Vaikuttavuus ja vastuullisuus

Vastuullisuus ja vaikuttavuus kytkeytyvät yhteen Finnveran strategiassa. Vastuullisuus on strategian perusta ja vaikuttavuus sen kärki, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Viennin ratkaisujen kautta Finnvera on myös mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle.

Finnvera mittaa taloudellisen vastuun onnistumista rahoituksen vaikuttavuudella ja taloudellisella kannattavuudella. Ympäristö- ja sosiaalista vastuullisuutta seurataan pääsääntöisesti rahoitettujen hankkeiden kautta. Tämä korostuu erityisesti vientitakuutoiminnassa.

Vastuullinen rahoittaminen

Finnveran toimintaa ohjaavat lait ja kansainväliset sopimukset. Niiden lisäksi yhtiö on määritellyt omat eettisen toiminnan periaatteensa. Finnveran toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat luottamus ja läpinäkyvyys.

Noudatamme toiminnassamme hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita ja periaatteiden pohjalta laadittua organisaation sisäistä eettisen toiminnan ohjeistusta. Eettiset ohjeet sitovat kaikkia finnveralaisia.

Tutustu Finnveran eettisiin ohjeisiin.

Vientitakuutoiminnassa noudatamme viennin rahoituksen kansainvälisiä pelisääntöjä, olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä kehittämisessä ja yhteistyössä. Noudatamme vastuullisuuteen liittyviä kansainvälisiä periaatteita ja suosituksia, ja Finnveralla on oma ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka. 

Tutustu vientitakuutoimintaa ja vastuullisuutta ohjaaviin periaatteisiimme.

Otamme huomioon vientitakuulain mukaisesti kestävän kehityksen periaatteen, noudatamme kasainvälisesti hyväksyttyjä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiperiaatteita ja menettelytapoja. Ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten riskien hallinnalla varmistamme rahoitustoimintamme vastuullisuutta ja riskienhallintaa.

Tutustu Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten hallinnan prosessiin.

Rahoitustoimintaa ohjaavat politiikat löytyvät Liiketoimintaperiaatteet - Code of conduct -sivulta.

Poseidon Principles

Finnvera on sitoutunut alusrahoituksen ilmastovaikutuksia seuraaviin Poseidon Principles -periaatteisiin. Periaatteet noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tavoitteita puolittaa merenkulun vuosittaiset kasvihuonepäästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Poseidon Principles antaa viitekehyksen, jolla Finnvera voi mitata alusrahoituksen toteutuneita hiilidioksidipäästöjä vuosittain ja verrata niitä kansainvälisiin merenkulun päästövähennystavoitteisiin. Sitoutuminen Poseidon Principlesiin on konkreettinen askel Finnveran yritysvastuussa.

Yritysvastuun johtaminen

Finnverassa yritysvastuun toteutumista valvoo johtoryhmä, ja siitä vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimintaa käytännön tasolla ohjaavat Finnveran hallituksen hyväksymät yritysvastuun periaatteet:

  • Yritysvastuutyö Finnverassa rakentuu yhtiön arvojen ja hyvän hallintotavan pohjalle.
  • Finnvera toteuttaa tehtäväänsä ja strategiaansa yhtiön toimintaa ohjaavien lakien, säännösten sekä elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Finnvera noudattaa vastuullisia toimintatapoja kaikkia sidosryhmiä kohtaan.
  • Yritysvastuuta toteutetaan ajantasaisten päivittäisten työkalujen avulla: ympäristö-, ihmisoikeus- ja muut politiikat sekä ISO 9001 -sertifioitu toimintajärjestelmä.

Finnvera noudattaa toiminnassaan lakeja, säännöksiä, eri viranomaisten suosituksia ja kansainvälisiä sitoumuksia sekä Finnveran itse määrittelemiä politiikkoja. Liiketoimintaperiaatteet – Code of Conduct kattavat keskeiset hyvän toiminnan periaatteet ja käytännöt.

Finnveran Code of conduct.

Sidosryhmät

Finnveran sidosryhmäverkosto on laaja. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, pankit ja yhteistyökumppanit, Team Finland -toimijat, kotimaiset ja kansainväliset järjestöt, henkilöstö, valtio omistajana sekä sijoittajat.

Olennaisuusanalyysi heijastaa sidosryhmien tämänhetkisiä odotuksia sekä liiketoimintamme vaikutuksia. Samalla analyysi pyrkii avaamaan Finnveran vaikutuksia taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöteemoihin.

Seuraamme aktiivisesti muiden maiden vastaavia organisaatioita ja kehitämme rahoituspalveluitamme suomalaisyritysten muuttuvien tarpeiden mukaan.

Yritysvastuun raportoiminen

Kerromme toiminnastamme aktiivisesti. Raportoimme vastuullisuudesta vuosittain osana vuosikertomusta ja keskitymme yhtiön toiminnan ja sen sidosryhmien kannalta kaikkein olennaisimpiin asioihin.

Finnvera raportoi vastuullisuudesta GRI Standards -viitekehyksen perusvaatimusten (Core) mukaisesti. Raportin tiedot kattavat Finnvera Oyj:n oman toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

Laatujärjestelmä

Finnvera toimii asiakkuussegmenteille määriteltyjen palvelutapojen ja ISO 9001 -sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Saatujen havaintojen perusteella toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös mahdollisiin poikkeamiin puututaan.