Driftskapital

När behovet av driftskapital ökar

Behovet av driftskapital kan öka till exempel om kundfordringarna eller lagret ökar. Vi kan delta i finansieringen av driftskapital med lån eller borgen. Beroende på finansieringsbeloppet finansierar vi ensamma eller tillsammans med andra finansiärer.

Finansieringsplanering av ett växande företag

För ett tillväxtföretag är förhandsplanering av finansieringen ett riskbedömningsverktyg. När riskerna kan mätas, kan de också hanteras bättre.

Att ansöka om finansiering för tillväxt

Det är ofta naturligt för ett tillväxtföretag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras SMF-borgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Priset

Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Produkter

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov. Din egen bank ansöker om begynnelseborgen från Finnvera istället för dig. Begynnelseborgen lämpar sig också för behov av driftskapital till följd av coronaviruset i företag som verkat i högst tre år.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag. Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation.

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Finnvera kan för närvarande endast bevilja ett Finnvera-lån som en del av den överenskomna totala finansieringen tillsammans med andra finansiärer.

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtorienterade företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov. Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig. Undantagsvis kan Finnveras SMF-borgen som är utan motsäkerhet också användas för behov av driftskapital som orsakats av coronaviruset.