Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2015

29.10.2015

Omistusjärjestelyjen rahoitus kääntyi kasvuun

Finnvera on syyskuun loppuun mennessä rahoittanut yritysostoja huomattavasti enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Katsauskaudella yhtiö oli mukana yli 700 omistusvaihdoksessa yhteensä 106 miljoonalla eurolla. Euromäärä kasvoi 80 prosenttia edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Finnvera on mukana arviolta joka kolmannessa yrityskaupassa. Omistusjärjestelyjen määrät kääntyivät katsauskaudella ensimmäistä kertaa kasvuun vuoden 2010 jälkeen.

Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan investointiodotukset ovat kevään jälkeen parantuneet. Finnveran rahoituksessa ei kuitenkaan vielä ollut havaittavissa käännettä, sillä pk-rahoitusta tarvittiin edelleen käyttöpääomatarpeisiin huomattavasti enemmän kuin investointeihin. Investointien osuus pk-yrityksille tarjotusta rahoituksesta oli käyttöpääomaa suurempi viimeksi yli kolme vuotta sitten.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

Finnvera antoi katsauskaudella vientitakuutarjouksia 52 prosenttia ja vientiluottojen rahoitustarjouksia yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Pk-yrityksille ja EU:n pk-määritelmää suuremmille yrityksille myönnettyjen lainojen ja takausten määrä kasvoi vuotta aiemmasta 31 prosenttia.

Finnvera-konserni

1.1.-30.9.2015

1.1.-30.9.2014

Rahoituspäätökset

 

 

    Lainat ja takaukset

694 Me

530 Me

    Vientitakuut ja erityistakaukset 

5 733 Me

3 767 Me

    Vientiluotot

  3 601 Me

1 516 Me

 

 

 

 

30.9.2015

31.12.2014

Vastuut

 

 

    Lainat ja takaukset

2 338 Me

2 378 Me

    Vientitakuut ja erityistakaukset 

16 628 Me

12 600 Me

    Vientiluotot

4 263 Me

3 319 Me

 

 

 

 

1.1.-30.9.2015

1.1.-30.9.2014

Liikevoitto

108 Me

75 Me

Tulos 

106 Me

76 Me

 

 

 

 

30.9.2015

31.12.2014

Omavaraisuus 

13,2 %

14,4 %

Vakavaraisuus, Tier 2 

17,9 %

18,6 %

Kulu-tuotto-suhde

25,5 %

25,7 %

Finnvera-konsernin vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tulos oli 51 miljoonaa euroa eli 23 miljoonaa euroa toisen neljänneksen tulosta parempi (28). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin toista neljännestä 19 miljoonaa euroa pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, 5 miljoonaa euroa alemmat tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä sekä miljoona euroa alemmat hallintokulut.

Konsernin tammi-syyskuun tulos oli 106 miljoonaa euroa (76), joka oli 30 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi. Kuluneen yhdeksän kuukauden tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin 27 miljoonaa euroa pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu 5 prosentilla yhteensä 5 miljoonaa euroa sekä käypään arvoon arvostettujen erien tappioiden pieneneminen 6 miljoonaa euroa.

Emoyhtiö Finnvera Oyj:n tulos tammi-syyskuulta oli 108 miljoonaa euroa (84). Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli -2 miljoonaa euroa (-9). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -8 miljoonaa euroa (-9) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 6 miljoonaa euroa (0,5).

Liiketoiminnoittain tarkasteltuna sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat tammi-syyskuussa voitolliset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 68 miljoonaa euroa (79) ja pk-rahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 40 miljoonaa euroa (4).

Finnvera-konserni

Q3/2015

Q2/2015

Muutos

Q3/2014

Muutos

1-9/2015

1-9/2014

Muutos

Tulos

Me

Me

%

Me

%

Me

Me

%

Korkokate

15

15

0

14

3

43

42

2

Palkkiotuotot  ja -kulut (netto)

34

36

-5

33

5

107

103

5

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä

-2

-7

-77

-6

-74

-8

-14

-44

Hallintokulut

-9

-11

-14

-8

12

-32

-29

8

Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot

16

-3

-719

10

63

2

-25

-58

    Luotoista ja takauksista

6

-7

-186

-38

-116

-66

-79

76

    Luottotappiokorvaus valtiolta

9

5

101

23

-59

69

45

162

    Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta

1

0

-410

25

-96

-1

9

-86

Liikevoitto

53

28

86

41

27

108

75

45

Tilikauden voitto

51

28

81

42

22

106

76

40

Rahoituksen näkymät

Pk-rahoituksen euromääräinen kysyntä oli noin kolmanneksen edellisvuoden vastaavaa korkeampi. Kasvuun vaikuttivat ennen kaikkea Finnveran laajentuneet mandaatit kuten mahdollisuus rahoittaa pk-yrityksiä suurempia yrityksiä ja merkitä joukkovelkakirjalainoja. Pk-rahoitusvolyymin odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vientitakuiden kysyntä jatkui vahvana myös vuoden kolmannella neljänneksellä, ja sen odotetaan pysyvän yhtä vilkkaana myös loppuvuonna. Takuupäätöksissä tehdään arviot aina myös maariskeistä, ja tällä hetkellä seurataan tarkasti muun muassa Venäjän sekä Brasilian taloustilanteen kehittymistä.  Vientitakuuvastuista näiden maiden osuus on yhteensä hiukan vajaa neljännes.

Tämän hetken arvion mukaan Finnvera-konsernin vuoden 2015 tulos toteutunee vuoden 2014 tulosta parempana, koska uusia arvonalentumiskirjauksia ja tappiovarauksia on tehty odotettua vähemmän. Alkuvuodesta 2015 annetussa vastaavassa arviossa tuloksen oletettiin jäävän edellisvuotta heikommaksi. Talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät vaikeuttavat tuloskehityksen arviointia, ja ennakoitua suurempi riskien toteutuminen voi heikentää tilannetta arvioidusta.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:

”Yritysten määrä vähenee väistämättä, ellei ikääntyvien yrittäjien työlle ole jatkajia. Niin kilpailukykyisten kotimarkkinayritysten kuin myös vientiä harjoittavien yritysten pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa omistusvaihdosten avulla. Toiminnassa olevan yrityksen ostaminen onkin varteenotettava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Olemme omalta osaltamme vahvasti mukana erilaisten yritysjärjestelyjen rahoituksessa. Suunnittelemme yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uutta omistuksenvaihdoksen rahoitusohjelmaa. Valmistelemme myös välirahoitusinstrumentin käyttöönottoa. Tarkoitus on saada uudet rahoitusmuodot käyttöön alkuvuoden 2016 aikana.

Katsauskaudella teimme tähän mennessä suurimman varainhankintamme, miljardi euroa. Hallinnoimme suurta likviditeettireserviä voidaksemme rahoittaa muun muassa tulevat aluskaupat. Vientiluottojen rahoitusvaltuutemme on pitkälti jo käytössä, ja sen korottamisesta neuvottelemme parhaillaan.”

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 (PDF)

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot