Vastuullisuus

Sisällysluettelo

Vastuullisuus

Finnveran strategian perustana on vastuullisuus. Sen mukaisesti Finnvera ja sen rahoittamat hankkeet ovat vastuullisia ympäristöä ja ihmisiä kohtaan.

Finnverassa vastuullisuus on erottamaton osa jokapäiväistä työtä. Finnveran strategian perustana on vastuullisuus. Sen mukaisesti Finnvera ja sen rahoittamat hankkeet ovat vastuullisia ympäristöä ja ihmisiä kohtaan. Taloudellista vastuullisuutta on painotettu erityisesti, ja se näkyy tavoitteessa, että toiminnan on oltava itsekannattavaa ja riskienhallinnan järjestelmällistä. Yritysvastuusta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Sen toteutumista valvoo johtoryhmä.

Yritysvastuun johtaminen

Finnverassa yritysvastuun toteutumista valvoo johtoryhmä, ja siitä vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimintaa käytännön tasolla ohjaavat Finnveran hallituksen hyväksymät yritysvastuun periaatteet:

  • Yritysvastuutyö Finnverassa rakentuu yhtiön arvojen ja hyvän hallintotavan pohjalle.
  • Finnvera toteuttaa tehtäväänsä ja strategiaansa yhtiön toimintaa ohjaavien lakien, säännösten sekä elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Finnvera noudattaa vastuullisia toimintatapoja kaikkia sidosryhmiä kohtaan.
  • Yritysvastuuta toteutetaan ajantasaisten päivittäisten työkalujen avulla: ympäristö-, ihmisoikeus- ja muut politiikat sekä ISO 9001 -sertifioitu toimintajärjestelmä.

Finnvera noudattaa toiminnassaan lakeja, säännöksiä, eri viranomaisten suosituksia ja kansainvälisiä sitoumuksia sekä Finnveran itse määrittelemiä politiikkoja. Lisäksi Finnveralla on käytössään liiketoimintaperiaatteet – Code of Conduct, jotka kattavat keskeiset hyvän toiminnan periaatteet ja käytännöt.

Sidosryhmät

Finnveran sidosryhmäverkosto on laaja. ´Tärkeimmiksi sidosryhmikseen Finnvera on tunnistanut asiakkaat, kotimaiset ja kansainväliset järjestöt, henkilöstön, pankit, omistajat ja yhteistyökumppanit, joihin lukeutuvat myös Team Finlandin toimijat.

Seuraamme aktiivisesti muiden maiden vastaavia organisaatioita ja kehitämme rahoituspalveluitamme suomalaisyritysten muuttuvien tarpeiden mukaan.

Vaikuttavuus

Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Viennin ratkaisujen kautta Finnvera on myös mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle.

Finnvera mittaa taloudellisen vastuun onnistumista rahoituksen vaikuttavuudella ja taloudellisella kannattavuudella. Ympäristö- ja sosiaalista vastuullisuutta seurataan pääsääntöisesti rahoitettujen hankkeiden kautta. Tämä korostuu erityisesti vientitakuutoiminnassa, jossa vaikutuksia arvioidaan kansainvälisen sääntelyn mukaisesti.

Keskeisiä vaikuttavuuden mittareita ovat muun muassa rahoituksen avulla syntyneiden uusien yritysten ja työpaikkojen määrä sekä vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen kokonaisviennistä.

Valtio-omisteisena yhtiönä Finnveralla on rahoituksessaan mahdollisuus ottaa enemmän riskiä kuin pankeilla. Toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnastaan saamilla tuloilla.

Vastuullinen rahoittaminen

Finnveran toimintaa ohjaavat lait ja kansainväliset sopimukset. Niiden lisäksi yhtiö on määritellyt omat eettisen toiminnan periaatteensa. Finnveran toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat luottamus ja läpinäkyvyys. Finnveran toiminnassa noudatetaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita ja periaatteiden pohjalta laadittua organisaation sisäistä eettisen toiminnan ohjeistusta. Eettiset ohjeet sitovat kaikkia finnveralaisia.

Hyvän hallinnon periaatteet kattavat muun muassa seuraavia asioita:

  • Toiminnan puolueettomuus eli esteellisyyssääntely
  • Vieraanvaraisuusohjeistus, jossa noudatetaan varovaisuusperiaatetta: finnveralainen ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta asianomaiseen tai Finnveran toiminnan tasapuolisuuteen
  • Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu, jota toteutetaan etukäteen määriteltyjen yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisesti sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Finnveran eettiset ohjeet käydään läpi kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksessä, ja ohjeistuksen eri osa-alueisiin koulutetaan tarpeiden mukaan. Finnveralaisia koskee viime kädessä rikosoikeudellinen virkavastuusääntely, joka sisältää muun muassa lahjusrikkomuksia ja -rikoksia koskevat sanktiosäännökset.

Vientitakuutoiminnassaan Finnvera noudattaa seuraavia OECD:n periaatteita ja sopimuksia vastuullisesta liiketoiminnasta:

  • Köyhimpien maiden kestävää luotonantoa koskeva periaatelinjaus
  • Lahjonnanvastaiset toimenpiteet vientitakuutoiminnassa
  • Ympäristö- ja sosiaalista vastuuta koskeva sopimus. 

Lisäksi Finnvera pyytää takuunottajia huomioimaan OECD:n monikansallisille yrityksille antamat toimintasuositukset muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, kestävästä kehityksestä ja tuoteketjun vastuullista hallintaa koskevista periaatteista sekä avoimuudesta, työllisyydestä ja työntekijöiden järjestäytymisestä. 

Lisätietoa OECD:n Vientitakuulaitoksille suunnatuista suosituksista.

Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten hallinnnan prosessi.

Poseidon Principles

Finnvera on sitoutunut alusrahoituksen ilmastovaikutuksia seuraaviin Poseidon Principles -periaatteisiin. Periaatteet noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tavoitteita puolittaa merenkulun vuosittaiset kasvihuonepäästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Poseidon Principles antaa viitekehyksen, jolla Finnvera voi mitata alusrahoituksen toteutuneita hiilidioksidipäästöjä vuosittain ja verrata niitä kansainvälisiin merenkulun päästövähennystavoitteisiin. Sitoutuminen Poseidon Principlesiin on konkreettinen askel Finnveran yritysvastuussa.

Yritysvastuun raportoiminen

Finnvera raportoi vastuullisuudesta vuosittain ja on yhdistänyt vastuullisuusraportoinnin osaksi vuosikertomusta. Raporttien yhdistäminen on luontevaa, sillä yhtiön toiminnalla on kaiken kaikkiaan laaja vaikutus suomalaiseen yritystoimintaan ja työllisyyteen, ja sitä kautta koko ympäröivään yhteiskuntaan. Finnvera keskittyy raportoinnissaan yhtiön toiminnan ja sen sidosryhmien kannalta kaikkein olennaisimpiin asioihin.

Vuoden 2020 lopulla toteutettiin uusi, kattava olennaisuusanalyysi, joka heijastaa Finnveran sidosryhmien tämänhetkisiä odotuksia sekä liiketoimintamme vaikutuksia. Samalla analyysi pyrkii avaamaan Finnveran vaikutuksia taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöteemoihin.

Finnvera raportoi vastuullisuudesta GRI Standards -viitekehyksen perusvaatimusten (Core) mukaisesti. Raportin tiedot kattavat Finnvera Oyj:n oman toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

Laatujärjestelmä

Finnvera Oyj:lle sekä sen tytäryhtiöille Veraventure Oy:lle ja Suomen Vientiluotto Oy:lle myönnettiin 2.12.2019 ISO 9001 -laatusertifikaatti (alkuperäinen myönnetty 7.12.2010). Sertifikaatti kattaa yhtiöiden rahoitustoiminnan ja kaikki toimipisteet. Sertifikaatti on voimassa 7.12.2022 asti.

Linkit ja liitteet