Strategia

Sisällysluettelo

Strategia

Finnveraa koskeva lainsäädäntö määrittelee tehtävät, joilla yhtiö vaikuttaa yritystoiminnan ja työllisyyden kehittymiseen Suomessa. Rahoitustoiminta perustuu lainsäädäntöön, asetuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-säädöksiin, valtioneuvoston luotto- ja takaustappiositoumukseen sekä yhtiön hallituksen vahvistamaan luotto- ja takuupolitiikkaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Finnveralle neljän vuoden jaksolle tavoitteet, jotka koskevat muun muassa yhtiön toiminnan suuntaamista, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta.

Finnvera toimii asiakkuussegmenteille määriteltyjen palvelutapojen ja ISO 9001 -sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Saatujen havaintojen perusteella toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Toiminta-ajatus, arvot ja visio

Finnveran tehtävä on rahoituksen keinoin edistää yritysten kansainvälistymistä ja vientiä, korjata rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita ja edistää aluekehitystä Suomessa.

Finnveran arvot ovat luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus. Arvot kuvastavat tehtäväämme ja asiakaslupaustamme: Osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.

Visiomme on:

Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

 

Strategian kärki on vaikuttavuus

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen myötä Finnverassa otettiin käyttöön lyhyen aikavälin strategia, joka kattaa vuodet 2020-2021.

Normaalitilanteessa strategisena tavoitteenamme on kohdentaa valtaosa rahoituksestamme kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, omistajanvaihdoksiin sekä vientiin. Koronatilanteessa olemme laajentaneet rahoituksen kohdennusta auttaaksemme kaikkia elinkelpoisia yrityksiä kriisitilanteen yli.​

Pidemmän aikavälin strategia on edelleen olemassa taustalla, ja strategia ulottuu vuoteen 2023 saakka. Sen painopisteet ovat:

 • Vaikuttavuus, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia. Etsimme uusia keinoja vaikuttavuuden paremmaksi mittaamiseksi.
 • Rahoitus ja hallittu riskinotto on tärkein vaikuttavuuden keinomme. Täydennämme rahoitusmarkkinoiden puutteita. Kansainvälinen kilpailukyky tarkoittaa, että pidämme toimintakykymme ja palvelumme keskeisten kilpailijamaiden tasolla. Kohdennamme rahoituksemme hankkeisiin ja tilanteisiin, joilla on kansantaloudellisesti merkittävä vaikuttavuus ja tarve.
 • Digitalisaatio muokkaa rahoitusalaa. Kehitämme palveluja asiakkaille, tehostamme toimintaamme ja liitymme kumppaniemme järjestelmiin.
 • Asiakaskokemus - autamme asiakkaitamme tehokkaasti selkeillä rahoitustuotteilla ja hyvällä ennakoitavuudella sekä neuvonnalla.
 • Osaava henkilöstö - digitalisaatio ja muuttuva toimintaympäristö muuttavat työtä. Panostamme henkilöstön jatkuvaan kehittymiseen.
 • Kumppanuudet - Etsimme ratkaisuja asiakkaille yhdessä yksityisten rahoittajien ja Team Finland -verkoston kanssa. Hyödynnämme kumppanuuksia palvelujemme ja toimintamme kehittämisessä.
 • Vastuullisuus on strategiamme kivijalka. Toimintamme on itsekannattavaa ja riskienhallintamme järjestelmällistä. Me olemme ja rahoittamamme hankkeet ovat vastuullisia ympäristöä ja ihmisiä kohtaan.

Strategiset tavoitteemme ovat

 • Rahoitusratkaisumme mahdollistavat yritysten perustamisen, kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen. Ohjaamme tätä vuosittain päivitettävällä luotto- ja takuupolitiikalla.
 • Pk-rahoituksesta 80 prosenttia kohdennetaan aloittaviin, kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin sekä omistajavaihdoksiin ja investointeihin.
 • Hyödynnämme EU:n tarjoamia rahoitusinstrumentteja tehokkaasti.
 • Viennin rahoituksen riskinotossa ja hinnoittelussa olemme keskeisten kilpailijamaiden tasolla. Toimialaosaamisella ja ennakoitavuudella tähtäämme erinomaiseen asiakaskokemukseen. Toimimme vastuullisesti ympäristö- ja sosiaalisten riskien politiikkojemme mukaisesti.
 • Viennin rahoituksen palveluita (mukaan lukien yksityiset palvelut) käyttävien yritysten määrä kasvaa.
 • Asiakkaamme hyötyvät kansallisista ja kansainvälisistä verkostoistamme.
 • Varmistamme selkeät ja tehokkaat prosessit asiakastarpeista lähtien sisäisen toiminnan digitalisoimiseksi ja kumppanien järjestelmiin liittymiseksi.
 • Tunnistamme markkinapuutteiden ja sääntelyn muutokset ja vaikutamme rahoitusmarkkinoiden parempaan toimivuuteen.

Näin Finnvera luo arvoa

Finnveran toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Strategiatyö on jatkuvaa

Finnveran strategiaa päivitetään vuosittain. Jatkuvalla strategiatyöllä Finnvera haluaa varmistaa ketterän uudistumisen. 

Strategiaprosessi käynnistyy alkuvuodesta, kun yhtiön hallitus tarkastelee edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista ja keskustelee uusista tavoitteista. Työhön tarvittavat lähtötiedot saadaan omistajan asettamista tavoitteista, toimintaympäristöanalyyseistä, asiakaskyselyistä ja -odotuksista, henkilöstökyselyistä sekä kilpailijaseurannasta.

Hallitus linjaa tulevaa strategiaa toukokuussa, minkä pohjalta yhtiön johtoryhmä laatii strategiaehdotuksensa hallitukselle. Hallitus vahvistaa strategian syyskuussa.

Tämän jälkeen liiketoiminta- ja tukiyksiköt valmistelevat omat vuositavoitteensa, joita täsmennetään syksyllä vuosisuunnittelun ja budjetoinnin yhteydessä ja jotka hyväksytään johtoryhmässä. Finnveran hallitus vahvistaa vuositavoitteet ja budjetin joulukuussa.