Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Ägarbyte

Vid företagsarrangemang behövs finansiering vanligen för att betala köpesumman, för investeringar och för driftskapitalet. Dessa kan finansieras med Finnveras lån och borgen.

Företagets blivande ägare ska gärna kontakta potentiella finansiärer redan i projektets inledande skede.  Förutsättningen för att få finansiering är att projektet är välplanerat och att riskerna har beaktats. För att projektet ska kunna genomföras krävs en förbindelse av ägaren och en tillräcklig självfinansieringsandel. Vid företagsförvärv kan även den säljande parten vara partiell finansiär.

Experthjälp behövs vid företagsförvärv

Företagsförvärvet kan göras antingen som en <affärsverksamhetsaffär> eller en <aktieaffär>. Hur förvärvet genomförs ska alltid övervägas från fall till fall och när ett företagsförvärv planeras är det alltid bra att anlita en expert. Du får råd t.ex. av nyföretagarcentraler, regionala näringsbolag, företagarorganisationer, bokföringsbyråer och förmedlare som specialiserat sig på företagshandel.

Mer information om företagsförvärv:

Förvärv av affärsverksamhet

Vid affärsverksamhetsförvärv grundar köparen vanligtvis ett nytt företag som köper säljarföretagets affärsverksamhet, dvs. enligt avtalet till exempel maskinerna och anordningarna, lokalerna, personalen och namnet. Säljarföretagets ekonomiska och juridiska ansvar överförs inte på köparföretaget. Finansiering söks för det nygrundade köparföretaget vars egna säkerheter, som t.ex. företags- eller fastighetsinteckningar, kan användas som säkerhet för finansieringen.

Beträffande personbolag (firmanamn, öppet bolag, kommanditbolag) är affärsverksamhetsförvärv den vanligaste och i allmänhet även den tillförlitligaste formen av företagsförvärv.

Beträffande aktiebolag vill köparen ofta på grund av eventuella historiska risker och för enkelhetens skull hellre ha affärsverksamheten än företagets hela aktiestock. Köparen ansvarar då endast för företagets framtid och riskerna är begränsade. Dessutom kan köparen utnyttja det köpta företagets affärsvärde som avskrivningar under loppet av tio år.

Aktieförvärv

Vid ett aktieförvärv skaffar sig köparen ett företags aktier eller aktiemajoriteten i företaget.  Företaget som köps fortsätter sin verksamhet med samma namn och FO-nummer. Företaget som köps har samma ekonomiska och juridiska ansvar  som tidigare trots ägarbytet. Aktierna kan köpas personligen eller med hjälp av ett bulvanbolag.

Personlig aktieaffär

För att finansiera en personlig aktieaffär kan köparen ansöka om personligt lån från Finnvera. Priset på aktierna redan i relativt små bolag kan dock vara så högt att det varken är förnuftigt eller möjligt att finansiera aktieaffären med ett personligt lån.

Användning av bulvanbolag

I sådana fall är det vanligt att använda s.k. bulvanbolag och köpa aktierna i detta bolags namn. Finansieringen av bulvanbolaget fördelas vanligen mellan Finnvera, banken och självfinansieringen. Vid företagsförvärv måste självfinansieringsandelen vanligen vara 20 procent. Köparen kan skaffa självfinansieringsandelen även med hjälp av personliga lån som Finnvera erbjuder i dessa situationer.

Finansieringen som köparen behöver kan ofta minskas med olika åtgärder. En åtgärd kan vara att aktierna i företaget som köps löses in åt bolaget inom de gränser som lagen om aktiebolag tillåter innan de återstående aktierna säljs eller att bolaget delas, varvid den egendom som inte hör till själva affärsverksamheten avskiljs till ett eget bolag.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information