Sök i finnvera.fi

Finansieringsplanering

Tillbaka

Finansieringsplanering

Ett växande företag kan bättre bedöma riskerna då finansieringen planeras på förhand. Då riskerna kan mätas kan de också hanteras bättre.

Storleken på den finansiering som behövs avgör om Finnvera kan finansiera projektet ensam eller om det krävs andra finansiärer och en tillräcklig självfinansieringsandel för att ordna finansieringen.

Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen avsedd för nystartade SMF-företag är 5 000 euro. Minimibeloppet för Finnveras andra borgensprodukter är 1 000 euro.

Minimibeloppet för Finnveras lånefinansiering är 30 000 euro. Detta berör ändå inte företagarlånet, som beviljas för privata företagare. Det berör inte heller brofinansiering, som beviljas före betalning av stöd som NTM-centralen och Business Finland beviljar, vars minimigräns är 10 000 euro.

Finansieringsbehovets omfattning framgår vanligen då affärsverksamhets- och investeringsplanen uppdateras. För att utarbeta och upprätthålla en affärsverksamhetsplan och en resultatplan kan man använda till exempel det elektroniska verktyg som finns i tjänsten Mitt FöretagsFinland. En affärsverksamhetsplan och en resultatplan behövs också som bilaga till Finnveras finansieringsansökan.

När tillväxten planeras är det viktigt att säkerställa att kassamedlen är tillräckliga. En försvagad likviditet leder lätt till stora problem i små och medelstora företag även om företagets verksamhet i övrigt skulle vara lönsam. På FöretagsFinlands webbplats kan du läsa mer om hur en kassaflödesanalys görs.

Finansiering under 50 000 euro

Finnvera kan vara företagets enda finansiär om den finansiering som behövs inte överstiger 50 000 euro. För större finansieringsbehov behövs även andra finansiärer samt en tillräcklig självfinansieringsandel.

Det minsta lånfinansieringsbeloppet som Finnvera beviljar är 30 000 euro.

Banklån och Finnveraborgen

Om du trots allt ansöker om banklån och ditt företag saknar sådana säkerheter som banken kräver kan Finnveras partiella borgen vara lösningen för att finansiering ska kunna ordnas.  I projekt av denna storlek är Finnveras borgensandel vanligen 50 procent.

Banken skickar borgensansökan direkt till Finnvera för din räkning.  Lånevillkoren och återbetalningen fastställs i enlighet med låneavtalet som ingås med banken.

Följande anvisning innehåller mer information om hur du ansöker om finansiering för små projekt:

Finansiering över 50 000 euro

Om finansieringsbehovet för ett projekt överstiger 50 000 euro behövs även andra finansiärer, vanligen en bank, samt en tillräcklig självfinansieringsandel. Vid företagsförvärv kan även den säljande parten vara partiell finansiär.

Den utomstående finansieringens andel kan fördelas mellan Finnvera och banken på följande sätt:

  • Finnvera och banken beviljar vardera ett separat lån.
  • Banken beviljar ett lån som täcker hela finansieringsbehovet och Finnveras partiella borgen söks för detta lån. Om Finnveras borgen uppgår till högst 80 000 euro och borgensandelen är högst 80 procent kan banken ansöka om borgen (begynnelseborgen) direkt från Finnvera för din räkning.

Finnveras andel av finansieringen

Finnveras andel av den totala finansieringen, som beviljats som lån eller borgen, varierar från fall till fall. I projekt som drivs av kraftigt växande, innovativa företag som internationaliseras kan Finnvera vara huvudfinansiär med en finansieringsandel som överstiger 50 procent. I övriga situationer är Finnvera partiell finansiär med en mindre finansieringsandel.

I nystartade (mindre än 3 år gamla) företags projekt, i projekt som främjar tillväxten och konkurrenskraften hos befintliga företag och i företagsarrangemang kan Finnveras finansieringsandel vara cirka 30–50 procent. I övriga projekt som drivs av företag som är verksamma på hemmamarknaden är Finnveras finansieringsandel cirka 30 procent.

Nödvändig självfinansieringsandel

Storleken på den självfinansieringsandel som krävs varierar i enlighet med projektets innehåll. Vanligen förutsätter vi en självfinansieringsandel på 10–20 procent vid investeringar och 20 procent vid företagsförvärv och generationsskiften.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information