Sök i finnvera.fi

Att ansöka om finansiering

Tillbaka

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

Du kan ansöka om finansiering redan innan företaget har grundats. Ett lån som beviljats av Finnvera kan dock lyftas först när företaget är grundat och har ett FO-nummer.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson. Kravet på sökande och kontaktperson baserar sig i synnerhet på Finnveras skyldighet att utreda finansieringsbeslut samt de krav på kundkontroll som regleringen om penningtvätt ställer. 

Asioi sähköisesti

Hur bedöms ett företag?

Innan ett finansieringsbeslut fattas klarlägger Finnvera företagets möjligheter att idka lönsam affärsverksamhet och genomföra sin plan.

I utredningen bedöms företagets mål, utvecklingsplaner och marknadssituationen samt den lokala konkurrenssituationen. Det fastställs också om den totala finansieringen och självfinansieringsandelen som krävs för företagets affärsverksamhet  är tillräcklig. Företagaren ska också ha en ordnad personlig ekonomi.

Säkerheternas betydelse

Även om vårt finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av utsikterna för att företaget ska vara framgångsrikt spelar säkerheter också en egen roll. Behovet av säkerheter bedöms separat för varje projekt.

Av huvuddelägarna i ett aktiebolag kräver Finnvera alltid  proprieborgen som är begränsad till ett visst eurobelopp (borgensmannen ansvarar för skulden som en gäldenär som har ett personligt ansvar).   Innehavare av firma, bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag har även annars ett personligt ansvar för företagets lån.

Vid större finansieringsbehov används ofta företagsinteckningar eller fastighetsinteckningar som säkerhet. En bostad som företagaren äger och har i eget bruk använder Finnvera dock inte som säkerhet för finansiering.

Uppgifter som behövs för ansökan

För en finansieringsansökan som lämnas in via onlinetjänsten behövs bl.a. följande uppgifter om företaget, företagaren och projektet:

  • basuppgifter om företaget, företagaren och ägaren till företaget
  • en beskrivning av projektet som behöver finansiering
  • en plan för den totala finansieringen av projektet.

För handläggningen av ansökan behöver vi dessutom företagets affärsverksamhetsplan och resultatplan för de tre följande åren. Dessa uppgifter kan lämnas in som en separat bilaga eller fyllas i på mellanbladen i ansökan.

För ett befintligt företag behöver vi dessutom bokslutsuppgifter för de tre föregående åren  och de senaste tillgängliga uppgifterna för den pågående räkenskapsperioden. Vid företagsförvärv bifogas även bokslutsuppgifterna för de tre föregående åren för företaget som köps samt en bolagsordning eller ett bolagsavtal om endera finns tillgängligt.

Även andra bilagor som du anser viktiga för handläggningen av ansökan kan bifogas. Vid planeringen av tillväxten är det viktigt att beakta bl.a. att kassatillgångarna är tillräckliga. För att säkerställa detta används en kassaflödesberäkning. På Suomi.fi webbplats kan du läsa mer om hur en kassaflödesberäkning görs.

Finansieringsbeslut

När du har skickat ansökan via vår onlinetjänst får du ett meddelande om vilket regionkontor ansökan har skickats till. Om du har frågor kan du ringa Finnveras telefontjänst på numret 029 460 2580.

Vi kontaktar dig per telefon ungefär inom en vecka efter att vi fått din ansökan. Om projektet är litet fattas beslutet inom cirka två veckor. Då finansieringsbehovet är större gör vi vårt bästa för att fatta beslutet inom den tid som kundens projekt kräver.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information