Finansieringsplanering av ett växande företag

Innehållsförteckning

Finansieringsplanering

För ett tillväxtföretag är förhandsplanering av finansieringen ett riskbedömningsverktyg. När riskerna kan mätas, kan de också hanteras bättre.

Storleken på finansieringsbehovet är en faktor som påverkar valet av tillgänglig finansieringslösning. Storleken på finansieringsbehovet framkommer i allmänhet när affärs- och investeringsplanen uppdateras. För att göra upp en affärsplan och resultatplan kan man använda till exempel det elektroniska verktyget i tjänsten Mitt FöretagsFinland. Affärsplanen och resultatplanen behövs också som bilaga till Finnveras finansieringsansökan.

Vid tillväxtplanering är det också viktigt att beakta tillräckliga kassatillgångar. En försämrad likviditet medför ofta stora problem i SMF-företag, även om företagets verksamhet i övrigt skulle vara lönsam. Läs mer om hur en kassaflödeskalkyl görs upp på Suomi.fi.

Finnveras borgen för banklån

Om du ansöker om lån hos banken och ditt företag saknar de säkerheter som banken kräver, kan Finnveras partiella borgen vara en lösning för att ordna finansieringen.

En finansieringslösning som lämpar sig för mindre finansieringsbehov i tillväxtföretag är SMF-borgen, som banken ansöker om direkt hos Finnvera för din räkning. Vi behandlar bankens ansökan om SMF-borgen i allmänhet inom tre vardagar. Lånevillkoren och återbetalningen bestäms enligt låneavtalet som ingås med banken.

Den nedre gränsen för SMF-borgen är 10 000 euro, precis som i Finnveras övriga typer av borgen. Den övre gränsen för SMF-borgen är 120 000 euro.

Läs mer om SMF-borgen

Om SMF-borgen av någon anledning inte lämpar sig för finansieringen av ditt projekt, kan även någon annan Finnveras borgen ansökas som säkerhet för lånet, till exempel Finnveraborgen. I detta fall ska du själv ansöka om borgen i vår onlinetjänst eller be om din bank att ansöka borgen. Finansiären kan ansöka om alla Finnveras borgen på kundens vägnar.

Läs mer om borgen

 

Lånefinansiering

Finnvera kan också fungera som finansiär för tillväxtföretag genom att bevilja företag lån. Storleken på finansieringsbehovet påverkar huruvida Finnvera kan vara den enda finansiären för projektet eller om det krävs andra finansiärer för att ordna finansieringen. Storleken på finansieringsbehovet framkommer i allmänhet när affärsplanen görs upp.

Om projektets finansieringsbehov överstiger 50 000 euro, behövs det alltid också andra finansiärer med i projektet, i allmänhet en bank, samt en tillräcklig egenfinansieringsandel. I företagsförvärv kan även säljaren finansiera förvärvet partiellt.

Minimibeloppet för Finnveralånet är 50 000 euro. Minimibeloppet för företagarlånet, som beviljas företagaren personligen, är 20 000 euro. Minimibeloppet för brofinansieringen, som är avsedd för tiden före utbetalning av stöd beviljade av Business Finland, är 50 000 euro.

Läs mer: Lån

 

Fördelning av finansieringen och egen finansiering

Andelen av Finnveras lån eller borgen av den totala finansieringen varierar från fall till fall. När SMF-borgen används är Finnveras borgensandel alltid 80 % av lånebeloppet.

När det gäller andra finansieringslösningar är vår finansieringsandel vanligtvis 50 % av projektets totala finansiering. I kraftigt växande, internationaliserande och innovativa företags projekt har Finnvera en särskild möjlighet att fungera som tillfällig huvudfinansiär med en finansieringsandel på över 50 %. Vid finansiering under tillverkning som affären eller leveransen kräver kan Finnveras finansieringsandel från fall till fall uppgå ända till 80 %.

Egenfinansieringsandel som krävs

Storleken på den egenfinansieringsandel som krävs varierar efter projektets innehåll. Vanligtvis förutsätter vi en egenfinansieringsandel på 15 % i investeringar och 20 % i företagsförvärv och generationsväxlingar.